Change search
Refine search result
1234 101 - 150 of 190
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  När mekanisk medicin gick om promenaden2014In: Svenska Dagbladet, Vol. KULTUR, no 28 septemberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ingress: "Gå ut och gå, det hjälper för mjältsjuka!" Så låter det i en avhandling från 1763 om nyttiga rörelser. I början av 1800-talet tog Per Henrik Lings gymnastik över som den högsta formen av hälsogivande rörelse, och det är först i modern tid som promenaden åter har tillskrivits läkande egenskaper.

  Artikeln inleds med följande beskrivning av en motionspromenad sommaren 1783:

  Den 11 juni 1783 skrev skulptören Johan Tobias Sergel ett brev till sekreteraren vid den svenska ambassaden i Paris, Nils von Rosenstein. I det omnämner han sina motionsvanor och deras bakgrund: "Jag delar min tid mellan arbete om dagen och om aftnarna promenad till Jerfva, som konungen skänkt år herr Schröderheim. Denne har öfverlåtit ett rum åt mig. Jag går dit hvarje afton och återvänder tidigt på morgonen, ty jag måste ha motion, om jag vill lefva." Sergel skrev vidare att han led av "en däst fetma, full av galla och osunda vätskor; läkarens diagnos är att det är dessa som framalstrar gikten och melankolien". Sergels start- och målpunkter var ateljén i trakten av Hötorget respektive gården Nederjärva vid Haga-Brunnsvikens norra ände. Det är ej känt vilken väg Sergel tog, men om han gick den kortaste vägen i båda riktningarna så motsvarar det drygt 13 km per dag. Det är en ansenlig sträcka, inte minst för en person med Sergels rondör.

  Sergels promenad var ordinerad av en läkare och framstår i dag som så modern att man skulle kunna tro att den speglar ett synsätt som präglats av kontinuitet ända sedan 1700-talet. Men så är ingalunda fallet. På 1800-talet kom ett trendbrott med långvarig verkan. Mer om det senare, men först något om de bedömningar av rörelse och hälsa som präglade Sverige under 1700-talets andra hälft.

 • 102.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  När Stockholm byggde bort cyklisterna2013In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, Vol. Januari, no 9, p. Kulturdelen-Sidan 8Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Varför blev Köpenhamn en utpräglad cykelstad men inte Stockholm, trots att andelen cyklister var lika stor ännu vid 1900-talets mitt? Enligt en ny avhandling hade Stockholms stadsplanerare tidigt en stark tro på bilismen, som först på senare år börjat rubbas.

 • 103.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Något om de fysiologiska effekterna av styrketräning1984In: Tidskrift i gymnastik & idrott, ISSN 0281-5338, no 7, p. 4-7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 104.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Olle Halldén - doctor honoris causa1997In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 4, p. 4-6Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 105.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Olympismen och skolan: tankar om idrottsetik och idrottshistoria med anledning av ett möte inom Internationella olympiska akademin1991In: Idrott, historia och samhälle, ISSN 0280-2775, p. 103-111Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 106.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Om forskningens dolda krafter och exemplet Berit Sjöberg2014In: Från Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet till Gymnastik- och idrottshögskolan: En betraktelse av de senaste 25 åren som del av en 200-årig historia / [ed] Suzanne Lundvall, Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH , 2014, p. 275-279Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 107.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande2012Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Riksdagens transportpolitiska mål är att transportsystemets utformning, funktion och användning ska "bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa." Ett sätt att verka för det är att stimulera till mer av gång och cykling, och säkerställa att det kan ske i säkra, trygga och attraktiva färdvägsmiljöer.

  Denna rapports primära målsättning är att utgöra ett stöd för en sådan utveckling genom att bidra till en  ökad förståelse och kunskap om dels färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande, dels hur färdvägsmiljöer kan studeras för såväl trafik- och folkhälsoplanerares behov som i ett vetenskapligt sammanhang.

  Inledningsvis belyser rapporten samband mellan fysisk aktivitet och hälsa, nuvarande nivåer av fysisk aktivitet inom befolkningen, och vikten av vardagliga aktiva transporter för att kunna uppnå folkhälsomål knutna till fysisk aktivitet. När samhället idag söker stimulera till mer gång och cykling är det emellertid angeläget att skapa stödjande miljöer för dessa rörelseformer oavsett om syftet är transport, rekreation, motion, träning eller tävling.

  När vi går eller cyklar längs en färdväg påverkas vi av fem olika typer av miljödomäner; en fysisk miljö med fasta objekt, en trafikmiljö med rörliga objekt, en social miljö med människor, samt väder och  ljusförhållanden. Var och en av dessa domäner innehåller olika miljöfaktorer som kan variera stort. Det gör att färdvägsmiljöer är komplexa, och därtill bidrar det faktum att de ofta ändrar karaktär längs en färdväg.

  För att skapa stödjande färdvägsmiljöer behöver vi veta vilka miljöfaktorer som är kritiska för att en färdvägsmiljö ska upplevas som trygg respektive stimulerande för gång och cykling. Och för att veta något om  det behöver vi kunna mäta hur vi uppfattar olika miljöfaktorer. För det ändamålet finns numera färdvägsmiljöskalan ACRES (The Active Commuting Route Environment Scale).

  Ett sätt att nyttja ACRES är att låta fotgängare och cyklister skatta hur en färdvägs olika delar uppfattas i termer av otrygghet – trygghet respektive motverkande – stimulerande för gång eller cykling. Därigenom kan man utifrån ett brukarperspektiv lokalisera färdvägars svaga punkter, vilka sedan bör bli föremål för analyser av vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra dem. När sedan förändringar har gjorts kan dessa utvärderas med hjälp av ACRES.

  Vetenskapliga studier kan bidra till kunskap om lämpliga åtgärder för att skapa stödjande miljöer genom att, med hjälp av ACRES, bland annat studera samband mellan olika miljöfaktorer och om färdvägsmiljöer uppfattas som otrygga – trygga respektive motverkande – stimulerande för gång eller cykling.

  Denna typ av studier har nyligen inletts, och i rapporten redovisas färdvägsmiljöprofiler baserade på cyklisters skattningar av miljöfaktorer längs färdvägar i och utanför Stockholms innerstad. De illustrerar stora  skillnader mellan dessa miljöer, och att färdvägsmiljöer utanför innerstaden uppfattas som mer trygga och stimulerande än i innerstaden. Men även i innerstaden varierar färdvägsmiljöernas karaktär, och sambandsstudier visar att ju mer cyklister uppfattar att färdvägsmiljöerna är gröna respektive vackra, desto mer stimulerar de till cykling. En motsatt verkan har avgaser, trängsel i blandtrafik och färdvägar som kräver många riktningsändringar. Inverkan av dessa miljöfaktorer på upplevelsen av om färdvägsmiljön hämmar eller stimulerar till cykling är stor.

  Studierna med ACRES ger ett stöd för att utifrån både ett perspektiv av trygghet och stimulans anlägga cykelbanor snarare än cykelfält längs mer trafikerade gator eller vägar. Vidare visar de alltså att träd och annan grönska längs färdvägsmiljöer stimulerar till cykling. Miljöpsykologisk och -medicinsk kunskap ger ytterligare stöd för att av hälsoskäl plantera träd längs våra gator och vägar, särskilt i stadsmiljöer.

  I rapporten redovisas utländska studier som visar att kraven på färdvägsmiljöer för att de ska nyttjas är klart högre hos potentiella nya cyklister jämfört med existerande cyklister. Infrastrukturen för cykling i utländska städer som står för en stor andel av transporter per cykel, såsom Köpenhamn, ger också stöd för att vi i Sverige bör skapa väsentligt bättre färdvägsmiljöer för cykling om de påtagligt ska stimulera fler människor till att cykla.

  Avslutningsvis, att skapa säkra, trygga och attraktiva färdvägsmiljöer för såväl fotgängare och cyklister bör bli ett prioriterat mål för svensk trafikplanering. För att främja denna målsättning finns det ett klart behov av kunskapsutveckling, både genom tillämpade lokala brukarstudier och genom forskning.

 • 108.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Om gång och cykling, hälsa och en hållbar utveckling2015Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den fysiska aktiviteten inom befolkningen i Sverige har under mer än ett halvt sekel minskat steg för steg. Sammantaget har det lett till stora förändringar, vilka delvis beror på framväxten av ett bilsamhälle. Idag är det bara några få procent av befolkningen som når upp till ens de minimala nivåerna av hälsofrämjande fysisk aktivitet.

  När vi idag söker strategier för att återskapa den rörelse som är tillräcklig för att bidra till en bättre hälsa är det angeläget att det sker på sätt som harmonierar med en hållbar utveckling. Transportsektorn har utomordentliga möjligheter att bidra till det genom åtgärder som stimulerar till gång och cykling. Det gäller särskilt då dessa rörelseformer utgör de mest populära inom befolkningen och många vill vara mer fysiskt aktiva, men tidsbrist ofta uppfattas som ett hinder. Aktiva transporter nyttjar regelbundna behov av tid för förflyttningar vilket underlättar att de blir en del av vår tidsbudget. De kan därigenom iscensättas ofta, vilket är värdefullt då återkommande muskelaktivitet är hälsans moder.

  Gång och cykling som beteenden varierar i hög grad. För att få en uppfattning om i vilken grad de kan bidra till en bättre hälsa behöver vi relatera dem till konkreta uppgifter om volym, frekvens och intensitet. I rapporten redovisas fyra sådana exempel. De bygger på ett stort antal manliga och kvinnliga fotgängare och cyklister som arbetspendlar i Stor-Stockholm. 90 % av dem har en pendlingstur som tar minst 15 minuter. Det innebär att de kommer upp till minimikravet om 30 minuter måttlig fysisk aktivitet per dag om de går eller cyklar två turer per dag. Deras höga antal cykel- eller gångturer per år (c:a 380 för fotgängarna och 245 för cyklisterna) är viktiga genom att de bidrar till att underhålla de hälsoeffekter av rörelse som annars lätt tillbakabildas. Arbetspendlarnas beteende relateras till två hälsoutfall: förtida mortalitet och typ 2 diabetes. De når mellan stora till maximala hälsovinster enbart genom arbetspendlingen. Det kan handla om upp till 40-55 % reduceringar av risker jämfört med fysiskt inaktiva. Men beteendet cykling är säsongsberoende för många, och det finns behov av att informera om värdet av att fortsätta att cykla under vintern, samt att på olika sätt skapa bättre betingelser för vintercykling.

  Rapporten belyser även hälsoekonomiska perspektiv. Både WHO:s och Norsk Vegvesens redskap för att värdera ekonomisk nytta av gång och cykling beskrivs och nyttjas för att bedöma ett scenario av ökad cykling vid arbetspendling i Stor-Stockholm. Om drygt 111 000 korta arbetsresor med bil skulle överföras till i snitt knappt 15 minuter, och högst 30 minuter långa cykelturer skulle det kunna leda till hälsoekonomiska vinster om flera miljarder kronor per år. Exempel på utvecklingsbehov av hälsoekonomiska värderingar vad gäller bland annat miljömässigt välbefinnande anges, och ett enkelt redskap för att kunna bedöma potentialen till hälsofrämjande fysisk aktivitet genom gång- och cykelturer på en ort presenteras.

  En av rapportens slutsatser är att gång och cykling utgör basen i den rörelsepyramid som kan bidra till ökad folkhälsa. Det motiverar stora satsningar inom transportsektorn för att skapa säkra, trygga och attraktiva färdvägsmiljöer för fotgängare och cyklister. Det finns ett stort behov av att höja medvetandegraden bland allmänheten, förtroendevalda och tjänstemän verksamma inom såväl kommuner som landsting och myndigheter om de frågor som rapporten behandlar och dess slutsatser. Den belägenhet vi befinner oss i motiverar även att skolan får ett särskilt uppdrag som handlar om att undervisa om gång och cykling i ett sammanhang av transporter, och att belysa dessa rörelseformer ur perspektiv av både hälsa och hållbar utveckling.

 • 109.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Om immateriella och materiella kulturvärden: en studie av tre friluftsgravar2002In: Nationalstadsparken – ett experiment i hållbar utveckling.: Studier av värdefrågor, lagtillämpning och utvecklingslinjer / [ed] Holm, Lennart & Schantz, Peter, Stockholm: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande , 2002, Vol. S. [113]-125 : ill., p. 113-125Chapter in book (Other academic)
 • 110.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Om Lindhardskolan och dess betydelse i ett svenskt perspektiv.2009In: Forskning i bevægelse. : Et nyt forskningsfelt i et 100-årigt perspektiv., Köpenhamn: Museum Tusculanums Forlag , 2009, p. 137-167Chapter in book (Other academic)
 • 111.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Om människan i rörelse och i vila: Essäer2014Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Denna samling av essäer ger inblickar i de kroppsliga rörelsernas mångfald av syften, uttryck och förutsättningar, alltifrån vardagliga behov av transport, motion och träning, till att tävla, uppleva naturen eller uttrycka sig genom dans. Dessa skilda former av rörelser belyses genom perspektiv från historia, samhällsplanering, fysiologi, psykologi, hälsoekonomi och medicin.

  Andra essäer handlar mer om en andlig rörelse. De berör frågor om värden i, och relationer till landskap. Det gemensamma för dem är att de, i deras tillämpning i denna skrift, beror av den förändring i natursyn som ägde rum mellan 1600- och 1700-talen. Utan den, inget friluftsliv och naturmöte så som vi känner det idag.

  Bokens tolv essäer har följande rubriker: 

  • Romerska speglingar

  • Pionjärverk om friluftslivets historia

  • Människans muskler unikt flexibla

  • Är förmåga att tåla smärta en del av undret?

  • Cyklisterna får hjulen att snurra

  • Idrott utan tävlingar är död

  • Lättare steg längs Brunnsvikens stränder

  • Om Palme och parken

  • När Stockholm byggde bort cyklisterna

  • Dansen i landskapet

  • När mekanisk medicin gick om promenaden

  • Sista vilan vid Brunnsviken

   

 • 112.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Om Palme och parken2012In: Hagabladet, no 3-4, p. 6-7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 113.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Om rörelsen i rullstolen2000In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, no 3, p. 36-39Article in journal (Other academic)
 • 114.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  On the relation between green areas, health and physical activity2012In: Congress Proceedings from The 2012 International Sport Science Congress. Commemorating the 1988 Seoul Olympic Games: Community Sport Industry and Health City, Seoul, Korea: Korean Alliance for Health, Physical Education, Recreation, and Dance (KAHPERD) , 2012, p. 14-17Conference paper (Other academic)
 • 115.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Outdoor life landscapes as arenas for perception and learning: Theories, thoughts and examples in urban nature2013In: EOE Seminar 2013. Program and abstracts.: Urban Nature: inclusive learning through youth work and school work / [ed] Erik Backman, Marburg, Germany: The European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE) , 2013, p. 11-Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Outline: 1) Elaborate on content matters in outdoor life education, and consequences thereof; 2) Describe an attempt to, through PETE, develop didactic experience in co-curriculum teaching in green areas; 3) Illuminate pedagogic tools disclosing the potential in developing perceptive and learning experiences in landscapes 

 • 116.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Perspectives on Environment and Active Transport for Children and Youth: Is There a Role for Physical Education and Sport?2013In: Proceedings from The 6th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science, APCESS 2013., Taipei, Taiwan: Asian Council of Exercise and Sports Science (ACESS) , 2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  There was a time when active transport for different purposes contributed to a substantial part of the levels of physical activity within the population. With changing scales of urban settlements and more and more of car-dependent mobility, this has changed. At the same time levels of physical activity are very low, and very few meet the minimal physical activity recommendations. For children and youth, these levels are higher than for adults. This fact, in combination with that car-dependent mobility stands for a number of seriously adverse environmental effects, point to that a future role of promotion of active transport within physical education and sport deserve to be addressed in terms of how realistic it is, and what can be gained. In my lecture, I will elaborate on these issues based on literature and experiences from teaching physical education teachers active transport in Sweden.

 • 117.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Perspectives on Physical Activity, Public Health and Sustainable Development: A keynote lecture2012In: Proceedings of International Fourm of Physical Education and Sport Sciences (IFPESS 2012): Health, Physical Education, Sports and Wellness in Schools and Community: A Holistic and Innovative Approach / [ed] Gurmeet Singh, Dalwinder Singh, Raj Kumar, Nandalal Singh Thingnam, Chandigahr, Panjab, India: Department of Physical Education, Panjab University , 2012, p. VI-Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This year 25 years have passed since the UN World Commission on Environment and Development launched its final report entitled “Our Common Future”. Fulfilling its aims is a major challenge for the society since then. In seeking solutions for the role of physical activity for public health, the aim of sustainable development adds specific challenges. In my lecture I will provide a basis for reflections on these issues, and elaborate on possible consequences for physical education, the sport movement and the public health sector. Finally I will provide examples of research on environmental changes in line with a sustainable development which also can stimulate physical activity and thereby public health.

 • 118.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Perspektiv på gående, cyklande och hälsa2011In: Program för Transportforum 2011, Linköping: Väg- och transportforskningsinstitutet , 2011Conference paper (Other academic)
 • 119.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Physical activity behaviours and environmental well-being in a spatial context2014In: Geography and Health: A Nordic Outlook / [ed] Schærström, A., Jørgensen, S.H. & Sivertun, Swedish National Defence College: Stockholm; Norwegian University of Science and Technology (NTNU): Trondheim; Universität Bonn, Institute for Hygiene and Public Health: Bonn , 2014, 1, p. 142-156Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Every form of physical activity takes place in a certain physical environment. These settings can either be a specific delimited place, a facility or building (e.g., a school yard, a soccer field or a gymnastic hall) or they can be traces of movement in landscapes (e.g., after a walk in a forest, a kayak trip or a bicycle trip to work), and they can also be combinations of these two categories.

   

  If they had been mapped, we would have been able to see a vibrant development of artefacts connected with physical activity in the landscapes during the 20th century in Sweden. Just think of all the sport facilities, playgrounds, parks, walking paths in the mountains and exercise trails in the neighbourhood forests that were created during that period. In line with this, there was also a state-driven planning for the protection of landscapes of national value for outdoor life and recreation (Civildepartementet 1971; Kungl. Maj:t 1972). The climax in this respect occurred during the last decades of the Swedish welfare state, sometime during the 1970-80s. However, when we look at this period more closely it also becomes apparent that all forms of physical activity were not facilitated. Support for active transport by means of an infrastructure for cycling was not part of the dominant planning and investment agenda (Emanuel 2012a,b). Beginning with the 1990s, a neoliberal era followed, and with it a waning of interest in this respect by both the state and the municipalities was noted. Physical activity then became an issue that was up to the individual to solve on his/her own. Interestingly, this change in perspectives was followed by the establishment of a large number of private gyms. Consequences of the changed societal climate with respect to facilities for sport organisations are presented in a recent report from the Swedish Sport Federation (Riksidrottsförbundet 2012). 

   

  Given the potentially important effect of physical activity on public health (cf. Pedersen & Saltin 2006), the health-geographical dimension of physical activity is of clear relevance in many fields of study. In our times this dimension is also of importance for understanding, e.g. the effects of urbanisation, as well as ethnic and social segregation in urban areas (cf. Svastisalee et al. 2012). Furthermore, there is a great need to know more about circumstances in which levels of health-enhancing physical activity (cf. Haskell et al., 2007) can be encompassed within the population and at the same time contribute to a sustainable development (Schantz 2002a,b; Schantz & Lundvall 2014). 

   

  Considering all the above, it can be seen as a curious truth that scientific descriptions and analyses of physical activity and conditions for it in a spatial context are a very recent phenomenon. This is reason enough to start this chapter by placing the current interest in the physical activity–environment relationship in a historical context. Afterwards, some principal aspects of the relationship between physical activity, the environment and health will be illuminated. This will be followed by a listing of examples of different paths taken so far, particularly in Sweden, to analyse these relationships.

 • 120.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Physical activity, public health and sustainable development.: A new role for physical education and sports.2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The fields of physical education and sports as well as its teacher and trainer educations have a long tradition of an individually oriented focus. In our times it is important to broaden this to also include a perspective of physical activity (PA) in relation to public health.

  In taking such a step, different dimensions of factors external to the individual become relevant. For example, the fact that all physical activities require a physical space for their execution leads us to dimensions of physical planning for physical activity, which in turn leads us to the dimension of power and politics at local, regional, and national levels.

  Including a public health perspective also prompts a wider analysis of the consequences of behaviors in physical activity (PA). Is it, for example, possible that some aspects of such behavioral practices could be negative in relation to public health. For example, if there is an environmental burden connected to PA behaviors, there may be a negative effect on public health in a local, regional, national, and global perspective. 

  The presentation will frame issues of physical activity and public health with perspectives from the agenda of sustainable development as originally defined by the UN World Commission on Environment and Development in 1987. It will lead forward to illuminating a new role for physical education in our global society, strengthening the importance of physical education as a subject in the school system. The same perspectives will be applied on sport clubs and sport federations.

 • 121.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Pionjärverk om svenska friluftslivets historia2000In: Svenska Dagbladet, no 16 majArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 122.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Planering för rörelse, hälsa och miljö i en ny tid2011In: Centre for Management of the Built Environment Årsbok 2011 / [ed] Stefan Hollertz, David Hollertz, Björn Stenvall, Göteborg: Centre for Management of the Built Environment, CMB, Chalmers Tekniska Högskola , 2011, p. 36-37Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 123.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Plasticity of human skeletal muscle: with special reference to effects of physical training on enzyme levels of the NADH shuttles and phenotypic expression of slow and fast myofibrillar proteins1986Doctoral thesis, comprehensive summary (Other scientific)
 • 124.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Reflektioner och tal vid Lingbal1990In: Tidskrift i gymnastik och idrott : officiellt organ för Svenska g, ISSN 0281-5338, no 1, p. 29-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 125.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Romerska speglingar2000In: Hagabladet, Vol. 1, p. 1-3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 126.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Romerska speglingar2014In: Om människan i rörelse och i vila: Essäer, Stockholm: Oak Meadow Hill Editions , 2014, 1, p. 11-19Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Kapitlet belyser kulturella förbindelser mellan Sverige och Italien under 1700-talets senare hälft, och hur dessa äger rum i en kontext av en förändrad natursyn. Allt detta får avtryck runt sjön Brunnsviken norr om Stockholms innerstad.

 • 127.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Ryggmärgsskadades muskulatur vid träning1997In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, no 4, p. 17-19Article in journal (Other academic)
 • 128.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Rörelse, hälsa och miljö -- utmaningar i en ny tid.2006In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, no 3, p. 4-7Article in journal (Other academic)
 • 129.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Rörelserikedom, yttre miljöer och folkhälsa: Reflektioner och rekommendationer knutna till fysisk planering för Ön i Umeälven vid Umeå stad2019Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Regeringens utredning Samordning för bostadsbyggande (N2017:08) och Umeå kommun anordnade den 30-31 januari 2019 en "Idéverkstad - planering för rörelserikedom" i Umeå. Ett konkret ärende, bebyggelseplaner vid Ön i Ume älv vid Umeå, och samtidigt frågan om fysisk planering och samhällsplanering i relation till begreppet "physical literacy" kom att prägla två intensiva dagar av presentationer och idéverkstad.

  Professor Peter Schantz från GIH i Stockholm, med stor erfarenhet från temaområdet rörelse, hälsa och miljö, stod för den avslutande presentationen med reflektioner och rekommendationer till Umeå kommun.

 • 130.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Sista vilan vid Brunnsviken: En studie av immateriella dimensioner knutna till tre friluftsgravar i nationalstadsparken1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 75-80Article in journal (Other academic)
 • 131.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Skulpturerna1988In: Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet - Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm 1963-1988: Festskrift med anledning av institutets/högskolans 175-åriga tillvaro / [ed] Olle Halldén, Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan , 1988, p. 257-271Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Om skulpturer och konst på GIH samt statyn Korssittande flicka där GCI låg ovanför Sergels torg.

 • 132.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Summary. Nationalstadsparken – The National Urban Park – An Experiment in Sustainable Development. Studies of values, law application and developmental projects2002In: Nationalstadsparken – ett experiment i hållbar utveckling.: Studier av värdefrågor, lagtillämpning och utvecklingslinjer / [ed] Lennart Holm, Peter Schantz, Stockholm: Formas , 2002, p. 249-261Chapter in book (Other academic)
 • 133.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  The Formation of National Urban Parks: a Nordic Contribution to Sustainable Development?2006In: The European city and green space: London, Stockholm, Helsinki and St Petersburg, 1850-2000, Aldershot: Ashgate , 2006, p. 159-174.Chapter in book (Other academic)
 • 134.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  The moving and resting human being: A philosophical approach to exercise2016Conference paper (Other academic)
 • 135.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  The National Urban Park in Greater Stockholm: Background, legislation and implementation2004In: Garden History, ISSN 0307-1243, Vol. 32, no 2, p. 279-280Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In December 1994, the Swedish Parliament unanimously decided to establish a large area covering 27 square kilometres between Ulriksdal, Haga-Brunnsviken and Djurgården, in Greater Stockholm, as a National Urban Park. The first National Urban Park in the world, it has been seen as an innovative way of protecting an important cultural landscape that also contains important ecological areas and is of significance as a recreation area. This note illuminates the decision, the legislation and its implementation.

 • 136.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  The Royal National Urban Park in Stockholm: Lessons from a perspective of sustainable development2013In: Hybrid Parks: "Economy 2". Finnish National Urban Parks - A Sustainable Approach to Urban Planning and Conservation., Turku, Finland: University of Turku, Finland , 2013, p. 2-Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The Royal National Urban Park in Stockholm, Sweden, is an interesting study object in terms of problems and possibilities in modern city planning, and legal pathways in steering these processes. I will present some principal issues in this respect and also research dealing with a specific aspect of sustainable development, namely public health and the role of green environment in supporting physical activity.

 • 137.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Undervisning inom rörelse, hälsa och miljö2014In: Från Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet till Gymnastik- och idrottshögskolan: En betraktelse av de senaste 25 åren som del av en 200-årig historia / [ed] Suzanne Lundvall, Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH , 2014, p. 161-173Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 138.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Urban Nature, Movement and Health2011In: Proceeding from the seminar "Urban Nature", Åbo, Finland: Åbo Sommaruniversitet, Åbo, Finland , 2011Conference paper (Other academic)
 • 139.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Viktor Balck - en av männen bakom OS i Stockholm2012In: Idrott & hälsa : organ för Svenska idrottslärarföreningen, ISSN 1653-1124, no 3, p. 32-34Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 140.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Vilken betydelse kan gång och cykling vid arbetspendling i en storstadsmiljö ha för folkhälsan?2017In: Transportforum 2017, 2017Conference paper (Other academic)
 • 141.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Vägen till marken.: Om spelet kring Dennispaketets norra länk1995In: Arkitektur, ISSN 0004-2021, no 4, p. 24-27Article in journal (Other academic)
 • 142.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Värdering av färdvägsmiljöer vid gång och cykling2013Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 143.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Walking, Health and Environment: A Bottom Line in the Education of Teachers in Physical Education and Health2014In: Proceedings from Global Forum for Physical Education Pedagogy 2014: Physical Education and Health: Promoting Global Best Practice / [ed] Prof. Dr. Hanlie Moss, Potschefstroom, South Africa, 2014, p. 75-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Health was introduced as part of physical education (PE) in Sweden in 1994, but the transformational processes for integrating the health dimension has been very slow. At the same time, scientific development within the field of physical activity and health has been strong during the past two decades. This development opens up for a wide array of developmental pathways. At GIH in Stockholm, Sweden, we have chosen to develop a theme of walking, health and environment as a pedagogic bottom line in the Physical Education and Health Teachers Education (PETE). In concrete terms we develop the students´ understanding of: (I) walking and energy consumption, and how it relates to health, (II) their own walking behaviors over a full normal day, and how it can be modified to meet minimal and optimal PA levels, and (III) how their own neighborhood environment may support a walking behavior or not. At later stages of the PETE, we integrate these dimensions into a framework of PA, public health and sustainable development. The rationale for the latter perspective is that the contexts of bodily movement can affect the environment both positively and negatively, and are thereby closely linked to both individual and public health. The transformational process described is in a relatively early state, and clearly future developmental steps are needed. The evaluations of these parts of PETE points, however, to that the PE students view the described pedagogical ingredients as a comprehensible, manageable and meaningful component in their studies, and anticipate that it has the same potential in their future work in schools.

 • 144.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  WHO sätter ekonomiskt värde på cykling2008In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 3, p. 47-51Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  År 1996 kom US Surgeon General´s Report on Physical Activity and Health, och blev en viktig katalysator för den breddning i synen på fysisk aktivitet som sedan dess har präglat kroppsövningsfältet (jfr. 2). Inte minst gällde det betydelsen av vardagsnära motion såsom att gå och cykla till olika målpunkter. I kölvattnet av dessa förändrade synsätt har WHO nyligen utfört ett pionjärarbete: ett redskap för hälsoekonomisk bedömning av cykling har utvecklats. Det är fritt tillgängligt via Internet, och är användbart för såväl undervisning som utredningar och studier inom området fysisk aktivitet och hälsa samt inom transportsektorn. Docent Peter Schantz vid GIH i Stockholm var rådgivare åt WHO vid utvecklingen av redskapet. Han ger här en bakgrund till redskapets tillkomst och introducerar dess konstruktion och funktion.

 • 145.
  Schantz, Peter
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Billeter, Rudolf
  Henriksson, Jan
  Jansson, Eva
  Training-induced increase in myofibrillar ATPase intermediate fibers in human skeletal muscle1982In: Muscle and Nerve, ISSN 0148-639X, E-ISSN 1097-4598, no 5, p. 628-636Article in journal (Refereed)
 • 146.
  Schantz, Peter
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Björkman, Per
  Sandberg, Mats
  Andersson, Eva
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Movement and muscle activity pattern in wheelchair ambulation by persons with para- and tetraplegia1999In: Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 0036-5505, E-ISSN 1940-2228, Vol. 31, no 2, p. 67-76Article in journal (Refereed)
 • 147.
  Schantz, Peter
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Dhoot, Gurtej
  Coexistence of slow and fast isoforms of contractile and regulatory proteins in human skeletal muscle fibres induced by endurance training1987In: Acta Physiologica Scandinavica, ISSN 0001-6772, E-ISSN 1365-201X, Vol. 131, p. 147-154Article in journal (Refereed)
 • 148.
  Schantz, Peter
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Ek, Stina
  Vandrande skolbuss är bättre än skjuts2012In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 21, no 4, p. 40-44Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Allt färre barn går eller cyklar till skolan trots att de flesta borde röra på sig mer. Vi har skapat en modell över vad som påverkar valet av transportsätt. Vuxenvärldens inställning spelar stor roll. Och nya innovationer som vandrande skolbussar hjälper föräldrar och skola att tänka annorlunda.

 • 149.
  Schantz, Peter
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Henriksson, Jan
  Enzyme levels of NADH shuttle systems: measurements in isolated muscle fibres from humans of differing physical activity1987In: Acta Physiologica Scandinavica, ISSN 0001-6772, E-ISSN 1365-201X, Vol. 129, p. 505-515Article in journal (Refereed)
 • 150.
  Schantz, Peter
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Henriksson, Jan
  Increases in myofibrillar ATPase intermediate human skeletal muscle fibers in response to endurance training.1983In: Muscle and Nerve, ISSN 0148-639X, E-ISSN 1097-4598, no 6, p. 553-556Article in journal (Refereed)
1234 101 - 150 of 190
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf