Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 356
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdulhasib, Redone
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Bollspelens roll i skolundervisningen2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka idrottslärares didaktiska ställningstaganden under momentet bollspel på grundskolans högstadie Därutöver undersöks hur idrottslärares ställningstaganden samspelar med elevers inställning till och uppfattningar om momentet.

  Undersökningens tre frågeställningar är:

  • Vilka didaktiska ställningstaganden uppger lärare i idrott och hälsa att de gör inför och under momentet bollspel?

  ● Hur uppfattar lärare i ämnet idrott och hälsa att de mer konkret stöttar och motiverar elever i årskurs 9 inom bollspel?

  ● Hur uppfattar elever lärares undervisningssätt i bollspel inom ämnet idrott och hälsa?

  Metod

  Frågeställningarna besvaras genom en kvalitativ delstudie i form av en intervjuundersökning med 3 lärare, samt en kvantitativ delstudie bestående av en enkätundersökning med totalt 71 elever. Studiens kvalitativa del, som består av intervjuer med lärare, motiveras av att den kan ge en djupare förståelse för hur läraren förhåller sig till skapandet av en meningsfull undervisning. Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet på lärande.

  Resultat

  Lärarna i studien menar att deras uppgift är att engagera och motivera eleverna. Det lärarna gör i studien för att motivera och stötta eleverna på ett konkret sätt är, genom att ta reda på bakomliggande orsaker till att eleverna inte är motiverade, sedan jobba på därifrån. Vidare påvisar resultaten att eleverna uppfattar lärarens undervisningssätt positivt, samt att de är medvetna om vad som förväntas av dem och vad syftet med undervisningen är inom idrott och hälsa.

  Slutsats

  Lärarnas svar uppvisade inte alls stor variation, kanske för att de alla hade en bakgrund inom bollspel från föreningsidrotten. Däremot visade det sig hur lärarna stöttar och motiverar sina elever på olika vis. Till exempel är grunden för att skapa en bra relation till eleverna att lärarna kan kommunicera på vilka sätt eleven arbetar bäst. Enkätundersökningen visade att majoriteten av eleverna i samtliga skolor tyckte att lärarna inom idrott och hälsa har samma engagemang och motivation inom grenen bollspel liksom i andra grenar inom ämnet idrott och hälsa.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abdulla, Pashang
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Rabun, Hedi
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  ”Jag kunde inte språket och jag hade inga kompisar”: en kvalitativ studie om elevers integrering genom ämnet idrott och hälsa2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstarct

  Syfte och frågeställningar

  Syfte med denna studie är att undersöka hur integrationen av nyanlända elever genom undervisning i ämnet idrott och hälsa fungerar. Detta sker genom att ta reda på vad deras erfarenheter har för betydelse för integreringen samt genom att undersöka deras aktuella upplevelser av den svenska idrottsundervisningen.

  • Hur kan nyanländas integrering i svensk idrottsundervisning beskrivas utifrån de nyanländas livsvärld?
  • Vilka möjligheter och begränsningar upplever nyanlända för att kunna delta i idrottsundervisningen?

  Metod

  Studien har genomförts med hjälp av fyra nyanlända elever, som har intervjuats enskilt. Genom dessa kvalitativa intervjuer kunde en analys av hur eleverna uppfattar sitt deltagande i ämnet idrott och hälsa göras. I vår studie använder vi sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt. Intervjuerna har genomförts enskilt, eftersom detta ger största möjliga förståelse för elevernas individuella uppfattningar och tankar. Intervjuerna har transkriberats och används i resultatdelen. För att underlätta arbetsprocessen användes en intervjuguide.

  Resultat

  De tydligaste resultaten som denna studie visade var (1) Respondenternas olika erfarenheter från sitt hemland och olika erfarenheter från skolan har påverkat hur mycket intresse de har för idrottsundervisningen. (2) Olika pedagogiska nyckar och olika inlärningsmetoder är något som eleverna uppskattar från läraren som hjälper eleverna att integreras. (3) Lärarna och klasskamraterna har en stor betydelse för hur de anpassar sig till idrottsundervisningen.   

  Slutsats

  Studien visar att såväl härkomst som kön kan ha betydelse för hur väl man anpassar sig till den svenska idrottsundervisningen. Idrottsundervisningen kan vara till nytta för nyanlända, eftersom undervisningen i ämnet kan bidra till gynnsam integration i det svenska samhället. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abily, Khalil Michael
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Selenius, Gordon
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  "Om man inte vill att eleverna ska hålla på med sånt skit måste man förmedla riskerna med preparaten": En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa bedriver och planerar lektioner som berör droger och dopningspreparat2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Studien syftar till att undersöka hur idrottslärare på gymnasiet planerar och genomför undervisning om droger och dopningspreparat.

  Frågeställningar

  1.  Vilka tillvägagångssätt använder idrottslärare när det gäller att belysa effekterna av droger och dopningspreparat? 
  2. Vilka förutsättningar, hinder och möjligheter ser idrottslärare med undervisning om droger och dopningspreparat?
  3. Hur upplever idrottslärare sin ämnesdidaktiska kompetens gällande droger och dopning?  

  Teori och metod

  Studien baseras på didaktisk teori i allmänhet och den didaktiska triangeln i synnerhet samt ett sociokulturellt perspektiv. En kvalitativ metod används, där tematisk analys av intervjuer med sex lärare i Idrott och hälsa 1 genomförs.

  Resultat

  Resultaten visar på en variation av pedagogiska metoder, inklusive lärarledda och elevcentrerade tillvägagångssätt, samt användningen av olika material som filmer, bilder och podcasts. Lärarna uttryckte en allmän brist på ämnesdidaktisk kompetens och kände sig oförberedda för att undervisa om droger och dopning, vilket understryker behovet av mer inriktad lärarutbildning.

  Slutsatser

  Studien drar slutsatsen att idrottslärare möter betydande utmaningar i att effektivt undervisa om droger och dopning. Det finns ett behov av förbättrad lärarutbildning och resurser för att öka ämnesdidaktisk kompetens. Ytterligare forskning rekommenderas för att utforska elevers perspektiv och hur olika undervisningsmetoder påverkar elevers lärande och attityder.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Acson, Dennis
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Att lära sig vara hälsosam: en fallstudie om arbetet i en hälsoprofilerad skola2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar:

  Syftet med studien har varit att genom en fallstudie undersöka hur en hälsoprofilerad skola arbetar hälsofrämjande, och om den studerade skolan uppfyller kriterierna för en hälsofrämjande skola. Syftet har lett fram till följande mer preciserade frågeställningar:

  1. Vad utmärker skolans hälsofrämjande arbete?
  2. Hur beskriver utsedda nyckelpersoner sitt ansvar och hälsofrämjande arbete i skolan?
  3. Vilka resultat av skolans hälsofrämjande insatser framträder?

   

  Metod

  Studien är en fallstudie av en skola med uttalad hälsoprofil. Datainsamlingsmetoderna har bestått av såväl kvalitativa intervjuer som textanalys av olika slags textdokument (utvärderingsrapporter, skolans verksamhetsplan och text från skolans hemsida). Skolan valdes genom ett strategiskt urval och fem personer intervjuades. Som teoretiskt ramverk har ett sociokulturellt perspektiv på lärande använts.

  Resultat

  Skolans hälsoarbete är strukturerat och finns som en uttalad del i skolans verksamhetsplan. Arbetet är organiserat med ett så kallat Hälsoteam i spetsen. Därutöver har skolan låtit hälsodiplomera sig via Korpens hälsodiplomering. Skolans Hälsoteam är det drivande navet i skolans hälsofrämjande arbete och utgörs av rektor, idrottslärare, hälsopedagoger, skolsköterska och skolans restaurangchef. Skolans rektor ser sig som ytterst ansvarig för skolans hälsofrämjande arbete. Idrottsläraren, Hälsopedagogen och Skolsköterskan menar att det är naturligt att arbeta med hälsofrämjande frågor i och med deras profession. För Restaurangchefen är dennes ansvar främst att se till att det är näringsriktigt kost som erbjuds i restaurangen. Informanterna från Hälsoteamet anger också att deras ansvar är att vara förebilder. Kommunikation och engagemang är centrala delar i deras hälsofrämjande arbete. När det gäller aspekter kring lärande av hälsa framkommer att samspelet mellan individ och sammanhang utgör viktiga beståndsdelar för hälsoteamets utgångspunkter och arbete. Resultatet av skolans hälsofrämjande arbete är svårare att bedöma. Det har gjorts försök att mäta effekten av det hälsofrämjande arbetet och dess inverkan, men respondenterna konstaterar att det gäller att se det hälsofrämjande arbetet som ett långsiktigt mål.

  Slutsats

  Slutsatsen av föreliggande studie är att den studerade skolan uppfyller existerande riktlinjer för en hälsoprofilerad skola. Skolan har en struktur, en organisation och ett uttalat förhållningssätt till lärande om hälsa. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv präglas det hälsofrämjande arbetet av ett förhållningssätt till lärande som utgår från ett socialt, situerat och distribuerat synsätt, där en helhet eftersträvas.  Nyckelpersonernas (Hälsoteamets) mål med det hälsofrämjande arbetet är att eleverna ska ta till sig verktyg och erövra olika handlingsmönster för hälsofrämjande beteenden och handlingar. Effekter eller snarare resultat från det hälsofrämjande arbetet framträder som svåra att mäta och skolan ser därför arbetet

  Fulltekst (pdf)
  Dennis Acson D-uppsats
 • 5.
  Ahlqvist, Caroline
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Jacobsson, Elin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  "Jag bedömer vad jag ser": En kvalitativ studie om idrottslärares syn på bedömning och lärande i förhållande till elevers klädval2022Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna uppsats är att undersöka idrottslärares upplevda förmåga att bedöma elevers allsidiga rörelseförmåga i förhållande till deras klädval. Frågeställningarna var enligt följande: Hur uppfattar idrottslärare att elevers kläder kan påverka deltagandet på lektionerna?; Hur uppfattar idrottslärare att elevers kläder kan påverka lärandet? samt Hur uppfattar idrottslärare att elevers kläder kan påverka bedömningen av allsidig rörelseförmåga? 

   

  Metod 

  Metoden som användes var en kvalitativ undersökningsmetod genom semistrukturerade intervjuer med fem verksamma högstadielärare spridda i Stockholmsområdet. Intervjuerna genomfördes enskilt och utgick från en framtagen intervjuguide, detta för att säkerställa att samtliga frågor täcktes in. Intervjuformen fungerade även som ett stöd så att samtalen kunde flöda fritt för att få ett så stort djup som möjligt. Intervjuerna analyserades och teman utkristalliserades för att slutligen besvara frågeställningarna.

   

  Resultat 

  Resultatet visade att samtliga lärare ansåg att kläderna påverkar rörelseförmågan. Klädvalet var i större fokus än själva ombytet till lektionerna i Idrott och hälsa, och så länge läraren kunde se elevens fullständiga rörelseomfång kunde också rätt bedömning ges. Samtliga lärare framhävde också vikten av fingertoppskänsla, att känna till varje enskild elevs personliga inställning till sitt klädval och vad som ligger bakom valet. Lärarna var också eniga kring några av de mest framträdande orsakerna till varför de tror att elever inte byter om, såsom elevernas rädsla att gå ifrån sin identitet och kliva ur den roll som kläderna symboliserar, otrygghet i omklädningsrummet och ointresse för ett högt betyg i ämnet. Även vikten av lämpliga skor framhölls av lärarna där både rörelseförmågan men också säkerheten var av stor betydelse.  

   

  Slutsats 

  Krav på ombyte nämns inte läroplanen – lärare kan därför inte tvinga elever att byta om. Dock menade lärarna att bedömningen och elevernas egna lärande påverkas om de kommer med kläder som inte är aktivitetsadekvata. I ämnet ingår det att varje elev ska kunna planera och genomföra aktiviteter på ett hänsynsfullt och säkert sätt (Skolverket, 2022a). 

  Fulltekst (pdf)
  Jag bedömer vad jag ser
 • 6.
  Ahlström, Johan
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Spring, Johanna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  "Antingen är idrotten succé eller katastrof": En kvalitativ studie om idrottslärares utmaningar med elever med NPF-anpassningar2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose and Research Questions: The purpose of the essay is to examine how well teachers in primary schools perceive that the education they have received has provided them with the prerequisites to meet students with neurodevelopmental disorders (NPF) in primary education.The study also aims to investigate the specific practices they employ and the professional development they have undertaken in connection to neurodevelopmental disorders. The research addresses three main questions:

  - What experiences and challenges do physical education and health teachers face when working with adaptations for students with neurodevelopmental disorders?

  - How do teachers perceive the education they have received in this area?

  - How do teachers experience their access to support and professional development opportunities?"

  Method: Employing a qualitative approach, the authors conducted interviews with five physicaleducation teachers, each with diverse professional backgrounds but sharing a common graduation from the Gymnastics and Sports University. Thematic content analysis was applied to process the gathered data.

  Results: The teachers' efforts in NPF adaptations are influenced by challenges such as ademanding environment and time constraints. Issues with facilities, scheduling, and maintenanceimpact students' engagement. Despite limited time, teachers stress the importance of allocating time for adaptations and express a desire for more planning time. Regarding teacher education, aunanimous perception emerges of in adequate knowledge about NPF diagnoses from the Gymnastics and Sports University, which predominantly focuses on physical disabilities. The availability of professional development and additional education varies based on the interest andsupport from school leadership. Networking and knowledge exchange with other schools and colleagues are seen as valuable in addressing challenges. In summary, teachers' experiences highlight the need for resources, time, and education to establish an inclusive learningenvironment for students with NPF diagnoses.

  Conclusion: Teachers encounter deficiencies in education related to Neurodevelopmental Disorders (NPF) and face challenges in accessing relevant professional development. Time constraints and financial barriers impact their knowledge acquisition. Insufficient support,particularly concerning time and adapted environments, hinders their ability to assist students with NPF. Enhancing relationship education, increasing accessibility to professional development, andactive support from schools can promote an inclusive learning environment for students with NPF diagnoses.

  Fulltekst (pdf)
  Antingen är idrotten succé eller katastrof - Ahlström och Spring
 • 7.
  Ahnström, Sandra
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hälsoskolor kontra ”vanliga” skolor: skiljer sig undervisningen i ämnet idrott och hälsa?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim

  The purpose of this study is to investigate how schools who have a health concentration and schools who haven’t are teaching physical education and if possible compare these schools.

  This study is based on following questions: How do schools with a health concentration and schools who haven’t, in compulsory school, teach physical education and health. How do physical education teachers describe their teaching and how do the students describe it.

  Method

  My study is a qualitative study based on interviews with teachers and students from different schools. The interviews have been made on four different schools from all over the country. I have interviewed one physical education teacher and four students, two boys and two girls, from each school. The schools, participating in the study, are one health promoting school from the northern part of Sweden, one health school from Stockholm, one “ordinary” school from Stockholm and one “ordinary” school from the ambient parts of Stockholm.

  Results

  The physical education teaching doesn’t part between schools who have a health concentration and schools who haven’t. The pupils´ on every interviewed school consider that the teaching contain different activities. The most common activities according to the pupils´ are ballgames, gymnastics and strength. Most of the pupils interviewed have the opinion that physical education and health is fun. Both physical education teachers and the pupils think that the learning’s are connected with health. The teachers think that the pupils´ possibility to influence the teaching is much bigger than what the pupils think.

  Conclusions

  In the end I reached the conclusion that the teaching in physical education and health, didn’t contain any differences between the schools who had a health concentration and schools who hadn’t.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Aitalaakso, Karoliina
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Pirttimäki, Meri-Tuuli
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ämnet idrott och hälsa och fysisk aktivitets akuta effekt på gymnasieelevernas kognition2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet i denna studie är att utforska om fysisk aktivitet i ämnet idrott och hälsa har direkt positiv effekt på gymnasieelevernas korttidsminne samt arbetsminne.

  Forskningsfrågorna är följande:

  1. Har akut fysisk aktivitet på medelintensiv ansträngning en direkt positiv påverkan på korttidsminne samt arbetsminne hos gymnasieelever?
  2. Finns det könsskillnader på prestation i kognitiva testerna?

  Metod

  Urvalet var 84 deltagare (gymnasieelever) i åldrarna 15–20, varav 23 kvinnor och 61 män. Sju olika gymnasieklasser behövdes för att nå denna mängd av deltagare. Deltagarna delades in i två olika grupper. Grupp 1 genomförde kognitiva tester (TMT-A, TMT-B och fri återgivning) utan fysisk aktivitet först. En vecka efter tillfälle ett genomförde grupp 1 kognitiva tester efter fysisk aktivitet. Grupp 2 gjorde upplägget omvänt ordning. Dessa grupper bestämdes slumpmässigt.

  Resultat

  Vid TMT-A och fri återgivningstest framkom inga signifikanta skillnader om fysisk aktivitet genomförts innan eller inte. Den grupp som genomförde fysisk aktivitet vid tillfälle två presterade bättre på TMT-B test efter fysisk aktivitet medan den andra gruppen presterade bättre efter vila. I grupp 1 fanns det signifikanta skillnader mellan män och kvinnor. Män och kvinnor presterade bättre efter fysisk aktivitet jämfört med vila men hos kvinnor förbättringen var större.

  Slutsats

  Fysisk aktivitet hade ingen signifikant effekt på prestation i kognitiva tester av arbetsminne och korttidsminne. Fysisk aktivitet kan dock hjälpa gymnasieleverna att klara av kognitivt krävande uppgifter. Detta behöver undersökas mer i skolmiljö innan giltiga slutsatser dras.

   

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Ajger, Joakim
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Idrott och hälsa på ett yrkesförberedande gymnasium: En pilotstudie på Fredrik Bremers fordonsprogram årskurs 12008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Med denna uppsats vill jag belysa hur elever på Fredrik Bremer, yrkesförberedande gymnasium åk 1 prioriterar ämnet idrott och hälsa. Hur viktigt anser de att ämnet är för dem nu, i framtiden och i kommande yrkesroll? Jag vill även undersöka om de har förslag på förändringar i undervisningen. I så fall, vilka?

  Metod

  Undersökningen är av kvalitativ art och bygger på intervjuer. Jag har valt att använda mig av gruppintervjuer med en utformad intervjuguide. Jag agerade som frågeställare. Elever från fordonsprogrammet åk 1, (läsår 07/08) från tre klasser blev intervjuade. Det totala antal elever på fordonsprogrammet årskurs 1, är 48 stycken. Jag valde sedan ut och fördelade eleverna i 3 grupper med 4st i varje. Med stöd av intervjuguiden öppnade jag upp till en diskussion som inspelades med diktafon.

  Resultat

  Resultatet av intervjuerna sammanställdes i en kort sammanfattning efter intervjuerna. I det avslutande diskussionskapitlet görs en större analys och reflektion.

  Man kan kort sammanfatta det eleverna säger med: att samtliga elever tycker ämnet är viktigt. Den största andelen av eleverna anser sig ha en bra hälsa.

  På frågan om vad de anser om ämnet nu på gymnasiet jämfört med på högstadiet så säger samtliga att det var bättre på högstadiet. Man ansåg att det fanns en bättre struktur, ett bättre ledarskap och en mer varierad undervisning. Eleverna förstår också vikten av ämnet inför kommande yrkesroll. Det säger att de förstått innebörden av ergonomin. Eleverna är mycket missnöjda med utfallet av undervisningen av både ergonomin och idrott/hälsa. De föreslår en rad förbättringar.

  Slutsats

  Det studien kommit fram till är att ämnet idag inte fungerar som eleverna önskar. Eleverna ser gärna en rad förändringar exempelvis, tydligare ledarskap, mer strukturerat upplägg, en större variation, ett större medinflytande i ämnet. Idrott och hälsa väcker mycket känslor. Insikten om hur viktig hälsan är visar eleverna stor kunskap om. Vid övergången till gymnasiet försvinner mycket av glädjen och motivationen.

  Gymnasieskolan har en viktig uppgift att ta hand om, utveckla och bejaka elevernas intresse för ämnet. Att så inte sker fullt ut på Fredrik Bremer gav mig en tankeställare på om hur vi som lärare mer måste ”lyssna in” vad eleverna anser. Viktiga variabler som kan förbättras anser jag vara elevinflytande, struktur, tydligt ledarskap, variation, anpassning av undervisningen till elevunderlaget.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Akdag, Gülsah
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Specialidrott eller inte?: Kan elever från riksidrottsgymnasiet i karate jämföra sig med svensk karate elit?2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Inledning: Specialidrott har funnits i skolvärlden sedan 70-talet och har lett till att många ungdomar har kunnat kombinera skola och elitidrottssatsning vid sidan om varandra. Det har skapats RIG (riksidrottsgymnasier) och ämnet specialidrott har lagts till som en kurs på gymnasieskolan. Målet med RIG var att göra det möjligt för talangfulla ungdomar att kombinera elitidrott med gymnasiestudier då gymnasietiden anses vara en brytpunkt för när elitsatsningen börjar. Att gå på ett RIG innebär även att få träna väldigt mycket och tävla med många av de bästa i samma åldersgrupper. RIG-systemet har producerat många svenska elitidrottare i olika idrotter. Syfte och frågeställning: Syftet med arbetet var att jämföra elever från RIG-karate med landslagsutövare i karate och att se om RIG- utbildningen kan ha bidragit till att utveckla eleverna så att de kan mätas med landslagsutövare. Skiljer sig landslagaktiva och karategymnasiets elever i hopp, reaktion och explosivitet i förhållande till specifika hopptester? Skiljer sig landslagsaktiva och RIG- elever i träningsupplägg och målsättning? Hur utvecklar RIG- utbildningen eleverna till att komma till elitnivå? Metod: Hopptester som bl.a. optimal drop jumptest (DJ), countermovmenttest (CJM), squat jump (SJ) och stiffness jump genomfördes. Testpersonerna från elevgruppen bestod av tre kvinnor och nio män. Testpersonerna från landslaget bestod av fyra kvinnor och åtta män. Det gjordes även en enkätundersökning som syftade till att kartlägga de aktivas träningsupplägg och målsättning med sin träning. Resultat: På damernas testresultat fanns det signifikant skillnad på drop jump 40 cm testet och CJM testet. Herrarnas resultat visade på signifikanta skillnader på SJ med visuell reaktion i höjd och stiffness jump genomsnittlig kontakttid. Enligt enkätundersökningen skiljer det sig i ett halvt styrke- och konditionspass mellan landslagsaktiva och eleverna. Båda grupperna tränade matchträning och situationsträning, men enbart eleverna periodiserade sin träning i form av för-, under- och eftersäsong och tränade teknikträning. Eleverna hade även specifikare mål med träningen. Slutsats: Då utbildningen syftar till att eleverna ska kunna ta ansvar för sin träning och för varje årskurs träna mer elitinriktad och systematiskt för att nå eliten, kan kursplanen i specialidrott samt den kontinuerliga träningen ha lett till att eleverna utvecklas mot att nå elitnivå. Detta verkar ha varit bland de bidragande faktorerna till att det är få signifikanta skillnader mellan grupperna i förhållande till testerna samt enkätfrågorna. RIG- eleverna kan jämföra sig med nationell elit i förhållande till hopptester, träningsupplägg och målsättning. Eleverna har tydligare målsättning samt mer planerad träningsupplägg än landslagsutövarna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Akhras, Lina
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Doxastaki, Marianna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Hur mår Stockholms gymnasieelever idag?: en undersökning om psykisk hälsa i skolan2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers uppfattningar om sin egen psykiska hälsa. Studien syftar även till att undersöka elevers uppfattning och behov av undervisning om psykisk hälsa inom skolämnet Idrott och hälsa. Studiens frågeställningar är följande: 1. Hur beskriver gymnasieelever sin egen psykiska hälsa? 2. Vad finns det för skillnader mellan flickor- respektive pojkars uppfattning vad gäller deras psykiska hälsa? 3. Hur stor andel av gymnasieelever anser att de är i behov av undervisning om psykisk hälsa? 4. Hur stor andel av gymnasieelever anser att undervisningen om psykisk hälsa i ämnet Idrott och hälsa är tillfredsställande och hälsofrämjande?

  Teori och metod: Studiens ansats är kvantitativ och metoden för datainsamlingen består av ett frågeformulär. Frågeformuläret behandlar gymnasieelevers psykiska hälsa i relation till Antonovskys KASAM-teori och aspekter som berör elevers uppfattning och behov av undervisning om psykisk hälsa inom skolämnet Idrott och hälsa. I studien deltog totalt 270 gymnasieelever. 

  Resultat: Gymnasieeleverna skattar sin egen psykiska hälsa som “medel”, varav pojkar skattar sin psykiska hälsa något högre än flickor. Majoriteten av gymnasieeleverna anser att de är i behov av undervisning om psykisk hälsa inom ämnet Idrott och hälsa. Mer än två tredjedelar av gymnasieeleverna anser att undervisning om psykisk hälsa är tillfredsställande och hälsofrämjande.

  Slutsatser: Undersökningens slutsatser är att gymnasieelevers uppfattning av sin egen psykiska hälsa lutar sig mer mot sämre- än mot bättre. Den medföljande konsekvensen av att flickor skattar sin psykiska hälsa som något sämre än pojkar indikerar att det krävs mer fokus på flickorna i skolan. Studien indikerar att dagens undervisning om psykisk hälsa bör förbättras. Vidare krävs insatser från kommunala och statliga verksamheter som i sin tur ger lärare möjlighet att utveckla sin undervisningsmetod i form av olika resurser. Undervisningen inom ämnet Idrott och hälsa ska syfta till att utveckla elevernas psykiska hälsa oberoende deras psykiska hälsostatus för att främja och bibehålla hälsa. Dessa faktorer bidrar slutligen till en bättre folkhälsa. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Al Djezani, William
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Baydono, Gabriel
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kan rörelse och dans utmana könsuppfattningar i idrott och hälsa-ämnet?: En kvalitativ undersökning om hur idrottslärare arbetar könsneutralt i momentet rörelse och dans2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställning

  Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur idrottslärare arbetar könsneutralt i rörelse och dans. Syftet är konkretiserat i tre frågeställningar:

  • Hur arbetar idrottslärare med att bryta könsnormerna i momentet rörelse och dans?
  • Hur upplever idrottslärarna elevernas synsätt om könsnormer inom momentet rörelse och dans?
  • Hur kan idrottslärarens utsagor förstås ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv?

  Metod

  För att uppnå syftet med undersökningen valdes en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer. I denna studie har vi valt att intervjua fyra gymnasielärare i idrott och hälsa, i Stockholmsområdet. Utifrån idrottslärarnas svar formades tematiseringen. Den teoretiska utgångspunkten i denna studie var feministisk poststrukturalism.

  Resultat

  Idrottslärares uppfattningar är att pojkar har en mer negativ inställning till dans i jämförelse med flickorna som har en positiv inställning. Resultaten visar att vissa diskurser om könsnormer dominerar idrottslärarnas sätt att förstå genus och dans och deras sätt att undervisa i dans inom ämnet idrott och hälsa. Resultatet visade även att som lärare behöver arbetssättet utgå från att alla elever är individer och inte skilja på att deras kön och inneha ett könsneutralt arbetssätt.

  Slutsats

  Slutsatsen som kan dras i denna studie är att intervjuade idrottslärarna arbetar med att eftersträva vad de uppfattar vara ett könsneutralt arbetssätt i momentet dans och rörelse. Studien visar att elever fortfarande är formade av samhället om vad de ska tycka och tänka om dans. Idrottslärarna menar att flickor är mer positivt inställda till dans i jämförelse med pojkar. Det framkommer diskurser om att dans fortfarande är ”tjejigt” vilket leder till att pojkar undviker dansundervisningen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Allström, Henrik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Komplex rörelse med en god kvalité", vad är det?: En kvalitativ undersökning bland lärare i idrott och hälsa på gymnasiet.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka hur sex gymnasielärare i idrott och hälsa går tillväga för att bedöma samt mäta elevernas förmåga att röra sig med en god kvalitet av komplex karaktär. Frågeställningarna som kommer att beröras är; Vad ansåg gymnasielärare på fyra skolor som undervisar i idrott och hälsa om uttrycket rörelsekvalité av komplex karaktär? Har lärarna några konkreta verktyg (tester, laborationer o.s.v.) för att mäta eller bedöma elevernas kunskaper gällande god rörelsekvalité av komplex karaktär?

  Hur resonerar de olika idrottslärarna kring progressionen från grundskolan till gymnasiet gällande goda rörelsekvalitér av en komplex karaktär?

  Metod

  Kvalitativ intervju med halvstrukturerade frågor användes som metod för denna undersökning. Sex idrottslärare ifrån Stockholmsregionen deltog i undersökningen och könsfördelningen var jämn. PCK fungerade som teoretisk referensram.

  Resultat

  Lärarna påstod att ju fler moment en rörelse innehåller desto mer komplex är den. Kvalitéer som teknik, taktik, kondition och lagsporter kopplades samman med komplexa rörelser. God rörelsekvalité var enligt lärarna synonymt med en bred rörelsebank.

  Hälften av lärarna mätte dessa rörelser i form av test.

  Ingen av lärarna hade någon speciell matris för att bedöma rörelser av god kvalité av komplex karaktär. Individanpassning, utveckling, intresse samt kunskapsbefästning var vanliga svar gällande kunskapsprogressionen.

  Slutsats

  Samtliga resonemang gällande komplexa rörelser med en god kvalité gick i linje med tidigare forskning. Hälften av lärarna hade inget konkret mätverktyg gällande dessa kvalitéer. Lärarna gick i linje med tidigare forskning vad gäller kunskapsprogressionen.

  Fulltekst (pdf)
  "Komplex rörelse med en god kvalité", vad är det? - En kvalitativ undersökning bland lärare i idrott och hälsa på gymnasiet
 • 14.
  Andersson, Bryan
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Eriksson Viklund, Johan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Gymnasieelevers upplevelse av distansundervisning under Covid-19-pandemin i kursen Idrott och hälsa 1: En kvalitativ studie gjord på tre gymnasieskolor2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien är att ta reda på hur gymnasieelever i skolor inom Stockholms län upplever att undervisningen har förändrats av distansundervisning och hur det har påverkat deras lärande i Idrott och Hälsa 1. Vi fokuserar på en del av följande kunskapskrav: “Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan [...] ” (Skolverket, 2011). 

  • Vad är elevernas upplevelse av distansundervisningen sett till kunskapskravet? 
  • Har upplevelsen av inlärningen utav kunskapskravet under distansundervisningen varit positiv eller negativ enligt eleverna?
  • På vilket sätt anser eleverna att det förekommit positiva och negativa effekter på deras lärande sett till kunskapskravet med distansundervisning?

  Metod

  För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes intervjuer med utgångspunkt i en kvalitativ ansats. Studiens undersökning består av semistrukturerade intervjuer som har genomförts på sex elever. Eleverna går på gymnasier inom Stockholms län och har haft kursen idrott och hälsa 1 på distans. Studiens teori utgår ifrån Piagets lekteori om scheman och jämvikt. 

  Resultat

  Samtliga elever hade en negativ upplevelse med distansundervisningen. Kopplat till kunskapskravet upplevde eleverna att den fysiska delen av ämnet var minimal och otillräcklig, när de jämför med den tidigare undervisningen som genomfördes på skolan.

  Slutsats

  Sammantaget upplevde att kursen idrott och hälsa var tråkig och svår med distansundervisning. Lektioners innehåll och upplägg upplevdes sämre än de lektioner som de hade på skolan. Eleverna upplevde att kunskapskravet berördes lite under distansundervisningen. Med teori med utgångspunkt från Piaget drog vi slutsatsen att på grund av den bristande kopplingen mellan fysisk aktivitet och undervisningen som bedrevs resulterades detta i en negativ effekt på elevernas lärande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15. Andersson, Dan
  et al.
  Ekengren, Johan
  Tedman, Karl-Axel
  Tornberg, Rasmus
  Idrott och hälsa: Lärarhandledning2010Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 16. Andersson, Dan
  et al.
  Ekengren, Johan
  Tedman, Karl-Axel
  Tornberg, Rasmus
  Idrott och hälsa: Övningar2009Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 17. Andersson, Dan
  et al.
  Tedin, Per
  Idrott och hälsa: fakta2008Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 18.
  Andersson, David
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik.
  Ahl, Ludwig
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik.
  Fotbollsakademiers träning: En kvalitativ studie hur tränarna utvecklar spelare i åldrarna 14-19 år2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställning

  Syftet med den här studien är att undersöka hur pojkfotbollsakademier arbetar med att utveckla sina spelare i åldrarna 14-19 år, med fokus på hur tränarna planerar, vilka övningar de använder sig av och hur de arbetar med målsättning. Våra frågeställningar är följande:

  - Hur arbetar fotbollsakademier för att utveckla sina spelare i åldrarna 14-19 år?

  - Vilka former av övningar och träningsupplägg använder sig tränarna av och varför?

  Metod

  I studien används en kvalitativ metod för att samla in information och för att kunna besvara syftet och frågeställningarna. Tre akademitränare från olika akademiklubbar valde att delta. Studiens teoretiska utgångspunkt tas i det sociokulturella perspektivet på lärandet.

  Resultat

  Resultaten visar att periodisering under kortare tid inte används i träningen, då varje vecka är lika mycket värd. I veckocyklarna används däremot periodisering och en formtoppning sker till matchdag. Under övningarna används SSG (small sided games) väldigt ofta och andra former av övningar med aktiva motståndare. Målformuleringen sker både för lag och individuellt. Det sker tre individuella möten mellan varje spelare och tränaren, där de bland annat diskuterar hur spelaren ska utvecklas.

  Slutsats

  Slutsatsen är att det finns tydliga likheter och skillnader mellan hur olika fotbollsakademi-tränare planerar träningen och arbetar med den. Enligt akademitränarna är det viktigt med en utvecklingsplan och att spelarna ska vara utvilade på matchdagarna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Andersson, Fredrik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Respekt i skolan: Elevers och idrottslärares syn på respekt och samarbete i grundskolans lägre åldrar2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med detta forskningsarbete är att skapa en djupare förståelse för hur elever och lärare resonerar kring respekt och samarbete.

  Forskningsfrågor:

  Hur resonerar idrottslärare kring samarbete och respekt?

  Hur resonerar elever kring samarbete och respekt?

  Till detta följde en fördjupning av fenomenet respekt.

  Metod

  Vid datainsamlingen användes tema-intervjuer av halvstrukturerad kraktär då en intervjuguide användes vid samtliga samtal. Då erhölls svar från 6 st informanter, två lärare och fyra elever, samtliga informanter var antingen lärare för- eller elever i grundskolans yngre åldrar.

  Resultat

  Resultatet visade att lärarnas resonemang om respekt handlade om att kunna lyssna på eleverna, att man visar varandra lika värde. En av lärarna uppfattade respekt sammanlänkat med beundran som något positivt och respekt sammanlänkat till rädsla som något negativt. Den andre läraren menade att respekt inte är någon obehaglig känsla men att respekt som beundran var missbruk av respekt. En av lärarna nämnde även att eleverna visade respekt då de tog hänsyn till lärarens roll och inte blev för personliga. Eleverna och lärarna hade en liknande uppfattning om samarbete, flera som jobbar eller gör något tillsammans och att någon inte gör allt. Eleverna framförde att ett respektfullt beteende kunde vara att inte handla destruktivt mot andra eller mot miljön, att hjälpa sina kompisar när de behövde och att lyssna på lärarna. Eleverna hade likväl olika resonemang om respekt om vilka beteenden som gav respekt.

  Slutsats

  I resultaten går det att urskilja att elevernas resonemang är lika på vissa punkter. Det finns även en hel del av elevernas resonemang som skiljer sig åt i kompexitet och skarpsynthet. Denna forskning visar att några elever var bättre än andra på att uttrycka sig. En av lärarna hade ett intressant resonemang kring vad detta kan innebära i verkligheten, de elever som var duktiga på att sätta ord kunde göra samma dumma grejer i alla fall. Det är alltså svårt att veta om elever och lärare verkligen agerar utifrån sina resonemangen. Det behövs troligtvis en mer djupgående forskning som tar hänsyn till kroppsliga uttryck för respekt för att få en holistisk bild av lärares och elevers förståelse av respekt och samarbete.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Andersson, Malin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ger fysisk aktivitet bättre studieresultat?: En enkätundersökning om samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka eventuella samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat hos elever i årskurs nio i en skola utanför Stockholm. I syfte att utföra detta användes följande frågeställning:

  ● Ger en ökad mängd fysisk aktivitet ett högre meritvärde hos elever i årskurs nio?

  Metod Studien är baserad på en enkätundersökning besvarad av 71 deltagare från tre klasser i årskurs nio på en skola utanför Stockholm. Enkäten innehåller frågor om elevens mängd av fysisk träning, fysisk aktivitet och stillasittande samt en fråga om elevens totala meritvärde från terminen innan. Eleverna fick själva uppskatta mängden tid de spenderade på de olika aktiviteterna. Elevernas meritvärden kontrollerades med skolans betygskatalog för att säkerställa att rätt meritvärde var angivet.

  Resultat Resultatet visade inget samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat i form av ökat meritvärde. Det kunde heller inte påvisas något samband mellan fysisk träning och studieresultat. Däremot upptäcktes ett medelstarkt samband mellan ett ökat stillasittande och ett ökat meritvärde.SlutsatsDenna undersökning har inte påvisat något samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat hos den undersökta populationen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Andersson, Maria
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Holmberg, Jennifer
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Motorik i skolan: idrottslärares syn på motorisk träning för barn i åldrarna 9-12 år2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med denna studie har varit att undersöka i vilken utsträckning organiserad motorisk träning bedrivs i skolan för elever i åldrarna 9-12 år. I detta syfte har ingått att ta reda på hur idrottslärare ser på motorisk träning i ämnet Idrott och hälsa för barn i åldrarna 9-12 år. Våra frågeställningar har varit följande:

  1. Är motoriken viktig när idrottslärarna planerar sina idrottslektioner?

  2. Förekommer individuellt anpassad undervisning för barn med motoriska brister?

  3. Vilka övningar använder idrottslärarna för att främja motoriken hos eleverna?

  4. Vad anser idrottslärarna är svårigheterna med motorisk träning?

  5. Anser sig idrottslärarna kompetenta att undervisa i motorisk träning?

  Metod

  Denna studie är en kvalitativ studie som är genomförd med intervjuer. Vi har intervjuat sju stycken idrottslärare i Nacka, Värmdö och Stockholm.

  Resultat

  Vi kunde konstatera att idrottslärarna till en början inte nämnde motoriken när de fritt fick svara på frågan om vad de tänkte på och vad de ville uppnå med sina lektioner. Men när de sedan vid ett senare tillfälle under intervjun fick givna svarsalternativ så värderades den motoriska utvecklingen hos eleverna väldigt högt. Av de tillfrågade idrottslärarna arbetade fyra av sju med individuellt anpassad undervisning. De flesta av idrottslärarna betonade att brist på resurser var den största orsaken till att man inte kunde bedriva individuellt anpassad undervisning. Alla idrottslärare var överens om att motorisk träning automatiskt är en del av nästan varje lektion. Men de flesta av lärarna hade inte en tanke på motorisk träning när de planerade lektionerna. Idrottslärarna ansåg att de stora elevgrupperna var ett hinder för att se varje elev och hinna med att hjälpa alla elever. Trots att idrottslärarna kunde se brister inom sin utbildning i motorisk träning ansåg majoriteten av de tillfrågade idrottslärarna ändå sig vara kompetenta för uppgiften.

  Slutsats

  I det stora hela ansåg idrottslärarna att den fysiska aktiviteten var en av de viktigaste ingående delarna på idrottslektionerna. Den motoriska träningen var också en del av nästan varje lektion. Trots detta angav ändå nästan alla idrottslärare spontant andra områden som viktigare.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Anstrén, Ludwig
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Nauclér, Victor
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Den nya timplanen för Idrott och hälsa: En studie om idrottslärares undervisning och arbetsbelastning2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka hur idrottslärare upplever att den nya timplanen som implementerades från hösten 2019 påverkar samt kan komma att påverka deras idrottsundervisning och arbetsbelastning.

  • På vilket sätt upplever idrottslärare i årskurs 7–9 att den nya timplanen påverkar deras idrottsundervisning?
  • På vilket sätt upplever idrottslärare i årskurs 7–9 att deras arbetsbelastning har förändrats sedan den nya timplanen infördes?
  • Hur tror idrottslärare i årskurs 7–9 att deras arbetssituation kommer att se ut när timplanen är fullt implementerad?

  Metod

  För genomförandet av studien valdes en kvalitativ metod. Halvstrukturerade intervjuer valdes som metod. Totalt intervjuades sju idrottslärare från tre olika skolor inom Stockholm stad, som alla arbetade med idrottsundervisning i årskurs 7–9. Respondenterna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Teorierna som användes var läroplans- och ramfaktorteori.

  Resultat

  Resultatet från intervjuerna visar att respondenternas möjlighet att förmedla innehållet i läroplanen har förbättrats med den utökade undervisningstiden. Respondenterna upplevde sin arbetsbelastning som oförändrad men upplever en ovisshet gällande hur deras arbetssituation i framtiden kommer att påverkas av idrottslokal, budget, slitage på utrustning och ytterligare anställningar.

  Slutsats

  Respondenternas helhetsbild av den nya timplanen är positiv och de ger uttryck för att de utökade undervisningstimmarna bidrar till att respondenterna enklare kan hjälpa eleverna att uppnå kunskapskraven. Den utökade undervisningstiden tillsammans med den oförändrande läroplanen synes ha bidragit till en ökad flexibilitet avseende tidsanvändningen. Trots detta finns en viss oro inför framtiden. Den nya timplanen innebär sannolikt mer slitage på utrustning och en viss trängsel i undervisningslokalerna samt lokalerna i anslutning till dessa. Tid, materialkostnader och lokaler har i studien presenterats som de viktigaste ramfaktorerna. Det framstår ännu som oklart hur skolorna framgångsrikt ska hantera de utökade undervisningstimmarna utifrån den enskilda skolans förutsättningar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Antonsson, Sanna
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Jayawardana, Maria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  "bli av med lite energi": En kvalitativ intervjustudie kring föräldrars föreställning om ämnet idrott och hälsa i årskurs 7.2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka föräldrars föreställningar kring ämnet idrott och hälsa iårskurs 7. Studiens frågeställningar är (1) Hur ser föräldrar på ämnet idrott och hälsa? (2) På vilket sätt yttrar sig föräldrar kring begreppen upplevelse, prestation och träning i förhållande till ämnet idrott och hälsa? (3) Vad tror föräldrar att deras barn lär sig i ämnet idrott ochhälsa?

  Metod

  Studien utgår från en kvalitativ metod som baseras på semistrukturerade intervjuer med sju föräldrar till barn i årskurs 7. Samtliga intervjuer genomfördes genom digitala mötesverktyget Zoom och alla intervjuer transkriberades därefter. Analysen gjordes enligt Braun och Clarkstematiska analys som identifierar ”mönster” i det empiriska materialet. Studiens teoretiska ramverk baserar sig på Engströms praktiker och logiker.

  Resultat

  Resultatet av studien visar att föräldrarna är eniga om att idrott och hälsa är ett viktigt ämne, men de vet inte vad som krävs för ett visst betyg. Tävling inom idrottsundervisningen upplevs som positiv, men respondenter är osäkra på om det finns belägg för att bli fysiskt starkare under idrottslektionerna. Det framkommer att det är viktigt att barnen har roligt och att vissa typer av aktiviteter dominerar i undervisningen. Föräldrarna betonar vikten av att rörelse och fysisk aktivitet bör prioriteras samt att hälsodelen och teoretiska delar inom ämnet kan komma sekundärt. Relationsbyggande är enligt respondenterna en viktig del för en fungerande och utvecklande undervisningsmiljö.

  Slutsats

  Det tycks finnas generella likheter kring föräldrars föreställningar till deras barns undervisning i idrott och hälsa, då respondenterna gärna refererar till egna upplevelser ocherfarenheter kring ämnet. Resultatet tyder även på att föräldrarna tror att det sker ett lärande hos barnen i respektive praktik i Engströms teoretiska ramverk.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Appelgren, Robert
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Olofsson, Nils
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Närhet till natur och friluftsliv: En kvantitativ studie om lärare i idrott och hälsas undervisning i friluftsliv2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie är att undersöka hur friluftsliv bedrivs samt hur närhet till natur och utemiljöer påverkar friluftsundervisningen i grund- och gymnasieskolan.

  ● Hur bedrivs friluftsliv i grund- och gymnasieskolan?

  ● Påverkar närhet till natur mängden friluftsaktiviteter som bedrivs?

  ● Påverkar närhet till natur hur stor del av den totala undervisningen i ämnet idrott och hälsa som består av friluftsliv?

  ● Påverkar närhet till natur hur stor del av undervisningen som är teoretiskt lagd?

  Metod

  I arbetet för att besvara de frågeställningar som framtagits användes ett kvantitativt förhållningssätt i form av en enkät. Programmet SPSS har använts för att statistiskt analysera insamlad data.

  Resultat

  Närhet till natur korrelerade positivt med den totala mängden friluftslivsundervisning och antal aktiviteter. Inga signifikanta korrelationer mellan närhet till natur och del teori hittades. Lärare i idrott och hälsa där arbetsplatsen hade natur tillgängligt med gångavstånd eller på skolgård under lektionstid hade både mer total mängd friluftsliv och fler aktiviteter än de som hade natur otillgängligt eller tillgängligt med bussavstånd på lektionstid.

  Slutsats

  Enligt studien har närhet till natur en påverkan på vilka friluftslivsaktiviteter som lärare i idrott och hälsa väljer att bedriva, antalet olika friluftslivsaktiviteter som bedrivs och hur stor del av den totala undervisningen i idrott och hälsa som består av friluftsliv. Lärare med närmare till natur bedriver en större mängd friluftslivsaktiviteter och totalt sett mer friluftsliv i undervisningen av idrott och hälsa.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Arlestrand, Frida
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap. 1991.
  Vitt friluftsliv: En kvalitativ studie om undervisning i vitt friluftsliv på kommunala gymnasieskolor i Stockholms län2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att undersöka förekomsten av vitt friluftsliv i kommunala gymnasieskolor runt om i Stockholms län. Frågeställningarna är:  

  • Bedrivs undervisning i vitt friluftsliv på gymnasieskolor runt om i Stockholms län?
  • Hur bedrivs undervisningen i vitt friluftsliv?
  • Finns det några faktorer som påverkar utformningen av undervisning i vitt friluftsliv?

  Metod: Studiens datainsamling gjordes genom intervjuer. Urvalet bestod av åtta stycken idrott- och hälsalärare på gymnasieskolor runt om i Stockholms län. För att få en spridning av urvalet över hela området delades Stockholms län in i tre zoner: norra sidan, innerstad och södra sidan. Utifrån dessa zoner listades alla kommunala gymnasieskolor och ett slumpmässigt urval gjordes. Tre intervjuer vardera skedde på norra respektive södra sidan och två intervjuer tog plats i innerstaden. Resultatet har analyserats utifrån ramfaktorteorin.

  Resultat: Fem av åtta skolor bedriver någon form av undervisning i vitt friluftsliv. Hur undervisningen går till skiljer sig mellan skolorna. Vissa bedriver undervisning i säkerhet, längdskidor och långfärdskridskor under lektionstid, andra skolor använder sig av friluftsdagar för att undervisa inom detta och några skolor gör längre skidresor. Det har även framkommit ett antal faktorer som påverkar utformningen av undervisningen. Exempel på dessa faktorer är tillgången till material, ekonomi, tid, elevers attityder och bakomliggande organisation.

  Slutsats: Det som framkommit i denna uppsats är att majoriteten av medverkande skolor bedriver någon form av undervisning i vitt friluftsliv. Hur den undervisningen går till varierar mellan de olika skolorna. Slutsatsen är att det går att bedriva undervisning inom vitt friluftsliv i Stockholms län men det finns ett antal faktorer som påverkar utformning och genomförandet av detta. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Askling, Jimmy
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Vogdani, Jasmin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  “[...]en lite mer djupare relation till andra och kanske liksom även till sig själv”: En studie av att arbeta med existentiell hälsa inom skolämnet idrott och hälsa2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien har varit att undersöka vilket behov och på vilket sätt elever upplever att existentiell hälsoundervisning i idrott och hälsa kan påverka deras upplevelser av empowerment.

  Frågeställningarna som uppsatsen besvarat är: 1. På vilket sätt upplever elever att existentiell hälsoundervisning påverkar deras empowerment? och 2. Finns behovet hos elever, och vilka är deras upplevelser av, att arbeta med existentiell hälsa i skolan?

  Metod

  Studien har en kvalitativ ansats och har genomförts med en intervention och fokusgruppsintervjuer. Interventionen, som bestod av ett lektionstillfälle som berörde existentiell hälsa, låg till grund för studien och bestod av ett lektionsupplägg där vi arbetade med samtalskort. Fokusgruppsintervjuerna skedde före och efter interventionen med tre elever från tre klasser i årskurs 9 på en skola i en närförort till Stockholm. I studien gjorde vi ett bekvämlighetsurval men vi utgick även från ett homogent urval där etnicitet var en viktig aspekt. Det senare urvalet gjordes då etniska svenska ungdomar anses befinna sig i en socialgruppskategori med en icke-fungerande existentiell hälsa.  Vi valde empowerment som vår teoretiska utgångspunkt för att betona individens subjektiva känsla av makt i förhållande till sin egen hälsa, i det här fallet definierat som existentiell hälsa

  Resultat

  Resultatet visar delvis att det inte går att dra några generella likhetstecken mellan arbete med existentiell hälsa och elevernas upplevda empowerment. Elever som upplevde sig ha en fungerande existentiell hälsa upplevdes dock ha en starkare empowerment. Behovet hos eleverna handlade primärt om att bli bekräftad av andra jämnåriga och att inte vara ensam om sina tankar och sin oro. Upplevelserna var splittrade, vissa upplevde det som “bra” och “intressant”, andra att det var något de sällan hade gjort medan andra genom konfirmationen hade arbetat väldigt mycket med den här sortens frågor.

  Slutsats

  Utifrån vår kategorisering av empowerment kan vi säga att självtillit var till viss del påverkningsbar genom att arbeta med existentiell hälsa, framförallt genom att få diskutera och lära av varandras erfarenheter. Vi kunde se ett behov av att vilja arbeta mer med existentiell hälsa i skolan. Eleverna upplevde arbetet som meningsfullt och givande. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Askman, Sebastian
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lindberg, Sofie
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Att arbeta med kroppsideal i idrott och hälsa - vad innebär det?: En kvalitativ studie om hur lärare på gymnasiet arbetar med kroppsideal2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet resonerar kring att arbeta med kroppsideal i undervisningen. Studien är av kvalitativ art och har en läroplansteoretisk utgångspunkt.

  - Hur arbetar lärare med kroppsideal i ämnet idrott och hälsa?

  - Vilka utmaningar anser lärarna att det finns med undervisning i kroppsideal?

  Metod

  Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes på gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa på skolor i Stockholms län. Intervjuerna analyserad genom teoriledd tematisk analys.

  Resultat

  Intervjuerna påvisade att undervisningen om kroppsideal i stor utsträckning präglades av diskussioner i minder eller större grupper och att eleverna examineras genom antingen muntliga diskussioner eller skriftliga reflektionsuppgifter. De största utmaningarna för lärarna vid undervisningen var att ämnet kan var känsligt att prata om samt att det är svårt att veta exakt vad som skall läras ut gällande kroppsideal eftersom begreppet kroppsideal är svårdefinierat för lärarna.

  Slutsats

  Lektionerna präglas av diskussioner och det kan vara svårt att veta vad undervisningen skall innehålla.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Assmar, Benny
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Lindau, Martin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Covid-19 och dess påverkan på den svenska skolan: En studie om hur distansundervisning påverkar lärare i idrott och hälsa2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar 

  Det övergripande syftet är att ta reda på hur distansundervisningen har påverkat lärare i ämnet idrott och hälsa under rådande pandemin (Covid-19) på grundskolan (årskurs 4–9) och gymnasiet.    Hur upplever lärare i ämnet idrott och hälsa att de påverkas av distansundervisning? Vilka för och nackdelar finns det med distansundervisning, enligt lärare i idrott och hälsa? 

  Metod 

  Studien är en kvantitativ undersökning som genomfördes på lärare i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet, högstadiet och mellanstadiet. Utifrån bekvämlighetsurval, bestod studien av 95 lärare i idrott och hälsa, efter bortfall bestod populationen av 84 lärare i ämnet idrott och hälsa. Lärarna i idrott och hälsa fick svara på enkätfrågor med flersvarsalternativ frågor och en fråga med öppet svarsalternativ. Data analyserades via tolkning, kategorisering och anknytning till tidigare forskning. Den teoretiska utgångspunkten var läroplansteori samt ramfaktorteorin.  

  Resultat  

  98 % av deltagarna anser att de inte har tillräckligt med digital kompetens för att undervisa på distans vilket påverkarar undervisningen negativt. 43 % av lärarna i idrott och hälsa upplevde att de inte kan implementera videosamtal i sin undervisning. Majoriteten av lärarna i idrott och hälsa upplevde en ökad arbetsbelastning där sömn och stress påverkats negativt för att det inte finns tillräckligt med IT resurser i skolan. Det framkom även att 96 % av lärarna i idrott och hälsa har det svårt att tolka läroplanen och överföra praktiska moment till distansbaserad undervisning.

  Slutsats 

  Distansundervisning i skolan har varit lösningen för att förhålla sig till restriktioner vilket enligt lärare i idrott och hälsa har påverkat ämnet negativt. De teoretiska momenten i idrott och hälsa har tagit större plats i undervisningen enligt 34 % av respondenterna. Lärarna i idrott och hälsa anser att de har haft svårigheter i att tolka och överföra läroplanens praktiska moment till distans och detta leder till att eleverna inte får den utbildning de egentligen ska få. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Atmaca, Rezan
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Lindemark, Johannes
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Tävla i bollspel?: En kvalitativ studie om idrottslärares attityd till tävling i bollspel i sin undervisning på högstadiet2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim

  The purpose of this qualitative study is to investigate attitudes to competition in ball gamesamong physical education teachers at junior high school. The study's questions are:

  1. What attitude(s) do physical education teachers at junior high school have in theapplication of competitive elements in their own teaching of ball games?

  2. What do physical education teachers at junior high school think that competition inball games could possibly be included in the curriculum in sports and health?

  Method

  This study has been carried out with a qualitative approach using semi-structured interviews.The sample consisted of six professional physical education teachers at junior high school inthe Stockholm area, of which three were women and three were men. Their answers weretranscribed and analyzed through a phenomenological analysis also called IPA (interpretivephenomenological analysis), which is adequate for interpreting qualitative results.

  Results

  The results show that some teachers believe that competition motivates and engages students,while others see negative effects such as arguments and a focus on winning instead. Teachingtime in ball games among teachers varies, and opinions on integrating competitive elementsinto the curriculum are divided, with some teachers believing in positive impacts and otherspreferring flexibility in teaching.

  Conclusion

  The study shows that physical education teachers at junior high school have varying attitudestowards competitive moments in ball games. Some teachers believe that competition is anatural part of teaching and is a positive lesson for students, while others prefer to avoid it toavoid negative effects. Despite the awareness of risks, the teachers see competition as apositive tool for motivation and interaction. Implementing competition in the curriculumwould lead to different approaches among teachers. Overall, the study shows a complexity inthe teachers' view of competitive elements in ball game teaching.Keywords: Competition, ball game teaching, physical education teachers, junior high school,attitude

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Audell, Charlott
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Är lärare i idrott och hälsa rätt rustade för IUP?: en kvalitativ studie om individuella utvecklingsplaner2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om lärarna i idrott och hälsa känner behov av fortbildning för att lyckas bättre i arbetet med hur de individuella utvecklingsplanerna ska formuleras i dagens skola. För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar att vara i fokus:

  - Hur lyckas lärarna i idrott och hälsa med arbetet med de individuella utvecklingsplanerna?

  - Vilka fördelar lyfter lärarna i idrott och hälsa fram då det gäller arbetet med IUP?

  - Vari ligger svårigheterna i arbetet med IUP för lärarna i idrott och hälsa?

  Metod

  Denna studie är en kvalitativ intervjustudie av fyra lärare i idrott och hälsa. Målgruppen var lärare i idrott och hälsa som arbetar i år 1-6. De valdes för att flera av dem kanske inte har någon tidigare erfarenhet av bedömningar (betyg) mm, då det i år 1-6 inte finns betyg. Urvalsgruppen gjordes av bekvämlighetsskäl, jag har tagit kontakt med ett antal kollegor och frågat om de kunde tänka sig att bli intervjuade angående IUP.

  Resultat

  Resultatet på studien visar att de intervjuade lärarna i idrott och hälsa upplever tiden som det som saknas mest för att lyckas bättre med IUP.

  Det finns många fördelar med IUP och lärarna i studien lyfte fram att de ger en tydlig bild till elev och föräldrar. Även det att föräldrar och elever blir mer delaktiga i skolarbetet, är positivt. IUP är även till fördel vid lärarbyten.

  De svårigheter som lärarna i studien tar upp är bristen av ett gemensamt språk, svårigheter i hur de ska formulera sig när de skriver IUP . Tid för pedagogiska diskussioner mellan lärare, är en annan bit som efterlyses av lärarna.

  Slutsats

  Det är tydligt att lärare i idrott och hälsa upplever ett behov av fortbildning, för att lyckas bättre med hur de ska formulera sig i de IUP. Fortbildningen kan vara i form av pedagogiska diskussioner, men det är viktigt att tid ges till detta.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Avered, Chris
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Varför krypa när man kan gå?: - en studie om motorik i ämnet idrott och hälsa2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Motoriken präglar ämnet idrott och hälsas alla vrår. Från skeppsbrott till dans, allt präglas av motorik. Min studie har som syfte att undersöka hur den motoriska träningen ser ut i skolan och hur metoder används genom två frågeställningar; vad använder sig lärare i idrott och hälsa av för innehåll vid träning i att utveckla elevers motorik och hur förklarar lärare i idrott och hälsa syftet med innehållet.

  Två metoder användes vid datainsamlingen; observationer och intervjuer. Observationerna gjordes med årskurs 2, årskurs 5 och årskurs 6 vid fyra tillfällen per årskurs. Intervjuerna gjordes på årskursernas lärare efter varje avslutad lektion eller dag med frågor som berörde de just observerade lektionerna. Detta skedde under totalt tio dagar.

  De resultat som jag genom observationer kom fram till i min studie var att praktiken lek och rekreation är den mest frekventa innehållet när motorik tränas följt av färdighetsinlärning och tävling och rangordning. Intervjuernas resulterade i svar där lärarens syfte återspeglade innehållet som iakttogs under observationerna, det vill säga att lek och rekreation framhålls som en stor del vid motorisk träning. 

  Slutsatsen är att den motoriska träningen i skolan präglades av praktiken lek och rekreation när denna studie genomfördes.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Bacchar, Gabriella
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Qurbanova, Sevinc
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Är religion ett hinder för tjejer inom ämnet idrott och hälsa?: En kvalitativ studie om muslimska tjejers utmaningar i idrott och hälsa utifrån ett interkulturellt perspektiv2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställning:

  Syftet med denna studie var att undersöka muslimska tjejers upplevelser av deltagandet i idrottsundervisningen. Studiens frågeställningar var:

  - Upplever tjejerna att religionen medför hinder eller möjligheter i deltagandet i idrottsundervisningen?

  - I vilka/vilket delmoment har tjejerna upplevt hinder/möjligheter av att delta i undervisningen?   

  - Vilken kunskap upplever tjejerna att en idrottslärare är i behov av för att förstå muslimska tjejer i undervisningen? 

  - Upplever tjejerna att lärarna har kunskaper om deras religiösa bakgrund och i så fall kunnat arbeta utifrån det?  

  Metod:

  En kvalitativ intervjumetod har använts i studien med sex gymnasieelever från sex olika kommuner. Samtliga deltagare bär slöja och praktiserar religionen islam. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter gjordes en innehållsanalys. Det interkulturella perspektivet har använts som ett teoretiskt perspektiv i diskussionen om resultatet.  

  Resultat:

  Studiens resultat visar att de muslimska tjejerna upplever religiösa utmaningar i samband med idrottsundervisningen. De utmaningar som upplevdes i undervisningen var inom dans och simning, samt under fasteperioden ramadan. Resultatet visar även att lärarnas grad av interkulturell pedagogisk kompetents varierar mellan lärarna och detta inkluderar även hanteringen av elevernas religiösa hinder i de ovan nämnda momenten. 

  Slutsats:

  Endast en av tjejerna nämner tydligt att religionen har varit ett hinder utifrån hennes religion. Två andra tjejer upplevde snarare utmaningar i idrottsundervisningen. De delmoment som hälften av tjejerna upplevde hinder och utmaningar i var simning och dans. Samtliga tjejer i studien upplever att idrottslärarna inte besitter några kunskaper om deras religion men däremot hade lärarna interkulturell kompetens.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Backman, Erik
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Humberstone, Barbara
  Loynes, Chris
  Urban nature2014Inngår i: Urban nature: inclusive learning through youth work and school work / [ed] Erik Backman, Barbara Huberstone and Chris Lynes, Norsborg: Recito , 2014, s. 11-24Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 34.
  Backman, Erik
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Humberstone, BarbaraBucks New University, UK.Loynes, Chris
  Urban nature: inclusive learning through youth work and school work2014Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Baksidestext:

  An increased globalization and growth of cities also highlights the boundaries between nature and civilization from educational and experiential perspectives, especially with regards to issues of democracy and inclusion. From this perspective, much of modern outdoor education can be understood as 'urban' wherever the people come from or wherever the activity takes place. This book, building upon papers presented on the EOE Seminar 2013, takes its departure within how our notions of nature are related to the urbanization of people.

  The following authors have contributed to this book: Erik Backman, Barbara Humberstone, Chris Loynes, Klas Sandell, Sue Waite, Rowena Passy, Martin Gilchrist, Maija Venäläinen, Laura Kuusinen, David Brown, Katharina Seyfferth, Jakob F. Þorsteinsson, Diane Collins, Elizabeth Nasimbwa, Steve Bowles, Fiona Nicholls, Mark Leather and Peter Becker.

  The EOE Seminar 2013 - «Urban nature: inclusive learning through youth work and school work», hosted by The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH) in partnership with Friluftsfrämjandet, The European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE) and the European Union (Youth in Action Programme), took place at GIH in Stockholm over four days from 5th to 9th June 2013.  Collaborating partners were also Svenska Turistföreningen (STF) and National Centre of Outdoor Education (NCU).

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 35.
  Barakat, Mohammed
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Östergren, Rolf
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  ”Maten är kass, men lärarna är snälla”: Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. Avslutningsvis syftar uppsatsen till att diskutera recensionssystemet i en större samhällskontext - som ett resultat av och en del i vår samtid.

  • Vilka ämnen och teman förekommer i recensionstexter av gymnasieskolor samt hur frekvent är förekomsten? 
  • Hur värderas (positivt, negativt eller neutralt) de olika temana i recensionerna? 
  • På vilket sätt är recensionstexterna konstruerade och hur kan det tolkas?
  • På vilket sätt framträder en skolmarknadsdiskurs i recensionstexterna?

  Metod

  De kvantitativa frågorna undersöks genom en innehållsanalys av slumpmässigt utvalda recensioner på gymnasieskolor i Stockholms län. De förekomna orden kvantifieras och delas in i temankategorieroch subkategorier. En bedömning görs även utifrån om de förekomna orden lyfts i en positiv, negativ eller neutral kontext. Den kvalitativa delen utgörs av en textanalys inspirerad av diskursanalysen. Av ett antal utvalda recensioner, baserat på dess innehållsliga relevans, analyseras dessa semantiskt med diskursanalytiska verktyg. I diskussions- och analysdelen behandlas resultatet utifrån det teoretiska ramverket och tidigare forskning. 

  Resultat

  Av innehållsanalysen framgår att de vanligast förekommande temana var allmänna värdeomdömen om skolan, att kommentera lärare samt skolans upplägg och utbildningens kvalité. Det är även vanligt att sociala aspekter så som atmosfär och gemenskap lyfts fram i recensionerna. Av den kvalitativa delen framgår det att recensenterna uttrycker sig på ett sätt som speglar skolmarknadsdiskursen. I somliga fall framgår tydligt hur recensenten anammat skolmarknadsdiskursen.

  Slutsats

  Resultatet indikerar att recensionssystemet riskerar att generera segregerande effekter. Framförallt utifrån den asymmetriska tillgången av information och att skola och identitet knyts allt närmare varandra. Detta förtydligas och ställs på sin spets i hur recensionerna är konstruerade och kan, i vissa fall, tänkas vara svårare att bearbeta då gemene elev tenderar att se recensenter som objektiva (till skillnad från övrig tillgänglig information).

  Fulltekst (pdf)
  Barakat & Östergren 2019. "Maten är kass, men lärarna är snälla": Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden
 • 36.
  Bede, Meseret
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Den reflekterande boxaren: Hur lärare fostrar elever till självständiga elever med hjälp av boxning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på hur tränaren på boxningsakademin "fostrar" sina elever enligt skolans mål med hjälp av boxningen. Frågeställningen är: hur kan man uppnå skolans mål med hjälp av boxningsträning? Metoden till denna studie var en kvalitativ semistrukturerad intervju och valdes för att man har en mall att utgå ifrån men samtidigt har utrymme för att ställa följdfrågor vilket passar till denna studie.

  Första året på boxningsakademin får de göra en kravprofil på sig själva som boxare. I den kravprofilen skriver de ned sina fördelar i sin boxning och vilka områden de anser behöver förbättras. Den intervjuade läraren menar att eleverna får bygga en individuell utvecklingsplan som läraren senare utgår ifrån i planeringen på individnivå. Med detta menar läraren att eleverna ska lära sig reflektera utifrån sig själva, gå igenom vad de behöver förbättra i sin boxning samtidigt som studierna ska finnas med i beräkningarna Med detta ska eleverna utvecklas i god riktning och blir mer självgående under de tre åren på boxningsakademin. Läraren framhåller att han ger eleverna liknande uppgifter med progression under gymnasietiden för att på så sätt låta eleverna vara mer delaktiga i olika beslut. Med detta som metod lär sig eleverna bli mer självgående och reflekterande individer.

  Läraren på boxningsakademin följer eleverna i tre år och under dessa år har han tid att stimulera eleverna till att bli mer självgående boxare som vågar reflektera och ta egna beslut. Läraren använder då progression och pedagogik till att fostra eleverna till just detta och det är den skillnaden jag anser finns mellan boxningsakademin och vanliga boxningsklubbar. Läraren som inte är utbildad lärare i grunden har lyckats använda sig av skolans mål och har på ett konstruktivt sätt fostra boxarna till emanciperade individer. Däremot kan jag inte svara på om denna metod fungerar på samtliga elever. Ytterligare intervjuer genomfördes med två elever som går på boxningsakademin och en elev som tidigare har gått på akademin.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Bello Ericsson, Matilda
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Eriksson, Hanna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Naturvistelsers inverkan på gymnasieelevers välbefinnande: En kvantitativ studie om samverkan mellan naturminuter och gymnasieelevers KASAM2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan välbefinnande och mängden naturvistelse hos elever på högskoleförberedande- och yrkesförberedande program på gymnasiet. För att besvara syftet, utgick studien från följande frågeställningar: 1) Hur mycket tid under en period på sju dagar spenderar gymnasieelever ute i naturen? 2) I vilken grad skattar gymnasieelever sitt välbefinnande? 3) Finns det ett samband mellan mängden naturvistelse och välbefinnande hos gymnasieelever? 

  Metod

  För att besvara studiens syfte och frågeställningar tillämpades en kvantitativ metod. Urvalet bestod av gymnasieelever inom Stockholms stad. För att undersöka hur ofta eleverna spenderade tid i naturen, formulerades fyra frågor om antalet tillfällen de varit ute under skoltid och fritid. För att undersöka elevernas välbefinnande användes den svenska versionen av enkäten Sense of Coherence Scale (SOC-13). Utifrån båda enkäterna skapades en webbenkät som sedan skickades ut till deltagarna via mejl. Datan analyserades i Microsoft Excel 365 MSO. Jämförelser mellan naturminuter under skoltid och under fritid genomfördes med ett oberoende T-Test, där studien valde signifikansnivå till p=0,05 (5%). Jämförelsen mellan naturminuter och KASAM genomfördes i en linjär regressionsanalys genom Pearsons korrelationskoefficient, med naturminuter som beroende variabel och KASAM som oberoende variabel.

  Resultat

  Studiens huvudsakliga resultat från 175 enkätsvar visade att 58,9 procent av deltagarna var ute 0 minuter under skoltid, samt att 44,6 procent av deltagarna var ute 1-60 minuter under sin fritid. Deltagare som går ett yrkesförberedande program var i genomsnitt (M=115) ute mer i naturen än de deltagare som läste ett högskoleförberedande program (M=85,93). Vidare visade resultatet att det främst fanns en statistiskt signifikant skillnad inom mängden naturvistelse under skoltid och under fritid hos gruppen för yrkesförberedande program (p <.003). Resultatet för deltagarnas KASAM visade att majoriteten (56,6%) hade ett lågt KASAM, samt att det enbart var 5,7 procent som uppgav sig ha hög KASAM. Slutligen studerades sambandet mellan den totala mängden naturvistelse och KASAM-poäng för varje deltagare. Resultatet visade att det inte fanns ett samband mellan dessa två variabler.

  Slutsats

  Slutsatsen angående deltagarnas naturvistelse visade att gymnasieeleverna spenderade ingen eller väldigt liten tid i naturen under en vecka, varken under skoltid eller fritid. Studien har även kunnat redogöra för att ett lågt välbefinnande var mer förekommande bland deltagarna än ett högt välbefinnande. Slutligen har föreliggande studie inte kunnat redogöra för att det finns en korrelation mellan naturvistelse och välbefinnande

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Berg, Ylva
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Nymark, Sannimaria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  "Det är liksom UT som gäller": En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa i årskurs 7-9 tolkar och bedömer ett kunskapskrav gällande friluftsaktiviteter2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur lärare i idrott och hälsa i årskurs 7-9 tolkar och bedömer kunskapskravet ”eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss/relativt god/god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler” (Skolverket, 2011, s.51) samt vad lärarna upplever påverkar sina möjligheter att behandla kunskapskravet. Studiens frågeställningar är: Hur tolkar lärarna kunskapskravet? Hur arbetar lärarna med att bedöma kunskapskravet? Vilka faktorer upplever lärarna påverkar deras möjligheter att arbeta med kunskapskravet?

  Metod

  Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Bekvämlighetsurval följt av kedjeurval gav ett underlag på åtta legitimerade lärare i idrott och hälsa. Intervjuerna utfördes genom videosamtal i Zoom eller e-post. Data transkriberades och kodades sedan utifrån teman kopplat till studiens frågeställningar. I studien används läroplansteori och ramfaktorteori som teoretiskt ramverk.

  Resultat

  Lärarna i studien visar liknande tolkning av kunskapskravet och då att eleverna ska planera och utföra aktiviteter i naturmiljö med anpassning till olika väder/årstider, platser och allemansrätten. Tolkningen av vad eleverna ska kunna utifrån de olika betygsnivåerna skiljer sig. Lärarna uppger skilda arbetssätt i att bedöma kunskapskravet. De intervjuade lärarna upplever att det är främst yttre faktorer som påverkar deras möjligheter att behandla kunskapskravet i sin undervisning.

  Slutsats: 

  Slutsatser från studien är att lärarna är viktiga aktörer i transformerings- och realiseringsarenan och då i hur det aktuella kunskapskravet tolkas och bedöms. Hur lärarna tolkar och hur de bedömer kunskapskravet påverkas i stor utsträckning av ramfaktorer som både kan möjliggöra och begränsa deras handlingsutrymme.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Berggren, André
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Serrander, Simon
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  ”Vad gör du nu?”: En studie om hur lärare i idrott och hälsa arbetar med formativ bedömning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att, ur ett kulturellt perspektiv, undersöka om och hur fyra lärare på gymnasiet i idrott och hälsa använder formativ bedömning i sin undervisning. Studien syftar även till att utröna faktorer som främjar och hindrar användning av formativ bedömning.

  (1) Hur framställs syftet i undervisningen och på vilket sätt är det relaterat till lärande?

  (2) När och på vilket sätt använder läraren någon av de fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning?

  (3) Vilka faktorer kan främja användningen av formativ bedömning?

  Metod

  En kvalitativ studie genomfördes genom att observera videoinspelade filmer av fyra stycken lärare i idrott och hälsa på gymnasiet från fyra olika skolor. Under observationen användes de fem nyckelstrategier inom formativ bedömning som dataanalysverktyg. Observationen synliggjorde hur lärarna arbetar med formativ bedömning i sin undervisning.

  Resultat

  Observationerna visade att om lärarna inte tydliggör lärandesyftet för eleverna så blir undervisningen ur lärandesynpunkt inte lika meningsfull. Lärarna tydliggör syftet på olika sätt, antingen i början, under lektionens gång, i slutet eller inte alls. Resultatet visar också att lärarna inte använder formativ bedömning medvetet. Det medför att situationerna när lärarna använder någon av nyckelstrategierna inom formativ bedömning sker sporadiskt och vid enstaka tillfällen under lektionerna. Det visade sig också att viktiga faktorer som främjar användningen av formativ bedömning är att läraren har ett syfte med lektionen som tydliggörs för eleverna, lektionens upplägg, att eleverna blir aktiva i sitt eget lärande och hur gruppindelningen sker.

  Slutsats

  Slutsatsen i studien är att lärarna inte använder sig av formativ bedömning i sin undervisning men det förekom att de omedvetet fick med någon del av den formativa bedömningen. När de omedvetet använde sig av formativ bedömning gick det tyda att lektionen blev mer meningsfull för eleverna och att lärandesituationer förekom oftare.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Bertills, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  School, learning and mental health: a systematic review of aspects of school climate affecting mental health and positive academic outcomes2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim

  This study of a systematic review of systematic reviews on school, learning and mental health investigates the relation between school climate, mental health and positive school outcomes. The aim is to analyze the quality and content of previous reviews and to identify aspects in the school climate that positively affect learning and mental health. Research questions are: What is the quality and content of previous systematic reviews on school, learning and mental health? What is the current state of knowledge concerning causal relationships between school climate, learning and mental health according to systematic reviews? What factors in the school climate can be identified as vital for positive outcomes and good mental health?

  Method

  Systematic review of longitudinal or cross-sectional studies. 792 references were identified through literature searches in various databases, with search words considering mental health in combination with search words considering school and learning. Data extraction was performed in three steps; abstract, full text and in-depth data extraction. Criteria for inclusion were: systematic review, published 1999-2009, ages 2-19 years, published in English in peer reviewed journals. The number of reviews that met the criteria set for quality was 37, which were quality rated as of high 27% (10/37), medium 46% (17/37) or low quality 27% (10/37).

  Results

  Three categories of content emerge, where much research has been executed: the relation between positive aspects of mental health and learning, between mental health problems and learning and indirect relations between school factors and mental health and learning. The quality is relatively low, only 8% (3/37) meet all the quality criteria. At school level, where the teacher plays an important role, there is a positive relation between school climate and outcome and mental health, as well as on an individual level, where self-efficacy, i.e. will and skill to perform, can be identified as a factor of major importance to school outcome.

  Conclusions

  Due to the low quality of research on the relation between school, learning and mental health causal relation cannot be established. There are apparent connections between school outcome, self-efficacy and a positive school climate. Teachers are important in and for school climate and are of vital importance for outcome and mental health. Students’ possibility to influence and control their learning promote school outcome and mental health. Policy aimed at improving achievement and school outcome need to consider perceived self-efficacy.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Bestic, Milos
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Eriksson Petersson, Adam
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  E-sport – ”Jag ser den som vilken idrott som helst”: En kvalitativ studie om utbildning med E-sportprofil i svensk gymnasieskola2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie är att undersöka hur E-sportprofiler på svenska gymnasieskolor ser ut i förhållande till vilket lärande som sker genom datorspelande, hur skolorna och utbildningen arbetar med spelproblematik och hur utbildningens utformning ser ut.

  • På vilket sätt involverar lärare spelproblematik i sin undervisning?
  • Vad innebär och innefattar fenomenet E-sport som inriktning i svensk gymnasieskola?
  • Hur talar lärare kring vilket lärande och vilka lärprocesser som sker inom E-sportutbildningen?

  Metod

  Denna studie har genomförts med en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer gjorts med 6 lärare som arbetar på E-sportprofilerade skolor i Sverige. Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide där följdfrågor lades till för att komma så nära ämnet i fråga som möjligt. Ett teoretiskt ramverk i form av det sociokulturella perspektivet på lärande har använts som analysverktyg.

  Resultat

  Samtliga skolor arbetar i olika hög grad med spelproblematik, vilket inkluderar ett förbyggande perspektiv. Utbildningen skiljer sig åt mellan skolorna då profilen går under olika kurser eller helt utan kurs. En bidragande faktor till detta är att Skolverket inte har någon utformad kursplan för en E-sportprofil. Samtliga skolor hade ett bestämt och begränsat urval av spel för att effektivisera undervisningen. Lärarna talade kring många saker som lärs på utbildningen. Det som var gemensamt för samtliga var de kommunikativa och sociala vinningarna som elever får genom E-sport för deras framtida liv.

  Slutsats

  Utbildningens skillnader mellan skolorna beror på avsaknad av ämnesplan med inriktning E-sportprofil. Då E-sporten innefattar mer än bara spelande finns lärdomar som berör social interaktion, kommunikation och samarbete vilket kommer till nytta för elevers framtid. Spelproblematik behandlas av samtliga lärare men med olika innehåll, vilket ger olika typer av kunskap för eleverna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Björck, Anna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  "Framför allt handlar det om att skapa relationer": En kvalitativ intervjustudie om hur idrottslärare arbetar för att skapa en inkluderande lärmiljö för alla elever2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att studera inkluderingsarbete från ett idrottslärarperspektiv, för att ge en bild av hur arbetet med inkludering ser ut och vilka utmaningar lärarna ställs inför. Detta för att bidra med kunskap om hur en god lärmiljö skapas så att fler elever kan ges möjlighet att uppnå kunskapskraven. Följande frågor har formulerats för att kunna svara på studiens syfte: Vilka faktorer anser lärarna vara avgörande för att nå en inkluderande lärmiljö? Vilka metoder använder lärarna för att skapa en inkluderande lärmiljö? Hur upplever lärarna arbetet med att skapa en inkluderande lärmiljö?

  Metod: Den metod som använts är av kvalitativ art varpå datainsamling har genomförts genom en rad intervjuer av semistrukturerat slag. Sex lärare inom idrott och hälsa valdes ut genom ett målstyrt urval som senare även yttrade sig genom ett snöbollsurval. Intervjuerna genomfördes både fysiskt på plats på skolorna där lärarna arbetar och via digitala mötesplattformen Zoom. Intervjuerna transkriberades för hand för att analyseras med hjälp av tematisk analys. Som teoretiskt ramverk användes ramfaktorteori och Scheff`s teori om sociala band.

  Resultat: Lärarna anser att de viktigaste faktorerna för att uppnå en inkluderande lärmiljö är: ledarskap, relationsskapande och anpassningar. Det är viktigt att läraren utstrålar ett tryggt ledarskap där ett engagemang och intresse för eleverna står i centrum. För att nå eleverna behöver läraren kunna skapa tillitsfulla relationer med eleverna. Detta gör lärarna på ett eller annat sätt under hela skoldagen genom att vara lyhörda och intresserade. Vidare försöker lärarna organisera undervisningen så att eleverna tillåts arbeta efter egen förmåga utefter sin individuella nivå. Lärarna i studien upplever att de har goda möjligheter att skapa en inkluderande lärmiljö och detta trots stora klasser.

  Slutsats: Genom flexibilitet, engagemang, intresse och ett visst mått av uppfinningsrikedom hittar lärarna ett sätt att skapa en inkluderande lärmiljö. Lärarna gör detta genom tydligt ledarskap, relationsskapande och diverse didaktiska val.  Detta trots stora klasser och ett ibland tveksamt stöd från ledningshåll.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Björklund, Melissa
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Tirpan, Adem
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Förutsättningar för friluftsliv i grundskolan: En kvalitativ undersökning om hur idrottslärare hanterar läroplanens vision i undervisningen2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar 

  Studiens syfte är dels att undersöka hur idrottslärare bedriver friluftsundervisningen i förhållande till läroplanens vision och dels att undersöka om de har eventuella förslag på utvecklingsmöjligheter i arbetet med friluftsliv i undervisningen. Studiens frågeställningar är:

  • Hur upplever idrottslärare sina förutsättningar för att undervisa i friluftsliv i grundskolan?
  • Hur omvandlar idrottslärare läroplanens vision till ett konkret innehåll i friluftsliv?
  • Vilka utvecklingsmöjligheter uppfattar idrottslärare att det finns i arbetet med friluftsliv i förhållande till Lgr11?

  Metod

  Studien utgår från en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer används som metod för att söka svar på studiens frågeställningar. Urvalsproceduren skedde i form av ett bekvämlighetsurval. De kvalitativa intervjuerna har genomförts med sex idrottslärare från fyra grundskolor belägna i olika kommuner i stockholmstrakten. Studiens teoretiska ramverk har ett läroplansteoretiskt perspektiv. 

  Resultat

  Resultatet visar att aktivitetsdiskursen styr det skolbaserade friluftslivet och att den ekonomin är främsta styrande faktorn för undervisningen. Idrottslärarna upplever läroplanens riktlinjer som öppna för tolkning vilket skapar ojämna villkor inom den skolbaserade friluftsundervisningen. Beträffande utvecklingsmöjligheter betonas främst förbättrade förutsättningar gällande ekonomi och tid. Vidare har resultatet även visat att det råder en nybörjarkultur hos nyexaminerade lärare vilket hämmar undervisningens utvecklingsmöjligheter i dagsläget då det kan innebära svårigheter att bryta arbetsplatsens rådande traditioner inom ämnet. 

  Slutsats

  Studiens slutsatser visar även att den öppna tolkningsmöjligheten för idrottslärarna gör att aktivitets- och idrottsrelaterade diskurser kvarstår på realiseringsarenan trots läroplanens vision med olika perspektiv. Idrottslärarna arbetar tätt med kunskapskraven vilket dock leder till att de övergripande perspektiven hamnar i skymundan, vilket således skapar en ojämlik undervisning där alla elever inte hittar in. 

  Utifrån studiens resultat anses även Mikaels (2018) förslag gällande det platsresponsiva pedagogiken och ett mer skolbaserat friluftsliv vara ett aktuellt och nyanserat sätt att implementera i friluftsundervisningen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Björkman, Niklas
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Nordström, Erik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ett hopp om högt betyg: En kvantitativ studie om elevuppskattade fysiska förmågors betydelse för slutbetyget i idrott och hälsa årskurs 92017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Studiens syfte är att undersöka om de fysiskt kvantifierbara förmågorna snabbhet, spänst, styrka och kondition har betydelse för slutbetyget i ämnet idrott och hälsa i årskurs nio. Följande frågeställningar var centrala för studien: Överensstämmer data från CY-PSPP med de egenformulerade enkätfrågorna? Korrelerar självskattade fysiska förmågor med betyget i idrott och hälsa? Finns det någon skillnad mellan ovan nämnda självskattade fysiska förmågor i hur de korrelerar med betyget i idrott och hälsa?

   

  Metod

  Studiens data baseras på enkätsvar från 233 gymnasieelever i stockholmsregionen. Enkäten är dels utformad efter CY-PSPP-metoden, dels av egenformulerade frågor. Databehandlingen utfördes i beräkningsprogrammen Excel och SPSS Statistics, där Spearmans rangkorrelation beräknades. CY-PSPP variablerna jämfördes med variabeldata från de egenformulerade frågorna.

   

  Resultat

  Resultatet av jämförelsen mellan CY-PSPP och EF-frågorna visar på tydlig korrelation. Baserat på elevsvaren var spänst den kvantifierbara förmåga som i högst grad korrelerade med betyget, strax följt av snabbhet och kondition. Styrkeförmågans korrelation gentemot betyget var långt mycket lägre än för de andra värdena.

   

  Slutsats

  Data från undersökningen pekar på att det finns positiv korrelation mellan alla de fyra förmågorna och betyg i idrott och hälsa. Förankrat i Bourdieus begrepp är det svårt att avgöra i hur stor utsträckning konditionsförmågan i sig kan klassas som ett kapital för höga betyg samtidigt som styrkeförmågan föga verkar vara ett kapital i detta avseende. En del tyder på att snabbhet och spänst i lite högre grad än kondition kan ses som ett kapital för betyget.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Björling, Monika
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Dans är inte idrott!: En kvalitativ studie om elevers attityder till dans2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim

  The purpose of this study has been to examine attitudes towards dance in a broad sense, among Swedish schoolchildren. The study has been done with three different questions in mind: What do pupils think and express about dance? Are there any differences in attitude towards dance between girls and boys? And how do the pupils relate to gender conceptions in connection to dance illustrations?

  Method

  Eight pupils 12 – 14 years of age have been interviewed separately during physical education lessons. During parts of the interviews dance illustrations were used in order to encourage the pupils in their discussions, especially when asked to relate to dance and gender conceptions. The statements have been interpreted from a gender theoretical perspective.

  Results

  My interview study shows that male pupils to a larger extent than female pupils inhabit hostile feelings towards dance as part of physical education lessons. This study reveals an almost non-existing dance education. On the rare occasions when dance lessons are actually given, pupils tend to be dissatisfied. Other conclusions are that the pupils don’t regard dance as a “sport” and that dance is considered as a feminine activity. Furthermore, it is clear that pupils have a more positive attitude towards dance when it comes to dance as an extracurricular activity.

  Conclusions

  Since pupils´ attitudes towards dance are more negative when dance becomes a part of physical education than towards dance as an extracurricular activity, the physical education curriculum should provide for this. By accommodating the pupils´ requests and by introducing dance lessons in the first grade, pupils can become more confident in their dancing abilities. Perhaps then attitudes towards dance can be more positive. Dance is considered as something feminine by the pupils and their views of normal femininity and masculinity behavior become very clear in this context. Therefore, issues about tolerance and gender may be addressed through a dance education that is serious and well thought out.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Blomkvist, Sandra
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hur arbetar lärare med elevinflytande?: en kvalitativ intervjustudie med lärare i idrott och hälsa i skolans tidigare år2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med studien är att analysera hur elevinflytande fungerar i praktiken. Frågeställningarna är: Vilka erfarenheter har lärarna i idrott och hälsa när det gäller elevinflytande? Hur arbetar lärare i idrott och hälsa med elevinflytande? Om det finns några likheter och skillnader mellan lärarna vilka är då dessa?

  Metod

  I studien har kvalitativa intervjuer använts. De som har deltagit är tre stycken män och tre stycken kvinnor som är verksamma lärare i idrott och hälsa. Alla arbetar med elever i årskurs F-6. Kontakt togs med lärarna för att informera om studien. Tid och plats bestämdes för mötet och intervjuerna genomfördes. Sedan transkriberades och tolkades materialet för att till sist sammanställas.

  Resultat

  Lärarnas erfarenheter Majoriteten av lärarna anser att elevinflytande togs upp under utbildningen. Hälften tycker att de har fått tillräckligt med hjälpmedel och hälften tycker inte det. Eleverna har inte stort inflytande men de får vara med och påverka direkt i undervisningen. Hälften anser att det behövs tid för att ge ökat inflytande, andra menar atteleverna har det inflytande som går att ha. Lärarnas arbete Elevinflytande betyder att eleverna får vara med att påverka i undervisningen och det är viktigt med inflytande. När det handlar om miljöns påverkan är lärarnas åsikter delade. Lärarna har olika synpunkter på hur en miljö borde se ut för att få in inflytande. För att göra eleverna mer delaktiga handlar det om att prata mer. Grovplaneringen och ”måste momenten” är det som eleverna inte kan påverka. Lärarna har skilda åsikter om reflektion hinns med i undervisningen. Nästan alla är positiva till förslag från eleverna och dialog är jättebra och viktigt. Det råder delade meningar om vad eleverna känner till om sin rätt till inflytande. Hälften tror att det är svårt för eleverna att ta tillvara sitt inflytande och hälften påstår att det handlar om att förvalta ansvaret på ett bra sätt.

  Slutsatser

  Lärarnas erfarenheter av elevinflytande ser olika ut och ute i verksamheterna förekommer inte inflytande i så stor utsträckning. De flesta av lärarna är positiva till elevinflytande men hur de ska få in det i undervisningen är svårt eftersom det finns så lite tid och deras elever är små. Studien visar på fler skillnader än likheter mellan lärarnas åsikter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Brandt, Hedwig
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Plate, Andreas
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Simundervisning: - “...jag simundervisar inte, tycker inte jag. För jag har alldeles för lite tid för det.”2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract 

  Aim

  The aim of this study is to investigate how teachers in physical education (PE) in primary school (9th grade) are working with students who do not meet the requirement in the segment swimming.

  1. In which way do the teachers interpret the requirements and the main content in Lgr 11, regarding swimming?

  2. How do the teachers work with students who do not meet the requirements in the segment swimming?

  3. What do the teachers consider to be the reason why students do not meet the requirements for swimming in grade 9?

  Method

  In this study we have used a qualitative approach using interviews conducted with five primary school PE teachers. The interviews are semi-structured with specific themes, but with open questions that provide opportunities for follow-up questions. The teachers were chosen based on a convenience selection with teachers in the Stockholm area. All interviews took place at the schools where the teachers themselves worked. The interviews were recorded and later transcribed. The theoretical starting points chosen for the study are curriculum theory, frame factorial theory and the teacher's repertoire.

  Results

  The results showed that the teachers consider the syllabus to be interpretable and that there is too little amount of time for swimming lessons, at the moment only regular checks are made. The teachers contact and talk with the students who do not meet the proficiency requirement. Those who do not meet the proficiency requirement are offered swimming schools organized by the municipality. The results also showed that teachers believe that students’ lack of swimming competence are dependent on external factors, such as fitness, home relationships and the students’ origins.

  Conclusion

  There is too little amount of time for teachers to accomplish swimming lessons in primary school. The proficiency requirement for the segment swimming in 9th grade are, according to the teachers, too broad and interpretable. External factors such as time, resources and past experiences affect how the swimming competence looks like among the students in 9th grade primary school.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Brandt, Ylva
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Men vad ska jag göra för ett A?: Vad kan idrottslärare göra för att konkretisera kunskapskravet "goda rörelsekvaliteteter" i realisationsarenan?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Denna kvalitativa studies syfte är att undersöka hur de delar av kunskapskraven som innefattar rörelsekvaliteter och kroppslig förmåga konkretiseras. Studien svarar på huvudfrågan: Vad kan lärare göra för att konkretisera Lgy 11: s kunskapskrav om rörelse  i realiseringsarenan?

  Metod

  Datainsamlingen har främst varit kvalitativa, semistrukturerade intervjuer, men även observationer. 12 erfarna, behöriga idrottslärare har intervjuats och fem av dessa har också  observerats. Det transkriberade materialet analyserades enligt Ad hoc metoden och presenteras i enighet med studiens underfrågor samt de erfarenheter och reflektioner som utkristalliserades.

  Resultat

  De intervjuade lärarna förefaller finna det svårt att konkretisera både vad och hur  de gör för att belysa för eleven vad som ska läras och utvecklas för högre betyg. Dock används filmer som stöd och referenser till avstämningar. Tendensen finns att ett mer reflekterande arbetssätt kan underlätta för elevens förståelse för vad som bedöms; därmed också en konkretare bild av vad som kan förbättras för progression. Läroplanens utformning, förväntningar på ämnet samt elevers självbild och tidigare erfarenheter nämns som hindrande aspekter. De intervjuade lärarna föreföll dock säkrare i sin bedömning än vad tidigare forskning visat. Studiens lärare utgår mer från fakta än känsla. De kan identifiera rörelsekvaliteter, men ifrågasätter kvalitetsmarkörer.

  Intervjuerna har analyserats utifrån både PCK (Pedagogical Content Knowledge) och Läroplansteori som teoretiska ramverk. Slutsatsen är att lärare trots bedömningsstöd, kollegialt samarbete, god ämneskunskap och en undervisning anpassad efter Lgr 11 finner det svårt att konkretisera för enskild elev vad som kan göras för kravuppfyllning gällande rörelsekvalitet. Studien indikerar dock att en konkretiserad, mer objektiv bedömningssituation kan underlätta. Fler variabler än prestation och otydliga värdeord påverkar vad som kan göras för att öka elevers måluppfyllelse. Därmed kan det hävdas att diskrepansen mellan realiseringsarenan och transformeringsarenan kan hävdas vara för stor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Buljubasic, Jasenko
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Fysiskt aktiva skolungdomar: En studie som belyser högstadielärares motivationsarbete2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Summary

  Aim and research questions

  The purpose of the study is to examine how physical education (PE) teachers can work to increase young people’s interest in physical education but also physical activity in general.

  - How can PE teachers work to increase student’s interest in physical activity?

  - Does PE teachers believe that the student’s interest for sports is achieved according to the educations curriculum and in that case, how?

  - What problems can PE teachers encounter in their efforts to get young people motivated for physical activities during PE classes?

  Method

  Prior to implementation of the study i reviewed on a lot of past research and got interested about the problem with unmotivated students. After this I looked for different theories that I could use for my study and settled with the KASAM theory by Aaron Antonovsky. The method applied in this study was a qualitative interview method. The aim was to find out how teachers work to motivate their students to be physically active and wanting to participate in PE classes. The interview was made with five different PE teachers who worked with students at high school. After having collected and transcribed all data the study’s aim and questions could be answered. 

  Results

  The interviews made shows that teachers in schools often work with motivating their students, but it doesn’t seem like an easy task. Building a good relationship to all students in a class was something that the teachers thought were important factors getting the students more motivated and having a better attitude towards PE. A well-formed lesson with various activities and variation was considered to be important. There should also be a range of levels and options during one lesson so that all students at times could be successful. In this way students find something that suits them and they get motivated.

  Conclusion

  Working with motivating students is a core element out in the schools and the teachers carry a huge social responsibility to ensure that more students want to be physically active in physical education but also seen from a lifetime perspective

  Fulltekst (pdf)
  En studie om högstadielärares motivationsarbete
 • 50.
  Bäckman, Maja
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Enderin, Caroline
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Att arbeta med yoga och mindfulness i undervisningen: en kvalitativ intervjustudie med sex lärare i idrott och hälsa2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur idrottslärare som använder sig av yoga eller mindfulness i sin undervisning gör för att forma sin undervisning i det samt vilka möjligheter och hinder det finns med yoga och mindfulness relaterat till undervisningen. Följande frågeställningar har studien utgått ifrån:

  Vad lyfter lärarna som viktigt vid utformningen av sin undervisning i yoga och mindfulness? Vilka för- och nackdelar ser lärarna med undervisningen i yoga och mindfulness? Vad bör man tänka på vid undervisning i yoga och mindfulness?

  Studien har använt sig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna skedde med sex lärare i idrott och hälsa från fem olika skolor i Sverige. För analys av materialet har en tematisk analys använts där olika teman från intervjuerna sammanställdes i resultatet utifrån studiens frågeställningar. Studien har utgått från dels ett salutogent perspektiv, dels ett fenomenografiskt perspektiv.

  Lärarna hade en positiv syn på yoga och mindfulness i undervisningen. Det ansågs vara fördelaktigt för elevernas stressnivåer, fysiska och psykiska träning, sömn och koncentrationsförmåga. Vissa utmaningar med yoga och mindfulness handlar om att lärarna inte upplever det fanns tillräckligt med tid och att det inte framgår i ämnets syfte. Även att det kan vara svårt att slappna av, jobbigt att komma i kontakt med sina känslor eller att kopplingen till religion bör tas i åtanke. Det kunde utövas på olika sätt, som längre eller kortare övningar, med läraren eller externa undervisare och i skolan eller i naturen. Trygghet, individualitet och kravlöshet är även punkter som lärarna anser förbättrar undervisningen.

  Studien visar att yoga och mindfulness kan vara fördelaktiga metoder att använda i undervisningen. Implementeringen av yoga och mindfulness i lektionsinnehållet kan bidra till flertalet fördelar för eleverna även fast det finns ett antal nackdelar man behöver arbeta med. Undervisningen kan utformas utefter det som passar elevgruppen och läraren bör sträva efter att skapa ett tryggt klimat där individualitet bör uppmuntras och där det inte ska finnas press och krav.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 356
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf