Endre søk
Begrens søket
27282930 1451 - 1482 of 1482
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1451.
  Widerdal, Micael
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lundin, Joel
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kommer du på lektionen?: lärares syn på och hantering av elevers frånvaro i idrottsämnet2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställning

  Syftet är att identifiera och analysera idrottslärares syn på och hantering av elevers frånvaro i idrottsämnet samt begripliggöra motiven till deras syn. Studien ämnar besvara följande forskningsfrågor:

  • Hur beskriver idrottslärare vad som är viktigt och meningsfullt vid undervisningen i idrottsämnet?
  • Vilka orsaker framträder när idrottslärare talar om elevers frånvaro och hur kan dessa begripliggöras?
  • Vilken repertoar av strategier framträder när idrottslärare talar om hantering av frånvaro från undervisningen i idrottsämnet?

  Metod

  Studien använder sig av en kvalitativ ansats för att frambringa så djup insikt som möjligt. Genom åtta semi-strukturerade intervjuer samlades data in som analyserades induktivt. Respondenterna togs fram genom ett bekvämlighetsurval och samtliga lärare har erfarenhet av att arbeta med elever i grundskolan som geografiskt representerar södra-, mellersta- och norra Sverige. Intervjuerna transkriberades ordagrant innan de analyserades. Det teoretiska ramverket som användes vid tolkning av resultaten var Antonovskys känsla av sammanhang samt Bourdieus begrepp kapital och habitus.

  Resultat

  Samtliga lärare betonar vikten av en bra relation mellan lärare och elev och att en positiv inställning till idrottsämnet är en viktig faktor för att skapa mening. Dessutom nämns inkluderingsstrategier som viktiga. Lärare med längre erfarenhet betonar vikten av att kommunicera med elever som ofta är frånvarande medan lärare med kortare erfarenhet nämner nivåanpassning i undervisningen som avgörande faktorer för att främja närvaro.

  Slutsats

  Slutsatsen av denna studie är att de vanligaste orsakerna till elevers frånvaro är sociala relationer, skolans förutsättningar samt psykisk ohälsa bland elever. En annan slutsats är att yrkeserfarenhetens längd påverkar lärarnas syn på frånvaro. Det råder skillnader i hur lärarna i studien hanterar elevers frånvaro.

 • 1452.
  Wigh Bernardo, Fabian
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Åberg, Daniel
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Skillnader mellan manligt och kvinnligt?: Ett genusperspektiv på ledaregenskaper2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim

  The purpose of this study is to investigate if there is any variance between masculine and feminine physical education teachers leadership.

  Are men more authoritarian than woman in their education? Do the influence of pupils have something to do with the gender of the teacher’s? Do the pupils respect masculine physical education teachers any different compound to feminine teachers?

  Method

  We have studied relevant literature that consider masculine and feminine leadership. The choice was to work with senior compulsory school. We choose the community of Botkyrka, through comfort choice. The criterion for the teachers were that they would have a swedish physical education and have been working at least for 4 years. We chose to interview two male and two female physical education teachers. We gave the pupils the questionnaire so for that reason we didn´t have any external reduction. After that did we compiled the interviews and the questionnaires. At the same time did we improved relevant literature for the study. During the study had we a supervisor to guide us at Idrottshögskolan in Stockholm.

  Results

  The questionnaire shows that there are no significant differences between male and female teachers in authoritarian leadership.

  The results show that the pupils get more respect from the masculine physical education teacher. The respondents consider that male teachers seem to have greater authority, to their benefit, which influences with a rougher voice and bigger physique. The pupils are allowed to influence the lessons regardless of the gender of the teacher.

  Conclusions

  A conclusion from this study shows that there are no significant differences between male and female leadership qualities.

 • 1453.
  Wiiand, Tilda
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lidholm, Anna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Framgångsfaktorer på nationella idrottsutbildningar inom handboll: en kvalitativ studie av elevernas utvecklingsmiljö ur ett handbollslärarperspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vad handbollslärare som undervisar i specialidrott på nationella idrottsutbildningar (NIU) inom handboll anser om sin påverkan på elevernas utveckling. För att uppnå uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats:

  • Hur beskriver handbollslärarna utvecklingsmiljön på Sveriges NIUhandbollsgymnasium?
  • På vilket sätt finns Henriksens omarbetade framgångsfaktorer representerade i elevernas utvecklingsmiljö?

  Metod

  Handbollslärarnas syn på elevernas utvecklingsmiljö undersöks med hjälp av en kvalitativ metod. Insamlingen av data sker i form av semistrukturerade intervjuer där målet är att komma mer på djupet kring ämnet för att få svar på uppsatsens frågeställningar. Intervjuerna genomfördes via telefon för att kunna nå handbollslärare över hela landet. Urvalsgruppen bestod av fem manliga handbollslärare som är anställda vid olika NIU- handbollsgymnasier i Sverige.

  Resultat

  Resultatet i uppsatsen visar en varierande utvecklingsmiljö. Elevantal, kommunikation mellan skola och klubb, avsaknad av förebilder är några av de bristfälliga områden som lärarna anser utvecklas. En stark idrottskultur har visats sig vara betydande för både skolan och kommunen gällande utvecklingsmiljön.

  Slutsatser

  Slutsatserna som kan dras av denna uppsats är att handbollslärare på NIUhandbollsgymnasium ser utvecklingsmiljön som framgångsrik, men de är överens om att det finns utvecklingsmöjligheter. De anser att framgångsfaktorerna förebilder och integrationsarbete med klubbtränare är bristfällig och bör prioriteras för att optimera elevernas utvecklingsmiljö.

 • 1454.
  Wiklund, Mattias
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Fokus på lärares undervisningsstrategi i ämnet idrott & hälsa: En kvantitativ studie över gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Det övergripande syftet i den här studien har varit att undersöka lektionsinnehållet hos erfarna respektive mindre erfarna lärare i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet. Följande frågeställningar till studien ställdes: Vilken tidstilldelning har lärarna i undersökningsgruppen till de olika momenten? Vad finns det för likheter och skillnader mellan erfarna och mindre erfarna idrottslärares tid till olika moment? Vad finns det för hinder för att introducera nya aktiviteter i idrottsundervisningen? Vilka kunskapskvalitéer anser undersökningsgruppen vara de viktigaste som eleverna skall lära sig?

  Metod

  Den metod som använts är en kvantitativ insamlingsmetod genom enkäter. Till grund för arbetet gjordes en litteraturstudie och där användes sökorden: Idrott och hälsa, lärare, enkätstudie. Frågeformuläret skickades ut med ett bekvämlighetsurval till idrottslärare på gymnasienivå. Enkäten skickades ut via e-mail till 128 lärare. Sammanlagt 57 enkäter kom in detta innebar en svarsfrekvens på 44 %. Avgränsningen för studien var Stockholms län och de lärare som undervisar i idrott och hälsa (A-kursen) på gymnasieskolor där.

  Resultat

  Resultaten visar att idrottslektionernas innehåll är lika i antal tid till olika moment mellan erfarna och mindre erfarna idrottslärare. Båda dessa grupper har bollspelsmomentet som det mest dominerande momentet i sin undervisning. De erfarna och de mindre erfarna idrottslärarna undervisar båda mer än 28 % av den totala tiden i detta moment. Det moment som fick tilldelad minst tid var simningen som fick 5 %. De vanligaste hindren som erfarna idrottslärarna angav för att introducera nya aktiviteter på lektionerna var att tiden inte räckte till. De mindre erfarna lärarna angav att för lite redskapsmaterial var det största hindret. Den viktigaste kvalitén som lärarna angav var att eleverna skulle få intresse för fysisk aktivitet på fritiden, den minst viktiga var att lära sig färdigheterna.

  Slutsats

  Slutsatsen av den här studien var att jag inte fann någon större skillnad mellan erfarna och mindre erfarna idrottslärares lektionsinnehåll i den utvalda undersökningsgruppen.

 • 1455.
  Wilander, Cecilia
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Nordberg, Sara
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hjärntvättad ungdom?: En studie av ungdomars tilltro till massmedia och reklam som kunskapskällor i kostfrågor2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet har varit att undersöka ungdomars tilltro till massmedia och reklam som kunskapskällor i kostfrågor. Frågeställningarna är följande:

  Vilka är ungdomars huvudsakliga kunskapskälla när det gäller kostfrågor? Har ungdomar ett kritiskt förhållningssätt till massmedias och reklamens kostbudskap?

  Finns det några skillnader mellan könen hur de anser sig påverkas av massmedias och reklamens kostbudskap?

  Metod

  I denna studie har vi gjort undersökningar genom kvalitativ och kvantitativ metod. Enkäter delades ut till 187 studerande ungdomar, 87 män och 100 kvinnor, som går tredje året på gymnasiet och intervjuer utfördes på sex av dessa elever. Undersökningen skedde i tre olika stora städer i Sverige, Stockholm, Karlskrona och Vellinge. En statistisk bearbetning av enkäterna utfördes med hjälp av SPSS där signifikantnivån var 95%.

  Resultat

  Majoriteten av ungdomarna, 68%, som deltog i enkätundersökningen och intervjuerna svarade att de fick sin kunskap om kost från massmedia, reklam i kombination med andra faktorer (t.ex. föräldrar, skola). TV och Internet framstod som stora sändare av informationen. Ungdomarna litade delvis på massmedias- och reklamens kostråd. Det fanns skillnader mellan könen varifrån de fick sin kunskap om kost. Fler kvinnor, 81%, än män, 50%, uppgav att de fick sin kunskap om kost från massmedia och reklam. Detta resultat visade sig även vara statistisk säkerställd. Det framkom ingen signifikant säkerställd skillnad mellan könen angående om de litade på de råd som gavs genom massmedia och reklam. Det fanns dock en skillnad dem emellan, vilken visade på att kvinnorna i större utsträckning litade på kostråden än vad männen gjorde.

  Slutsatser

  Vår slutsats är att ungdomarna fick en viss del av sina kostkunskaper från massmedia och reklam och att de till viss del litade på dem. Det fanns en signifikant säkerställd skillnad mellan männen och kvinnorna var ifrån de fick sina kostkunskaper. Kvinnorna fick i högre grad sina kostkunskaper från massmedia och reklam till skillnad från männen som fick sina främsta kunskaper från föräldrar och skola. Det fanns även en skillnad mellan könen vad gäller deras tilltro till massmedia och reklam. Detta visade sig dock inte vara signifikant säkerställt.

 • 1456.
  Williams, Sarah
  et al.
  University of Birmingham.
  Cumming, Jennifer
  University of Birmingham.
  Ntoumanis, Nikos
  University of Birmingham.
  Nordin-Bates, Sanna M
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Ramsey, Richard
  Université Catholique de Louvain.
  Hall, Craig
  University of Western Ontario.
  Further Validation and Development of the Movement Imagery Questionnaire2012Inngår i: Journal of Sport & Exercise Psychology (JSEP), ISSN 0895-2779, E-ISSN 1543-2904, Vol. 34, nr 5, s. 621-646Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This research validated and extended the Movement Imagery Questionnaire-Revised (MIQ-R; Hall & Martin, 1997). Study 1 (N = 400) examined the MIQ-R’s factor structure via multitrait-multimethod confirmatory factor analysis. The questionnaire was then modified in Study 2 (N = 370) to separately assess the ease of imaging external visual imagery and internal visual imagery, as well as kinesthetic imagery (termed the Movement Imagery Questionnaire-3; MIQ-3). Both Studies 1 and 2 found that a correlated-traits correlated-uniqueness model provided the best fit to the data, while displaying gender invariance and no significant differences in latent mean scores across gender. Study 3 ( N = 97) demonstrated the MIQ-3’s predictive validity revealing the relationships between imagery ability and observational learning use. Findings highlight the method effects that occur by assessing each type of imagery ability using the same four movements  and demonstrate that better imagers report greater use of observational learning.

 • 1457. Williams, Sarah
  et al.
  Cumming, Jennifer
  Ntoumanis, Nikos
  Nordin-Bates, Sanna M
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Ramsey, Richard
  Hall, Craig
  Validation of the Movement Imagery Questionnaire – 3.2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 1458.
  Winther, Elin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Bedömning förr och nu: En studie i bedömning genom grundskolan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim

  The aim is that by using the curriculumcodes, analyze and compare four curriculums in physical education. The study begins in the elementary school introduction in 1962, and then makes three more strikes in 1980, 1994 and 2011.

  The questions that are addressed in this paper are,

  • Which expression of competence code can be found in the different curricular?
  • What are the expressions for performance code can be found in the different curricula?
  • Is there any change regarding which code teachers use when they assess the students?

  Method  

  As a basis, the four curricula Lgr 62 Lgr 80, Lpo 94 and Lgr 11 in physical education are used. These four curriculums are studied and compared for similarities and changes in the assessment uses comparative content analysis. A number of publications in the curriculum codes are used in the analysis of the curriculum. The publications are based on relevance to the study.

  Results 

  The study shows examples of the similarities between the syllabuses way to look at how teachers must assess students. You can also see that all four different curricula in physical education is based on the assessment that correspond well with Bernstein's curriculum codes, especially when it comes to performance code. The study also shows that training programs over time have not changed appreciably applicable assessment.

  Conclusions 

  The syllabuses studied the expression of the same type of performance-based assessment "performance code". In all four curricula studied is the "performance code" that dominates, however, it is possible in Lpo 94 to find a rating criterion that signals "competence code". Moreover study indicates that "competence code" more found in the syllabuses "Goals to strive for" and "Purpose".

  Keywords

  Gymnastic, physical education, curriculum, curriculum codes, assessment

 • 1459.
  Wiorek, Dan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Passa bollen!: En interventionsstudie rörande elevers delaktighet i tre olika undervisningsmodeller i bollspel2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Studiens syfte var att belysa elevers delaktighet under en bollspelslektion avseende bollinnehav och initiativtagande med boll. Ett andra syfte var att studera om delaktighet i bollspel förändras beroende på hur undervisningen genomförs. Studiens frågeställningar var följande: Hur är fördelningen och spridningen i antalet bollkontakter i bollspel bland flickor och pojkar i en skolklass?  Hur agerar flickor och pojkar när de har bollen i spelet? Förändras beteendet från det första till det sista tillfället? Är det någon skillnad i utveckling över tid, med avseende på elevers delaktighet och agerande med bollen i spelet i de tre undervisningsmodellerna?

  Metod

  Tre olika undervisningsmodeller har provats vid tio tillfällen under tio veckor och jämförts i en interventionsstudie. Det första och sista tillfället har bestått av endast spel, där 147 elever granskats i sitt agerande. Vid åtta tillfällen däremellan har tre klasser spelat boll utan pedagogiska insatser och tre klasser undervisats endast med spel men med en lärare som i spelet använt pedagogiska regler för utveckling av delaktighet. I en modell har tre klasser övat teknik och samspel före spel. Totalt har nio skolklasser i skolans år 4-6 har deltagit i studien.

  Resultat

  Det är en mycket stor skillnad i elevers delaktighet i bollspel. Skillnaden är stor mellan kön men också inom kön. Pojkar rör bollen oftare och tar betydligt fler initiativ än flickor. Men det finns också flickor som rör bollen ofta och tar många initiativ i spelet och har mer gemensamt med pojkar med stor delaktighet, och det finns pojkar som sällan deltar i spelet som har mer gemensamt med flickor med liten delaktighet. I studien framkommer att den undervisningsmodell som använt övningar före spel har utvecklat elevers delaktighet bättre än de båda spelgrupperna. Beträffande utveckling av elevers initiativförmåga i spelet blev utvecklingen marginell i alla de tre undervisningsmodellerna.

  Slutsats

  Att undervisa med övningar före spel gav en bättre utveckling av elevers delaktighet än att bara spela under en lektion. Den stora skillnad i bollberöringar som fanns mellan elever, både mellan och inom kön, försvann dock inte trots tio lektioner med någon undervisningsmodell.

 • 1460. Ydebrink, Andreas
  Alla ska få vara med och delta på idrotten: - En studie om integrering av barn med autism i idrott och hälsa2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en integrering av barn med autism kan se ut i ämnet idrott och hälsa och hur den upplevs av en lärare i idrott och hälsa.

  1. Hur kan en integrering se ut i ämnet idrott och hälsa? 2. Hur påverkas lärarens undervisning av en integrering av barn med autism i ämnet? 3. Vad anser läraren i idrott och hälsa om integrering av barn med autism i ämnet?

  Metod

  I uppsatsen har en kvalitativ forskningsansats använts, med observationer och intervjuer som metod. Ostrukturerade observationer har genomförts för att undersöka hur en integrering av barn med autism kan se ut i ämnet idrott och hälsa, jag har även genomfört kompletterad intervjuer till den delen av uppsatsen. Mer djupgående intervjuer har genomförts med läraren i idrott och hälsa för att besvara resterande två frågeställningar.

  Resultat

  Resultatet av observationerna visade att integreringen av barn med autism skiljde sig åt oberoende på individ. Två av barnen i studien deltog på alla lektioner som den klass de tillhörde hade och deltog i alla moment i idrott och hälsa. De tre andra barn med autism var inte alltid med på idrott och hälsa lektionerna som deras klass hade, dessa barn hade också en lektion i veckan där enbart barn med autism deltog. Vidare uppgav läraren i idrott och hälsa under våra intervjuer att han påverkas tidsmässigt och innehållsmässigt av att ha barn med autism i sin undervisning. Övriga barn i klassen kunde också påverkas av integreringen och även undervisningen påverkades av de integrerade barnens pedagoger. Läraren i idrott och hälsa uppgav också effekten av integreringen var delad, det var positiv för barnet med autism men det kunde gå ut över de andra i klassen.

  Slutsats

  Bilden av integreringen av barn var delad, det var både en segregerande integrering och en inkluderande integrering. Läraren i idrott och hälsa tar själv inget tydlig ställningstagande för någon av de båda typerna av integrering. Utan läraren anser att båda kan vara bra beroende på individ. Den inkluderande integreringen uppger läraren i idrott och hälsa har störst påverkan på lektionsinnehållet, eftersom läraren inte kan genomföra de moment som denna skulle vilja använda i sin undervisning.

 • 1461.
  Yebio, Semir
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hur lärare uppfattar bedömning i ämnet idrott och hälsa2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare uppfattar bedömningen i ämnet idrott och hälsa.

  Frågeställningar:

  - Vilka bedömningsredskap tillämpar lärarna i sin undervisning?

  - Hur tror lärarna att eleverna uppfattar bedömningen i ämnet idrott och hälsa?

  - Hur kan man som pedagog motivera eleverna att förstå vad de ska lära sig?

  Metod:

  Den metod som tillämpades för att nå syftet och för att få svar på mina frågor var kvalitativa intervjuer. Studien består av intervjuer med tre olika idrottslärare i Stockholmsområdet. Lärarna benämns i studien som L1, L2 och L3.

  Resultat:

  Lärarna i idrott och hälsa ser kunskapskraven som ett viktigt redskap när det väl är dags att bedöma sina elever. Samtliga lärare var överens om att kunskapskraven är svåra att tyda. Detta har resulterat i att lärare inte bedömer sina elever på ett likartat sätt. Lärarna använder både summativ och formativ bedömning i sin undervisning, men de var eniga om att det oftast var den formativa bedömningen i form av feedback som visade sig vara allra tydligast. Själva bedömningen och kamratbedömning var inte något som lärarnara arbetade särskilt mycket med men en av lärarna vill pröva det i framtiden. Dokumentation av elevers prestationer i de olika momenten var något som samtliga lärare använde sig av. Att dokumentera elevers prestationer ansåg de vara nyttigt, då kan man nämligen gå tillbaka när bedömningen ska ges för att se vad eleverna kan och vad de möjligtvis inte kan och behöver lära sig.

  Slutsats:

  Lärarna anser att kunskapskraven är till nytta när bedömningen ska ges men att de är svåra att tolka. Det var oftast den formativa bedömningen i form av feedback som syntes i undervisningen. Dokumentation ansåg samtliga lärare vara viktig för att se vad eleverna kan och vad de eventuellt behöver utveckla.

 • 1462.
  Yttergren, Leif
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Idrottshistoriska forskningsgruppen.
  Idrottens forskning och högre utbildning (SOU 1987:70): en studie av en utrednings väg genom verkligheten1988Inngår i: Idrott, historia och samhälle, ISSN 0280-2775, s. 149-158Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 1463.
  Zanteré, Andreaz
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Fehrlund, Andreas
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Varför väljer elever NIU som gymnasial utbildning?: En intervjustudie kring faktorerna bakom valet till NIU med inriktning handboll.2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställning

  Studiens syfte var att undersöka elevers motiv att välja NIU-utbildning med inriktning handboll. Frågeställningarna som studien besvarar är 1. Hur beskriver eleverna vad som motiverade dem att välja NIU-utbildning? Och 2. Hur kan elevernas val av NIU med inriktning handboll förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv?

  Metod

  I studien används en kvalitativ intervjumetod på förstaårselever som går på tre olika specialidrottsgymnasier. Studien tog en fenomenologisk inriktning för att förstå elevernas upplevelse av valet till NIU. Studien använde sig av fokusgrupper med fyra elever i varje intervjugrupp. Första intervjun bestod av fyra killar, andra intervjun bestod av fyra tjejer och den tredje intervjun bestod av två killar och två tjejer. Ett handplockat urval för att representera målgruppen gjordes och de elever som deltog var slumpmässigt tillfrågade eller utvalda av deras lärare på skolan. Intervjustilen som användes var nondirektiv med semistrukturerade intervjuer för att få fram olika uppfattningar om elevernas val till NIU. Studien har ett deduktivt tillvägagångssätt och syftar till att få fram svar på djupet. 

  Resultat

  Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kunde studien presentera att de elever som ansågs mest drivna och tagit ett längre kliv i elitutövning inom handboll har föräldrar med en stark idrottsbakgrund. Föräldrarna var hos samtliga elever engagerade under hela deras uppväxt i deras utövning och var stöttande samt motiverande för eleverna. Föräldrarna gav eleverna trygghet och resurser för att de skall kunna fortsätta med sin idrottsutövning. Resultatet visar även att eleverna hade en stark inre motivation till att utöva handboll på skoltid för att uppnå så stor framgång som möjligt inom idrotten. De såg NIU som en möjlighet för elitsatsning och var ännu mer motiverad när de väl var inne på utbildningen. 

  Slutsats

  Slutsatsen är att valet av NIU som utbildning för gymnasiet grundar sig i elevernas sociokulturella bakgrund. Samtliga elever har haft en socioekonomisk situation som gett dem möjligheten att utöva vad de finner är kul på sin fritid. Deras habitus har tagit in dem på den idrottsliga banan och de har haft stort stöd från sina föräldrar i sitt val av satsning inom handboll. I ett led av föräldrarnas engagemang för att eleverna ska må bra och få chansen att satsa på vad de tycker är kul har i sig fött elevernas starka motivation till att även välja NIU med inriktning handboll på gymnasiet. 

 • 1464.
  Zitek, Martin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Elevers motivation till idrott och hälsa2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att utifrån teoretiska antaganden om motivation inom Self-determination theory (SDT), undersöka elevers motivation till ämnet idrott och hälsa. Studien har följt en explorativ ansats utifrån frågeställningarna: i) Hur ser sambandet ut mellan typ av motivation hos eleverna för ämnet idrott och hälsa och deras självskattade grad av fysisk aktivitet utanför skoltiden? ii) Hur ser sambandet ut mellan elevernas typ av motivation till ämnet idrott och hälsa och deras uppskattning av föräldrarnas engagemang för ämnet idrott och hälsa? 

  Metod: Deltagarna bestod av 147 gymnasieelever i årskurs ett och två, från en gymnasieskola söder om Stockholm. Eleverna besvarade en enkät i två delar. Den första delen innefattade items för att mäta typ av motivation. Den andra delen innefattade frågor kring elevernas vanor av fysisk aktivitet, samt frågor kring deras föräldrars engagemang för ämnet. Data har analyserats med korrelationsberäkningar, simultan multipel regressionsanalys samt multivariat variansanalys.

  Resultat: Svaga men signifikanta korrelationer påvisades mellan typ av motivation och elevernas grad av fysisk aktivitet vid sidan av skolan. Resultatet visade att elever som var fysiskt aktiva mer frekvent tenderade att även visa på mer autonom motivation för ämnet jämfört med elever som inte var fysiskt aktiva vid sidan av skolan. Mellan typ av motivation och föräldrarnas engagemang erhölls flera signifikanta samband. Ungefär 19 % förklarad varians återfanns i föräldrarnas engagemang, och 10 % förklarad varians återfanns i grad av fysisk aktivitet vid sidan av skolan och kan härledas till elevernas typ av motivation för ämnet.

  Slutsats: Studien indikerar att autonom motivation tycks vara fördelaktigt i relation till elevernas grad av fysisk aktivitet på fritiden, samt i relation till föräldrarnas engagemang. Följaktligen föreslås att idrottsundervisningen bör sträva efter att tillgodose de grundläggande psykologiska behoven hos eleverna i linje med SDT, vilket kan främja ett långsiktigt och hälsosamt beteende. 

 • 1465.
  Åbom, Lisa
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Sharro, Jessy
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  "Jag borde utnyttja deras kunskaper": En studie om lärares möte med nyanlända elever i undervisnigen i idrott och hälsa utifrån ett interkulturellt perspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim

  The overall aim of the study is to examine the challenges teachers in the subject sports and health is facing in their teaching with newly arrived students. To answer the aim of the study, we have chosen to be based on the following questions: How do teachers describe their work with newly-arrived student in the subject sports and health? -What educational tools do the teachers mention that they use in their work with newly arrived students? – What support do the teachers asks for in the work with newly arrived students?

  Method

  We have been collected qualitative data through semi-structured interviews to examine teachers ' meeting with newly arrived students in the subject of sport and health. The selection has been strategically and consists of six physical education teachers who works with newly arrived students. The collected empirical data has been analyzed from an intercultural perspective using the analyses concepts normative, critical and innovative.

  Results

  The results shows that the teachers challenges is to mediate the subject's purpose, get the students to reflect, language difficulties, swimming and girls ' approach to sport and movement. Through educational tools, such as customization and alternative explanatory models do teachers make their teaching more comprehensible to students. All teacher mentions that they have not been prepared to teach newly arrived. They want a forum for exchange of experience with discussions between colleagues about the work of newly arrived students.

  Conclusions

  The challenges that the teachers testify is largely linked to the students ' past experiences and cultural values that permeate the school community both in Sweden and in the students' countries of origin. The teachers are positive and reflect an open-minded and curious approach to students ' diverse cultures. They are also try to use students ' experiences as teaching tools. There are examples of an intercultural approach in the teachers ' statements but in most cases teachers ' descriptions of their work methods stops at a depictions of cultural meetings.

 • 1466.
  Åkesdotter, Cecilia
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Elitens osynliga ohälsa2016Inngår i: Idrottsforskning, ISSN 2002-3944, artikkel-id 11 januariArtikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Cirka 30 procent av svenska elitidrottare har upplevt psykisk ohälsa under karriären, visar ny forskning. Elitidrottare lider sannolikt av psykisk ohälsa i samma eller något högre grad än normalbefolkningen. De som drabbas lider ofta i det tysta och avstår dessutom från söka hjälp för sina problem.

 • 1467.
  Åkesdotter, Cecilia
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Idrottens psykologi2018Inngår i: Specialidrott: Tränings- och tävlingslära, Stockholm: SISU idrottsböcker , 2018, s. 109-141Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 1468.
  Åkesdotter, Cecilia
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  The prevalence and stories of Mental Health Problems in elite sport2019Inngår i: Proceedings of The 15th European Congress of Sport Psychology (FEPSAC), 2019Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 1469.
  Åkesdotter, Cecilia
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Eloranta, Sandra
  Karolinska Institutet.
  Franck, Johan
  Karolinska Institutet.
  The prevalence of Mental Health Problems in elite athletes2020Inngår i: Journal of Science and Medicine in Sport, ISSN 1440-2440, E-ISSN 1878-1861, nr 4, s. 329-335Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives

  The first aim was to examine mental health problems (MHP) in elite athletes addressing prevalence, sex-differences, onset, recurrent episodes, help-seeking, symptoms of specific disorders and previous psychiatric diagnoses. The second aim was to investigate if sport-specific instruments could indicate clinical levels of psychiatric symptoms.

  Design

  Cross-sectional survey.

  Methods

  Elite athletes (representing different Swedish national teams and applying for a university scholarship (n = 333) answered a web-based survey. Females represented 58.9%. Mean age was 24.6(±3.1) years and 77.2% were individual-and 22.8% team-sport athletes.

  Results

  Lifetime prevalence of MHP was 51.7% (females 58.2%, males 42.3%). Point prevalence was 11.7% (females 13.8%, males 8.8%). Onset of first MHP episode peaked at age 19 with 50% of onsets between ages 17–21. Recurrent episodes were common, and females sought help more than males (females 37.8%, males 16.8%). Overall 19.5% reached the clinical cut-offs for symptoms of anxiety and/or depression (females 26.0%, males 10.2%). Previous psychiatric diagnoses existed among 8.1% (females 10.7%, males 4.4%). A depressive disorder, an eating disorder or a trauma and stress related disorder (self-reported as burnout) were most common. Finally, most sport-specific instruments (80%) demonstrated a fair diagnostic accuracy compared to clinically validated instruments.

  Conclusions

  Lifetime prevalence of MHP was reported by more than half of the athletes. Symptoms manifested in young age and recurrent episodes were common. Sport-specific instruments indicating when symptoms reach clinical levels are potentially useful for data summary purposes on a group level, but without sufficiently high sensitivity and specificity to be recommend for applied work with athletes.

 • 1470.
  Årbro, Erika
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Äldre medelålders attityder till hälsa: en kvantitativ undersökning över vilka hälsorön 55-70-åringar tar till sig samt om och hur de applicerar dem2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med uppsatsen var att göra en undersökning av attityder till och uppfattningar kring kost, träning och hälsa hos personer i åldern 55-70 år. Ser de sambandet mellan sin livsstil och upplevda hälsa idag och i framtiden? Det var även av intresse att undersöka vad de vet om aktuella rön om kost och träning, om de agerar på det de läser, vilka rön de tar till sig och inte. Vidare studerades också deras attityder till motion, hur de upplever den och vilka effekter de tycker att den har, samt vad de upplever som hinder för att de skulle motionera mer. De tillfrågades även om kostvanor, då dessa är relevanta i sammanhanget.

  Metod

  En kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning befanns lämplig. Att genomföra den via Internet var mest praktiskt och smidigt. Respondenterna söktes via föräldrar, svärföräldrar, vänner och bekanta som i sin tur frågade sina föräldrar, vänner och så vidare.

  Resultat

  Det stora flertalet av respondenterna uppgav att de rörde en del på sig, huvudsakliga aktiviteter var promenader och/eller cykling. De sade sig också i stor utsträckning vara medvetna om idag vanliga hälsorön som förekommer i media och många uppgav att de följde en del av dem. Dock visade de på en viss försiktighet, alternativt hade vissa svårigheter med att ta till sig dem eftersom de ansåg att det kom ut för mycket råd som ofta var motstridiga - de hade helt enkelt inte tid och ork att sätta sig in i alla frågor. De var positiva till motion och dess effekter, men många angav att de skulle behöva någon form av hjälp för att komma igång eller för att öka deras aktivitetsnivå. De flesta hade gjort vissa anpassningar av sina kostvanor p.g.a. hälsoråd. Det finns en positiv korrelation mellan ett intresse för hälsokunskap och mera motion, och dessutom med bättre upplevd hälsa.

  Slutsats

  Den äldre generationen är någorlunda villig att ta till sig råd och förändra sin livsstil för att förbättra sin hälsa på sikt. De flesta upplever dock att de behöver hjälp med att komma över ofta praktiska hinder för att motionera mer regelbundet, och dessutom med att få en klarare bild av vad de faktiskt borde göra. Men med intresse och kunskap följer handling. Det finns således en utmärkt möjlighet för en hälsopedagog att göra en insats för denna generation.

 • 1471.
  Åström, Ida
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kan elitledare inom truppgymnastik hantera stressade tävlingssituationer?: En kvalitativ studie om elitledare inom truppgymnastik2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna uppsats är att undersöka elitledares hantering av stressade elitgymnaster under tävling inom truppgymnastik.

  Hur använder sig elitledare inom truppgymnastik av idrottspsykologi?

  Vilka mentala eller psykologiska metoder använder ledare för att hjälpa de aktiva i tävlingssituationen för att bemästra stressituationer?

  Metod

  Kvalitativa djupintervjuer har används. Fyra elitledare som tränar junior eller senior damer i truppgymnastik i fyra olika Stockholmsföreningar har intervjuats, två kvinnliga och två manliga.

  Resultat

  3 av 4 ledare tycker att man absolut ska arbeta med idrottspsykologi med elitgymnaster. 3 av 4 ledare tycker att de kan se om deras gymnaster är stressade bl.a. genom deras kroppsspråk. När det kommer till att hantera stressade gymnaster under tävling menar bl.a. ledare A att de har olika strategier under tävling och att gymnasterna har berättat hur de vill bli bemötta under tävlingen. Ledare B menar att det beror lite på vilken gymnast det är och handlar utifrån det. B menar även att det är bara något man gör automatiskt. Ledare C menar att de jobbar med det hemma i hallen för att på det sättet vara förberedda. Ledare C menar också att om gymnasten/gymnasterna är stressade så kan de få sätta sig ner en stund för att lugna ner sig. Ledare D trycker på att det handlar om att ha kul och bara gå in på tävlingsgolvet och göra sitt bästa.

  Slutsats

  Baserat på de intervjuade ledarnas svar kan man se att de agerar på ett bestämt sätt under stressade tävlingssituationer, dock kan tyckas att ledarna möjligen borde ha en handlingsplan med enkla övningar som de kan använda sig av vid pressade/stressade situationer. Baserat på de fyra intervjuerna som genomförts vore det lämpligt att de aktuella ledarna tränade mer på hur de bemöter stressade gymnaster i tävlingssituationer.

 • 1472.
  Åström, Therese
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Simundervisning - Vilka faktorer påverkar simundervisningen i skolan?2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka olika faktorer som påverkar idrottslärarnas arbetssätt för att eleverna ska uppnå kunskapskravet i momentet simning. Frågeställningarna som har legat till grund för mitt arbete har varit: Vilka hinder och möjligheter finns det enligt idrottslärarna för att eleverna ska kunna uppnå kunskapskravet i moment simning? Vilket stöd får idrottslärarna ifrån skolledningen? Hur definierar idrottslärarna simkunnighet? och Hur planerar idrottslärarna sin simundervisning?

  Metod

  Med hjälp av sju stycken kvalitativa intervjuer och en relevant forskningsöversikt för mitt arbete har jag kommit fram till ett trovärdigt resultat. Jag har sedan analyserat resultatet ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv och ur ett didaktiskt perspektiv.

  Resultat

  Det som jag har sett i min studie är att idrottslärarna saknar stöd från skolledningen vilket gör att det är svårt för dem att övervinna de hinder som finns för att bedriva en god simundervisning. Den vanligaste orsaken till att idrottslärarna ansåg att det var svårt att bedriva en god simundervisning var bland annat ekonomi, tid, tider i simhallen och resurser. Studien visade också att det fortfarande finns idrottslärare som använder sig av en annan definition på simkunnighet än den som skolverket och svenska livräddningssällskapet rekommenderar.

  Slutsats

  Det är svårt för idrottslärarna att bedriva god simundervisning när skolan alltid är i en situation där de måste spara in pengar. Om det ska vara möjligt för lärarna att kunna ge eleverna en effektiv simundervisning måste deras förutsättningar förändras.

 • 1473.
  Öberg, Jens
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Jakobsson, Pierre
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  "Feedback är väl det som gör ämnet roligt på något sätt": En studie om lärares och elevers uppfattningar om påverkan av feedback2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Denna studie syftar till att undersöka vilket syfte lärare i idrott och hälsa har med olika typer av feedback. Studien ämnar även undersöka hur elever uppfattar att de påverkas av lärargiven feedback samt undersöka om de olika formerna av feedback tas emot olika beroende på om eleven är kille eller tjej.

  • Vilka intentioner har lärare med sin verbala feedback till elever?

  • Vilka känslor uppkommer hos elever vid olika typer av lärargiven feedback?

  • Hur påverkas elevers engagemang vid olika typer av lärargiven feedback?

  • Tas den lärargivna feedbacken emot olika beroende på om eleven är tjej eller kille?

  Metod

  I studien används två metoder. Intervju används för att besvara den första frågeställningen medan enkät används för att besvara den andra, tredje och fjärde frågeställningen. Urvalet för den första frågeställningen bestod av en kvinnlig och en manlig lärare i idrott och hälsa. Intervjuer genomfördes med dessa lärare och därefter bearbetades det insamlade materialet. Urvalet för de tre sista frågeställningarna bestod av 103 elever från samma skola som de två lärarna arbetade på. Enkäterna bearbetades i frekvenstabeller i Microsoft Excel och Defgo och presenterades i form av diagram.

  Resultat

  Resultaten från studien visar att lärarnas syfte med olika typer av feedback till eleverna var att motivera, engagera, få ut maximal prestation samt korrigera utförandet av något. Svars- alternativet positiva känslor angavs av 90 procent av eleverna på enkätfrågan gällande elevernas känslor vid positiv feedback. Svarsalternativ fyra och fem (ökat engagemang) angavs av 85 procent av eleverna på enkätfrågan gällande elevernas engagemang vid positiv feedback. Skillnaderna mellan tjejerna och killarna översteg aldrig 8 procent beträffande känslorna i någon av kategorierna av feedback.

  Slutsats

  Lärarnas huvudsakliga syfte med feedback är att motivera och engagera eleverna. Positiv feedback är den form av feedback som tycks uppskattas mest av eleverna. Resultatet från denna studie tyder på att några markanta skillnader i hur tjejer och killar uppfattar feedback inte tycks finnas.

 • 1474.
  Öberg, Maja
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Autismpedagogik för alla?: en studie om lärares pedagogiska strategier i idrott & hälsa för gymnasiesärelever med autism2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet var att öka kunskapen om hur idrottslärare utformar undervisningen i idrott och hälsa för elever med diagnosen autism. Syftets två fråge- ställningar lyder: ”Vilka strategier väljer lärare, då de undervisar elever med autism i ämnet Idrott och hälsa på gymnasiesärnivå?” samt ”Varifrån får lärarna sina idéer och ambitioner till de strategier de använder sig av?”.

  Metod: Semi-strukturerade intervjuer med sju lärare genomfördes. Urvalet av informanter baserades på ett strategiskt urval, där kriteriet var att lärarna arbetar/har arbetat med elever med autism i gymnasiesärskolan i ämnet Idrott och hälsa i Stockholms län. Samtliga informanter hittades via personlig kännedom om de skolor som hade autistiska elever. I studien ingår även en observation, vilken enbart ingår som kompletterande informationskälla. Två undervisningsmodeller, TEACCH och ABA, har använts för att analysera informanternas pedagogiska strategier.

  Resultat: Lärarnas strategier bygger på struktur och tydlighet och dessa begrepp framträdersom viktiga ledord i undervisningen. Undervisningen sker i små elevgrupper med hög personaltäthet. Språket hålls kort och konkret och den fysiska miljön utformas som trygg och igenkänningsbar. Lektionerna sker enligt ett strukturerat och likartat upplägg. Hjälpmedel, såsom bilder, timerklockor och scheman, används. Som motivator används ibland elevens specialintressen eller belöningssystem.Lärarna har lärarutbildning, men ingen har en speciallärarutbildning. Några av dem har fått fortbildning inom autism genom kurser, studiedagar och föreläsningar. Lärarna finner även inspiration och lärdom hos varandra samt hos övrig personal på skolan. Utbytet mellan personal och samarbete runt eleven poängteras av lärarna.

  Slutsats: De intervjuade lärarna använder sig av element från TEACCH och ABA i sin undervisning, trots att få av lärarna kände till modellerna.  Detta kan innebära att viss kunskap är personburen och ej dokumenterad, vilket kan försvåra spridningen av kunskapen. Det behövs därmed fortsatt forskning som berör undervisning i idrott och hälsa i svenska skolan för elever med autism. En ytterligare reflektion från studien är att många anpassningar inom autismpedagogiken med fördel borde kunna användas även för elever utan autism.

 • 1475.
  Öberg, Marie-Therese
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Mental träning. för vem, när och hur?: en studie om lärares och simtränares arbete med mental träning2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur idrottslärare och simtränare arbetar med mental träning. De mer preciserade frågeställningarna var: Hur viktig anser simtränare och idrottslärare att elevers respektive simmares mentala kapacitet är? Hur genomför simtränare och idrottslärare mental träning? Hur arbetar simtränare och idrottslärare med feedback och motivation? Hur utvärderar simtränare och idrottslärare sin mentala träning?

  Metod

  För att uppfylla syftet med studien, valdes kvalitativ intervju som metod. Intervjuer genomfördes med tre idrottslärare och två stycken simtränare. Urvalet skedde genom ett strategiskt urval utifrån i förväg bestämda kriterier. Studiens empiri har analyseras utifrån Albert Banduras teori om modellinlärning och självtillit, med särskilt fokus på simtränares och idrottslärares förhållningssätt gentemot sin praktik

  Resultat

  Både idrottslärare och simtränare använder sig av någon form av mental träning i sitt arbete. Idrottslärare använder sig främst av kroppsliga (somatiska) övningar. Simtränare använder sig av både somatiska och kognitiva (psykologiska) övningar. Enligt respondenterna tycker ungdomar att mentala övningar är bra, men de har ibland svårt att ta till sig dem. Såväl lärare som simtränare motiverar ungdomar med hjälp av mental träning och ger feedback genom enskilda samtal i den mån tiden räcker till. Idrottslärarna tror att deras mentala träning ger en tillfällig lindring mot en hög anspänningsnivå. Simtränare uppfattar att den mentala träningen förbättrar prestationen hos sina simmare.

  Slutsats

  Idrottslärares och simtränares förhållningssätt och resonemang tyder på, i linje med Banduras teori om modellinlärning, att det finns goda förutsättningar att förbättra självtilliten hos ungdomar som befinner sig i deras miljö. Samtliga respondenter i studien uppmärksammar den mentala kapaciteten och är motiverade till att försöka utveckla denna hos sina ungdomar. I jämförelse med aktuell forskning finns hos båda verksamheterna utvecklingsmöjligeter för att bli ännu bättre på att stödja ungdomars psykologiska utveckling. Studiens resultat pekar mot att en kompetensutveckling hos ledare inom föreningsidrotten, exempelvis simning skulle kunna verka förebyggande mot olika typer av psykiska problem hos ungdomar och i ett långsiktigt perspektiv även hos vuxna.

 • 1476.
  Öhling, Elin
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Reyes, Emelie
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lever du som du lär ut?: En kvalitativ studie om lärares egna upplevelser gällande att vara fysiskt aktiva förebilder i ämnet idrott och hälsa2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att i Stockholmsområdet undersöka vad som har bidragit till den nuvarande fysiska aktivitetsnivån hos lärare i idrott och hälsa och om lärarna upplever att de bör vara en förebild för eleverna gällande fysisk aktivitet på skolan och i sitt privatliv.

  1. Vad anser lärarna i idrott och hälsa har bidragit till deras nuvarande fysiska aktivitetsnivå? 
  2. Vad för upplevelser har lärare i idrott och hälsa angående att vara en förebild för eleverna gällande fysisk aktivitet?
  3. Vad för upplevelser har lärare i idrott och hälsa angående att vara en förebild både på skolan samt i sitt privatliv?

  Metod

  Studien har använt ett kvalitativt tillvägagångssätt där sex intervjuer genomförts och analyserats. Deltagarna kom från två olika skolor i Stockholmsområdet, fem intervjuades ansikte mot ansikte och en intervju skedde per telefon. Intervjuerna var semistrukturerade och analyserades via teoriledd tematisk analys med induktiv utgångspunkt. Allt dokumenterades genom inspelning och anteckningar togs under intervjuns gång för att sedan transkriberas med hjälp av ljudfilerna. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i den sociokulturella lärandeteorin.

  Resultat

  Fem av sex respondenter var aktiva och uppskattade att de nådde upp till FYSS rekommendationer om fysisk aktivitet och vardagsmotion. Anledningen till deras aktivitetsnivå kom både från sociokulturella faktorer och egen habitus såsom upplevelser från barndomen, umgänge samt influenser från media. Lärarna ansåg sig vara en förebild i olika utsträckning eller ha ett ansvar som lärare att agera och hantera vissa situationer på ett specifikt sätt. Många uttryckte att lärarrollen och ansvaret sträcker sig över skoltid och att det även påverkade vissa val privat.

   Slutsats

  Att vara lärare i idrott och hälsa är förenat med ett stort ansvar och i studien framkom det att ansvaret sträcker sig utanför arbetstid. På liknande sätt framkom det från lärarnas egna upplevelser, hur stor betydelse lärare i idrott och hälsa faktiskt kan ha på elevers relation till fysisk aktivitet. Detta är något som borde beaktas och tas vara på när lärosäten utbildar lärare i framtiden. Om barn faktiskt gör som vuxna gör och inte som de säger, kan det vara en avgörande faktor att lärare i idrott och hälsa lever som de lär ut.

 • 1477.
  Öhman, Marie
  et al.
  Örebro universitet.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet.
  Meckbach, Jane
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro universitet.
  Competing for ideal bodies: a study of exergames used as teaching aids in school2014Inngår i: Critical Public Health, ISSN 0958-1596, E-ISSN 1469-3682, Vol. 24, nr 2, s. 196-209Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Since the development of the welfare state, the Swedish school subject Health and Physical Education (HPE) has been regarded as an important site for public health work, and still assumes a central role in promoting the health of the coming generation. A specific type of health intervention, promoted by researchers in recent years, is the use of so-called exergames. In some countries, these fitness games are used as teaching aids in physical education classes and can be seen as examples of how public health issues and popular culture are shaping HPE in schools. The aim of the study reported in this paper is to examine which messages about health and body are offered, and how these are expressed in some of the fitness games used as teaching aids in school. The results of the study highlight the dangers of using exergames in the teaching of HPE in schools. The messages communicated by the games have a number of potentially harmful consequences, particularly with regard to the creation of specific health and bodily norms based on a measurable ideal. The use of this tool in education is thus far from value free, and the problems that might be solved when using the games are not necessarily the ones that education should privilege.

 • 1478.
  Örtenlöv Kristerson, Olivia
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Friluftsliv i skolan: En kvalitativ studie om vad elever i årskurs nio lägger i begreppet friluftsliv2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med uppsatsen är att ta reda på med utgångspunkt från Aaron Antonovskys KASAM-begrepp och Skolverkets styrdokument vad grundskoleelever lägger i begreppet friluftsliv samt vad de anser om friluftslivsundervisningen i skolan.

  Frågeställningar:

  • Vad lägger elever i årskurs nio i begreppet friluftsliv?
  • Vad tycker elever i årskurs nio om friluftsliv i skolundervisningen?

  Studien är en samhällsvetenskaplig undersökning, konstruerad utifrån en kvalitativ metod för att undersöka hur friluftsundervisningen upplevs i skolan. Studien har utgått ifrån de fyra forskningsetiska principerna inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, det vill säga informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet.

  Undersökningen har genomförts på en grundskola med tydlig profilering i ämnet Idrott och Hälsa. Skolan ligger i sydvästra delen av Sverige, där tio stycken elever, fem flickor och fem pojkar, i årskurs nio har besvarat en skriftlig enkät.

  Resultatet i min studie tyder på att de allra flesta eleverna är nöjda med undervisningen i ämnet Idrott och Hälsa i skolan, särskilt friluftsundervisningen, då de får praktisera detta moment mycket, ifrån förskoleverksamhet upp till årskurs nio.

  Jag diskuterar resultatet utgående från Skolverkets styrdokument, läroplanen för grundskolan Lgr 11, och Antonovskys KASAM-begrepp.

 • 1479.
  Östberg, Karolina
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hälsoundervisning: En kvalitativ studie om idrottslärares tankar kring hälsobegreppet2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Hälsoundervisning är en uppsats på avancerad nivå som är skriven under höstterminen 2012 vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm som omfattar 15 högskolepoäng.

  Syfte och frågeställningar

  Studiens syfte är att undersöka hur högstadielärare, i ämnet idrott och hälsa, arbetar med hälsobegreppet i sin undervisning utifrån deras synsätt på hälsobegreppet. Utifrån syftet har dessa frågeställningar vuxit fram:

  • Vad har lärare i idrott och hälsa för synsätt på hälsobegreppet?
  • Hur undervisar lärare i idrott och hälsa sina elever i och om hälsobegreppet?

  Metod

  Jag har använt mig av den kvalitativa ansatsen med fokus på intervjuer. Urvalet är fem stycken lärare som undervisar i idrott och hälsa på högstadiet. Metoden har använts för att få stora och djupa svar på frågeställningarna. Det insamlade resultatet analyserades sedan utifrån de teoretiska perspektiven KASAM och ramfaktorteorin.

  Resultat

  Resultatet visar att lärarna har olika uppfattningar om hälsobegreppet. Den gemensamma uppfattningen är att hälsa är att må bra men att det finns olika faktorer och redskap som bidrar till välbefinnandet. Resultatet visar även på att undervisningen i och om hälsobegreppet kan bedrivas på många olika sätt. Allt från teorilektioner om kost och träning till diskussioner och reflektioner i samband med fysisk aktivitet.

  Slutsats

  Slutsatsen som kan dras av denna studie är att lärarna uppfattar hälsa på sitt eget sätt och dessa uppfattningar lägger grunden för hälsoundervisningen. Detta gör att undervisningen av hälsa är långt ifrån enhetlig och likvärdig på alla skolor. För att man ska kunna ha en likvärdig undervisning om hälsa på alla skolor är det viktigt att lärarna har en gemensam syn på hälsa så att undervisningen kan bli likvärdig.

 • 1480.
  Öster, Ida
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  "Skador kan inträffa när som helst och hur som helst": En kvalitativ studie om hur lärare i Idrott och hälsa arbetar skadeförebyggande2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med studien var att ta reda på om och hur lärare i Idrott och hälsa arbetar skadeförebyggande i åk 1-6.

  Frågeställningar som användes var: Hur talar läraren till eleverna under lektionerna för att undvika att skador/olyckor ska ske? På vilket sätt kan man se att läraren arbetar skadeförebyggande? Vad anser läraren vara viktiga förutsättningar för en skadefri idrottsundervisning?

  Metoden som användes för den kvalitativa studien var observationer samt intervjuer. Observationerna skedde under tolv lektioner med årskurser 3-6 och syftet med observationerna var dolt för lärarna samt eleverna. Under intervjuerna användes en intervjuguide med öppna frågor där intervjupersonen hade frihet att forma sina svar. Urvalet var sex lärare i idrott och hälsa som arbetade i åk 1-6.

  Resultatet av observationerna var att lärarna arbetade skadeförebyggande genom att vara tydliga med att tala om regler och påminna om rätt utrustning. Man kunde även se att lärarna arbetade skadeförebyggande då de var noga med valet av material och formandet av miljön. Genom intervjuerna framkom att lärare ansåg att det är viktigt att vara noggrann med kontroll av material, ha tydliga regler samt att vara närvarande under lektionerna för att undvika skador.

  Slutsatsen av studien är att de för studien observerade och intervjuade lärarna arbetar skadeförebyggande. Lärarna använder flera metoder och de anser att skadeförebyggande arbete är viktigt. Dock framkom det att mindre vikt lades på skadeförebyggande undervisning. De undersökta lärarna framhöll att tid och antalet elever i klasserna var påverkande faktorer när det gällde skadeförebyggande undervisning.

  Nyckelord: Skada, Skadeförebyggande arbete, Skola, Idrott och hälsa

 • 1481.
  Österberg, Magnus
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Vad specialidrottselever vet om kunskapskrav och bedömning: en kvalitativ studie i gymnasiemiljö2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka vad elever som läser specialidrott vet eller tror sig veta om kunskapskrav och hur de bedöms i ämnet. Syftet är att få kunskap om vad elever vet om kunskapskrav och bedömning. Hur uppfattar elever vad det är som är avgörande för betygssättningen. Studien utgår ifrån följande frågeställningar:

  Vad vet specialidrottselever om kunskapskraven i ämnet Specialidrott?

  Hur uppfattar specialidrottselever att de blir bedömda i ämnet specialidrott?

  Metod

  Vald metod för denna studie är semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Antalet intervjuer i studien är åtta stycken. Urvalet av respondenter med jämn könsfördelning skedde genom ett strategiskt urval av ett gymnasium med specialidrottsinriktning för elever i åk 2. Teoretisk utgångspunkt för analys av empiri har varit ett sociokulturellt perspektiv på lärande.

  Resultatet

  Resultatet visar att eleverna har en uppfattning, god grundkunskap och stor medvetenhet när det gäller kunskapskrav rent generellt. När det gäller undervisningen är deras egen insats och förtroendet för läraren de saker de nämner mest frekvent. Vidare är deras uppfattning om hur de bedöms god och i stor utsträckning gemensam. Kommunikation och eget ansvar är två återkommande uttryck i de svar som lämnas.

  Slutsats

  Slutsatserna från studien är att det pågår en interaktion mellan lärare och elever, och att eleverna uppskattar den dialog med respektive lärare som finns kring lärande och kunskapskrav. Detta skapar förutsättningar för eleven att förstå innebörden i kunskapskrav och bedömning i ämnet, men bidrar också till deras strävan att nå individuell utveckling. Valet av teoretisk utgångspunkt grundar sig i att lärandet är en process som är interaktiv och som sker i ett sammanhang (Säljö, 2011)

 • 1482.
  Özkan, Gabriel
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Rydstedt, Felicia
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Mindre och mindre tänker jag på att det är olika kön på eleverna: en kvalitativ studie om normkritisk undervisning i ämnet idrott och hälsa2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie är att, med utgångspunkt i ett genusteoretiskt perspektiv, öka kunskapen om normkritisk undervisning i ämnet idrott och hälsa. Studiens frågeställningar är

  -          Vad har genusmedvetna lärare för erfarenheter av och förhållningssätt till normkritisk undervisning?

  -          Hur arbetar de i praktiken?

  Metod

  Vi har utfört kvalitativa intervjuer genomförda med fyra olika lärare i ämnet idrott och hälsa från fyra olika skolor undervisande i olika årskurser. Ett bekvämlighetsurval genomfördes utifrån lärares egen uppfattning om genusmedvetenhet. Det teoretiska ramverk vi utgått från är genusteori för analys av empiri.

  Resultat Studiens resultat visar att medverkande lärare ser, bemöter och bedömer sina elever som individer, inte utifrån kön. Lärarna utgår från läroplanen och har samma krav och förväntningar på pojkar och flickor. Trygghet lyfts fram som en viktig faktor i lärarnas arbete för att bedriva en normkritisk undervisning, då trygghet ökar chansen att eleverna vågar utmana och utvecklas utanför den rådande normen. I det dagliga arbetet finns en tydlig progressionstanke i utformandet av praktiker och lärarna tillämpar pedagogiska regler i exempelvis lagidrotter. Detta för att alla elever ska ha möjlighet till att delta på lika villkor.

  Slutsats Slutsatser vi kan dra är att i studien deltagande lärare uppger liknande sätt att arbeta normkritiskt. Begrepp som trygghet och individuell förmåga är viktiga utgångspunkter i det normkritiska arbetet. Lärare som ser elever ur ett genusperspektiv ser också elevgrupper ur ett intersektionellt perspektiv där inte enbart kön lyfts fram som viktig faktor för att eleverna skall lyckas i ämnet idrott och hälsa. Lärare som aktivt arbetar normkritiskt med genomtänkta praktiker och val av innehåll upplever att könsnormer blir mindre synliga efter en längre tids sammanhängande undervisning, oavsett ålder på eleverna.

27282930 1451 - 1482 of 1482
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf