Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123456 1 - 50 av 283
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Linn
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Dammström, Per
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Mental träning på schemat: Hör tankens kraft hemma i skolan?2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med arbetet var att få förståelse för vad mental träning innebär och om man kan använda sig av det i skolan för att höja prestationen på kort sikt i ett koordinationstest i grundskolan. Vidare ville vi undersöka lärares uppfattning om vilka möjligheter det finns att bedriva denna sorts träning i skolan och om det finns stöd för detta i den läroplan som finns i dag.

  Metod

  Som metod har vi använt oss av en kombination av förstudie av litteratur, intervjuer och ett experiment. Innan experimentet kunde påbörjas läste vi litteratur om ämnet för att kunna ta till oss den information vi fick av intervjuobjekten. Lärdomen vi fick från vår förstudie och våra intervjuer lade sedan grunden till vårt experiment.

  Undersökningsgruppen i vårt experiment bestod av 23 elever i åk 3 i en skola i Stockholm vilka fick genomföra ett koordinationstest före och efter olika förberedelseformer; en grupp elever förberedde sig genom att träna mentalt, en andra genom att fysiskt träna på testet och en tredje grupp som var vår kontrollgrupp förberedde sig endast genom att delta på den schemalagda idrottsundervisningen. Intervjuerna genomfördes med tre lärare i grundskolan och en psykiatriker, alla verksamma i Stockholm.

  Resultat och slutsats

  Vårt resultat visar att brist på motivation och koncentration medför en sämre prestationsförmåga. Alla människor har en grundspänning i kroppen för att överhuvudtaget kunna fungera men en för stor spänningsnivå i kroppen medför en rad negativa effekter som bl.a. bristande koncentration. En bidragande orsak till en höjd spänningsnivå i kroppen är stress. Mental träning kan minska den negativa överspänningen i kroppen och höja individens självkänsla. Vi har i vår undersökning visat att man med hjälp av mental träning på kort sikt kan höja prestationen i ett koordinationstest i grundskolan och att det enligt den befintliga läroplanen finns utrymme för denna sorts träning i undervisningen.

 • 2.
  Ahlson, Helene
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ström, Rickard
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Muscle Dysmorphia: en kvantitativ studie på gym i Stockholm respektive gym i Lidköping2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställning

  Studiens syfte:

  Muscle Dysmorphia (M.D.) är ett syndrom som kännetecknas av en störd kroppsuppfattning och låg självkänsla. Syftet med denna C-uppsats är att studera förekomst av M.D. bland styrketränande män i två olika stora städer.

  Studiens frågeställning:

  Finns det någon skillnad i förekomst av M.D. bland män i ålderskategorin 16-50 år som styrketränar på gym i storstad (Stockholm) kontra medelstor stad (Lidköping)?

  Metod

  Under vår B-uppsats kartlades diagnoskriterier och definition för M.D. som finns beskrivna i den vetenskapliga litteraturen med utgångspunkt från databasen Pubmed (se litteratursökning). De fastställda diagnoskriterierna användes för att utforma ett frågeformulär (se bilaga 1) till enkätundersökningen i denna studie. Enkätundersökningen utfördes personligen av författarna på totalt 240 män på SATS Odenplan i Stockholm och Lidköpings samtliga tre gym. Efter undersökningen sammanställdes resultatet i Excel och för att ta reda på generaliserbarheten gjordes ett Chi2-test.

  Olika former av kurslitteratur, informationskällor och andra liknande studier som gjorts på området har legat till grund för planering av denna studie (se käll- och litteraturförteckning och bilaga 4).

  Resultat/Slutsats

  Studiens resultat visar på att förekomsten av M.D. bland styrketränande män i åldrarna 16-50 år är mer än fyra gånger större i en medelstor stad än i en storstad. Lidköping har en prevalens av M.D. på 6,36% medan Stockholms siffra är 1,53%. Studiens resultat begränsas av att Chi2-testets kriterier ej helt uppfyllts.

  Orsaken till resultatet kan bero på ett flertal saker, där en av orsakerna kan vara tidsfaktorn. I en mindre stad läggs mer tid på styrketräningen, vilket kan leda till en viss livsstil och inriktning av träning. Individer med samma intressen för träningen samlas och driver varandra framåt.

 • 3.
  Ahlén, Julia
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Åhman, Maria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Livet är ditt!: en studie om livskvalitet och motiverande samtal2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka om en kortare period av motiverande samtal (MI) kunde påverka livskvaliteten positivt hos en arbetande population. De tre frågeställningarna var: Kan en kort period av MI förändra livskvaliteten positivt? Vilka eventuella effekter har en kortare period av MI på livskvaliteten? Finns det några skillnader i eventuell förändring av livskvalitet mellan kön, ålder samt utbildningsnivå?

  Metod

  Studien bestod av två MI-samtal med tre veckors mellanrum, samt en enkätundersökning som genomfördes före och efter samtalsperioden. Ett företag kontaktades och deltagarna rekryterades genom information på företagets intranät. 25 anmälda bildade MI-gruppen och därefter efterfrågades kontrollgruppsdeltagare via mail, 23 anställda bildade kontrollgruppen. Företaget hade sedan många år tillbaka haft ett nära samarbete med företagshälsovården. En redan framtagen livskvalitetsenkät, SF-36, användes tillsammans med en egen kompletterande enkät om kön, ålder och utbildning. Enkätsvaren kodades om och analyserades enligt manualen för SF-36. Därefter utfördes statistiska tester för att få fram eventuella skillnader inom och mellan grupperna. Det totala bortfallet blev fyra personer från kontrollgruppen, resultatet beräknades utifrån 19 deltagare i kontrollgruppen och 25 deltagare från MI-gruppen.

  Resultat

  Resultaten visade att en kortare period av MI inte kunde förändra livskvaliteten och att det inte heller fanns någon signifikant skillnad i livskvalitet mellan grupperna. Vi tror att det bland annat kan bero på det tidigare hälsoarbetet på företaget. Däremot kunde en signifikant förbättring av den mentala hälsan inom MI-gruppen konstateras som en effekt. Det fanns inga skillnader i förändring av livskvalitet mellan kön, ålder och utbildningsnivå.

  Slutsats

  Slutsatsen blev att signifikanta resultat på livskvaliteten inte går att uppnå på så kort tidsperiod som studien avsåg. Utifrån de givna tidsramarna var studiens modell hanterbar och kunde ändå uppvisa resultat i form av en förbättring av mental hälsa hos MI-gruppen.

 • 4.
  Akkanen, Anita
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Sundström, Malin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Effekter av en idrottspsykologisk utbildningsintervention för friidrottstränare: med fokus på tränares förhållningssätt och ungdomars motivation och upplevelse av tävlingsnervositet2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte: Då det saknas forskningsbaserade utbildningsinterventioner som rör relationen mellan tränare och unga idrottare avsåg denna studie att genomföra och utvärdera en idrottspsykologisk intervention för tränare i en friidrottsförening. Frågeställningarna var: Vilka effekter får en utbildningsintervention för tränare, med fokus på ett motivationsfrämjande klimat, på: A) tränarnas förhållningssätt B) adepternas målorientering och C) adepternas upplevelse av tävlingsnervositet?

  Metod: Tränarutbildningen löpte över två månader och bestod av fyra tillfällen á två timmar med fokus på ett motivationsfrämjande klimat, målorientering och tävlingsnervositet. Urvalet bestod av en interventionsgrupp med sex tränare (tre kvinnor, tre män) i åldern 38-52 (M=44.33 år, SD=4.84) och deras 59 adepter (27 pojkar, 32 flickor) i åldrarna 12-14 (M=13.10 år, SD=0.82) samt en kontrollgrupp bestående av 35 adepter (10 pojkar, 25 flickor) med liknande demografiska data och åldersspann (M=13.46 år, SD=0.70). Interventionens effekter på de deltagande tränarna och deras adepter mättes kvantitativt vid två tillfällen (för- och eftermätning) med hjälp av ett motivationsorienterat frågeformulär skapat specifikt för studien för tränare och två validerade frågeformulär för idrottare: Achievement Goal Scale for Youth Sports (AGSYS; Cumming, Smith, Smoll & Grossbard 2008) och Sport Anxiety Scale-2 (SAS-2; Smith, Smoll, Cumming & Grossbard 2006). Beskrivande statistik, upprepad ANOVA och upprepad MANOVA användes för analyser av data.

  Resultat: Analyserna visade att de deltagande tränarna upplevde positiva beteendeförändringar hos sig själva avseende stödjande av autonomi, tillhörighet och kompetens samt uppmuntran till uppgiftsorientering fem månader efter utbildningen (F (1, 5) = 6.49, p < .051,  = .56). Analyserna visade ingen signifikant förändring gällande varken idrottarnas målorientering eller tävlingsnervositet över tid, eller i jämförelse med kontrollgruppen.

  Slutsats: Studien pekar på ett fortsatt behov av longitudinella forskningsförankrade idrottspsykologiska utbildningsinterventioner, i synnerhet riktade mot individuell idrott då den, i flera avseenden, skiljer sig från lagidrott. Studier i framtiden bör kompletteras med kvalitativa mätinstrument som kan bringa fördjupad förståelse för hur, när och varför förändringar sker. Trots uteblivna effekter hos idrottarna indikerar tränarnas upplevda beteendeförändringar hos sig själva att utbildningsinterventioner lönar sig på sikt. 

   

  Nyckelord: coaches, competitive anxiety, motivation, motivational climate interventions, youth

 • 5.
  Arnlund, Camilla
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hederyd, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Vandring och pilgrimsfärd- två resor på samma stig?: en komparativ studie mellan vandrarens och pilgrimens förhållningssätt till och upplevelse av naturen2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 6.
  Aujla, I. J.
  et al.
  University of Bedfordshire.
  Nordin-Bates, Sanna M
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Redding, E.
  Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance.
  Jobbins, V.
  Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance.
  Developing talent among young dancers: Findings from the UK Centres for Advanced Training2014Ingår i: Theatre, dance and performance training, ISSN 1944-3927, Vol. 5, nr 1, s. 15-30Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The identification and development of talent is a key concern for many dance educators, yet little research has been conducted in the area. In order to understand better how to optimise dance talent development among young people, systematic and rigorous research is needed. This paper summarises and discusses the key findings of a ground-breaking longitudinal interdisciplinary research project into dance talent development. Over two years, almost 800 young dancers enrolled at one of the eight nationwide Centres for Advanced Training (CATs) participated in the project. Physical factors, psychological characteristics, and injury data were collected quantitatively while the students' thoughts and perspectives on commitment, creativity and cultural variables were captured using qualitative methods. The largest study of its kind, the project yielded a wide range of findings with a number of practical implications. The main focus of this paper is on how the project findings apply to important pedagogic topics such as audition criteria, passion and commitment, and teaching behaviour. The area of talent identification and development is complex, yet this research has begun to shed new light on the notion of talent and has provided novel insights to support its development.

 • 7. Aujla, Imogen J
  et al.
  Nordin-Bates, Sanna M
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Redding, Emma
  Commitment, adherence and dropout among young talented dancers: Findings from the UK Centres for Advanced Training2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 8. Aujla, Imogen Jane
  et al.
  Nordin-Bates, Sanna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Redding, Emma
  A qualitative investigation of commitment to dance: findings from the UK Centres for Advanced Training.2014Ingår i: Research in Dance Education, ISSN 1464-7893, E-ISSN 1470-1111, Vol. 15, nr 2, s. 138-160Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Commitment to an activity forms an essential part of the talent development process, yet little is known about the reasons why young people commit to dance training. The aim of this study was to investigate the factors that affect young dancers’ commitment to a selective dance talent scheme. Semi-structured interviews were conducted with 19 committed dancers and transcripts were content analysed. Enjoyment was the most important factor relating to commitment, and stemmed from several sources such as self-expression, movement sensations and feelings associated with performing. Relationships with dance peers and teachers, parental support and the opportunities available on the scheme also enhanced commitment. While some potential barriers to participation were identified, such as concerns about injury, these seemed insufficient to affect the participants’ commitment. The results of the study may help educators to develop young dancers’ talents optimally by enhancing their commitment to training. [ABSTRACT FROM PUBLISHER]

 • 9. Aujla, Imogen
  et al.
  Nordin-Bates, Sanna M
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Redding, Emma
  Perceptions of teacher behaviour predict students’ passion for dance.2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 10. Aujla, Imogen
  et al.
  Redding, Emma
  Nordin-Bates, Sanna M
  Successful talent development environments in dance: Findings from the UK Centres for Advanced Training2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 11. Baltzell, A
  et al.
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Dieffenbach, K
  Yousuf, S
  Theory to Practice to Enhance Performance2019Ingår i: Proceedings of The 15th European Congress of Sport Psychology (FEPSAC), 2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Baltzell, Amy
  et al.
  Boston University.
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Mindfulness Meditation Training for Sport (MMTS): Upgrade from version 1.0 to 2.0, and key 2.0 Self-Compassion Exercises.2017Ingår i: Proceedings from the 32th Annual Conference of the Association for the Applied Sport Psychology. Orlando, Florida, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 13.
  Baltzell, Amy
  et al.
  USA.
  Röthlin, Philipp
  Swiss Federal Institute of Sport, Magglingen, Schweiz.
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Self-compassion in sport for courage and performance2020Ingår i: Mindfulness and Acceptance in Sport: How to Help Athletes Perform and Thrive under Pressure / [ed] Kristoffer Hendriksen, Jakob Hansen and Carsten Hvid Larsen, Routledge, 2020, s. 178-190Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 14. Beck, Sarah
  et al.
  De'Ath, Stephanie
  Aujla, Imogen
  Nordin-Bates, Sanna M
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Redding, Emma
  Injury tracking in pre-vocational dancers.2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 15. Belz, Johanna
  et al.
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Muestege, Jelena
  Professional development in sport psychology practitioners: merging PST and CBT2015Ingår i: Proceedings of The 14th European Congress of Sport Psychology (FEPSAC) 2015, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 16.
  Bentzen, Marte
  et al.
  Norwegian School of Sport Sciences, Norway .
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Exhaustion and cynicism needs to be targeted differently: a study among Paralympic coaches2016Ingår i: Proceedings from the 31th Annual Conference of the Association for the Applied Sport Psychology, 2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 17. Bentzen, Marte
  et al.
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Hållbart ledarskap ur ett tränar- och coachperspektiv2016Ingår i: Utveckla ledarskapet: fakta, inspiration och reflektioner, Stockholm: SISU Idrottsböcker , 2016, s. 196-263Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Syftet med kapitlet är att presentera och diskutera teoretiska och praktiska frågor på ett sätt som främjar ett långlivat och hälsosamt ledarskap med fokus på tävlingsidrotten. Författarna utgår från det förenklade antagandet att «en coach som mår bra» sannolikt är mer framgångsrik och långlivad i jämförelse med en coach som mår dåligt. 

 • 18.
  Bentzen, Marte
  et al.
  Norges Idrottshögskola.
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Lemyre, Pierre Nicolas
  Norges idrottshögskola.
  Elite football coaches experiences and sense making of being fired: an interpretative phenomenological analysis2017Ingår i: Proceedings of the 11th ICCE Global Coach Conference – Challenging sport coaching frontiers: the role of sports science and technology. Liverpool, England., 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 19.
  Bentzen, Marte
  et al.
  Norges Idrottshögskola.
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Lemyre, Pierre Nicolas
  Norges Idrottshögskola.
  Well-being for sports coaches:: equality between coaches in abledbodied elite sport and paralympic sport?2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 20.
  Bentzen, Marte
  et al.
  Norwegian School of Sport Sciences.
  Lemyre, Nicolas
  Norwegian School of Sport Sciences.
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  A Comparison of High-Performance Football Coaches Experiencing High- Versus Low-Burnout Symptoms Across a Season of Play: Quality of Motivation and Recovery Matters2017Ingår i: International Sport Coaching Journal, ISSN 2328-918X, E-ISSN 2328-9198, Vol. 4, nr 2, s. 133-146Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of the current study was to provide insights in how and why four head coaches in elite football experienced being either high or low in burnout symptoms (BS) during a competitive season. A longitudinal sequential quantitative-qualitative mixed method approach was used to enhance the understanding of coaches' experiences. First, data were collected using online questionnaires at the start and at the end of the competitive season with all coaches working at the Norwegian Elite Football League level. Second, in-depth interviews were conducted with four head coaches who were purposefully selected based on having the two highest and the two lowest burnout scores across the season compared with the overall sample. A quantitative approach was used to explore whether these four coaches differed when compared with the overall population on the associated variables: performance, budget, quality of motivation, perceived workload, work-home-interference (WHI), and recovery. A qualitative approach helped gain more insight in the experiences these four coaches had with possible onset variables. Analyses comparing the two sets of coaches, indicated no difference related to performance, budget and workload. However, the motivational profile, WHI, and ability to meet recovery demands were variables that contributed to explain differences in coaches' BS.

 • 21. Bentzen, Marte
  et al.
  Lemyre, Pierre
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Basic Psychological Needs Thwarting and Shift in Quality of Motivation: Markers of Exhaustion in Professional Sport Coaches.2015Ingår i: Proceedings of the 10th ICCE Global Coach Conference – Coach and Athlete Empowerment: A Winning Combination, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 22. Bentzen, Marte
  et al.
  Lemyre, Pierre
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Basic Psychological Needs Thwarting and Shift in Quality of Motivation: Markers of Exhaustion in Professional Sport Coaches.2014Ingår i: Sports Coaching Review, ISSN 2164-0629, Vol. 3, nr 2, s. 101-116Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Using a qualitative retrospective approach, this paper investigates how some work-related demands led to burnout among four professional coaches. Self-determination theory (SDT) offered a sound theoretical framework to better understand the motivational process leading to serious negative outcomes (Ryan & Deci, 2002). Findings indicated that all coaches experienced working in a maladaptive environment, exemplified by experiencing very heavy workloads, a lack of leader support, and work-related conflicts. These experiences had a detrimental effect on the coaches' motivation. Psychological need thwarting and a shift towards a more controlled form of motivation explained why coaches became increasingly at risk for burning out, a process that evolved over time. All four coaches experienced a wide range of burnout symptoms. Findings from this study highlight the importance for sports organizations to better cater for the psychological needs of professional coaches to prevent burnout.

 • 23. Bentzen, Marte
  et al.
  Lemyre, Pierre
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Change in Exhaustion in High-Performance Coaches in Association with Workload and Motivation: A Person-Centered Approach.2015Ingår i: Proceedings from the 30th Annual Conference of the Association for the Applied Sport Psychology, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 24. Bentzen, Marte
  et al.
  Lemyre, Pierre
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Changes in Motivation and Burnout Indices in High-Performance Coaches Over The Course of a Competitive Season2016Ingår i: Journal of Applied Sport Psychology, ISSN 1041-3200, E-ISSN 1533-1571, Vol. 28, nr 1, s. 28-48Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Being subject to a great range of demands is believed to increase burnout propensity in high-performance coaches. This study is the first to explore whether the 4-step self-determination theory process model is a valuable framework to better understand the process influencing burnout and well-being in high-performance coaches (N = 343, M = 40.33 years) throughout a competitive season. Findings indicated that coaches on average increased in burnout and decreased in well-being. Hypotheses were to a large extent supported: change in perceived environment → change in psychological need satisfaction → change in autonomous motivation → change in burnout and well-being.

 • 25. Bentzen, Marte
  et al.
  Lemyre, Pierre
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Determinants of Burnout in high-level sport coaches2013Ingår i: Proceedings from the annual North American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity (NASPSPA) 2013, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 26. Bentzen, Marte
  et al.
  Lemyre, Pierre
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Development of Exhaustion for High-level Coaches in Association with Workload and Motivation – a Personal Centered Approach2016Ingår i: Psychology of Sport And Exercise, ISSN 1469-0292, E-ISSN 1878-5476, Vol. 22, s. 10-19Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives

  The aim of the current study was twofold. First, to explore whether there were different trajectories of exhaustion among high-performance coaches over the course of a competitive season. Then, to investigate whether workload-related variables and motivational regulations were associated with exhaustion class membership.

  Methods and design

  299 high-performance coaches responded to an online survey at the start, middle, and end of a competitive season, assessing exhaustion, workload, work home interference (WHI), recovery, and motivational regulations. Latent class growth analyses were used to identify different trajectories of perceived exhaustion. Further, multinomial logistic regression examined class associations for workload-related variables and motivational regulations at the start and at the end of competitive season.

  Results

  Four different trajectories of perceived exhaustion among coaches were identified, termed respectively “High” (10%), “Increase” (15%), “Decrease” (4%) and “Low” (71%). Higher levels of workload and WHI were associated to classes with higher levels of exhaustion. Higher levels of recovery, and intrinsic and identified regulations were associated to classes with lower levels of exhaustion. Adaptive and maladaptive profiles were identified.

  Conclusions

  Different trajectories of exhaustion among high-performance coaches over the course of a competitive season were found. A maladaptive profile was associated with higher perceived workload and WHI, as well as lower levels of recovery, intrinsic and identified regulations, when compared to the adaptive profile.

 • 27. Bentzen, Marte
  et al.
  Lemyre, Pierre
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Variation in the ability to meet recovery demands explains susceptibility to burnout in elite soccer coaches.2015Ingår i: Proceedings from The 20th annual congress of the European College of Sport Science (ECSS 2015), 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 28.
  Benzten, Marte
  et al.
  Norges Idrottshögskola.
  Richter, Anne
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Lemyre, Nicolas
  Norges Idrottshögskola.
  The impact of job insecurity and value on psychological well- and ill-being among high performance coaches.2017Ingår i: Proceedings of the 11th ICCE Global Coach Conference – Challenging sport coaching frontiers: the role of sports science and technology. Liverpool, England., 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 29.
  Bergsten, Urban
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Seger, Jan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  "Team building" är inte alltid Team building2007Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, nr 2, s. 74-79Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 30.
  Blom, Victoria
  Stockholms universitet.
  Contingent self-esteem, stressors and burnout in working women and men.2012Ingår i: WORK: A Journal of Prevention, Assessment, & Rehabilitation, ISSN 1051-9815, Vol. 43, nr 2, s. 123-131Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE:

  A high work involvement is considered central in the burnout process. Yet, research investigating how high work involvement and psychosocial stressors relate to burnout is scarce. High involvement in terms of performance-based self-esteem (PBSE) refers to individuals' strivings to validate self-worth by achievements, a disposition linked to poor health. The aim of the present study was to examine longitudinally PBSE in relation to burnout while also taking into account work- and private life stressors.

  PARTICIPANTS:

  The sample consisted of 2121 working women and men.

  METHODS:

  Main- and mediation effects were investigated using hierarchical regression analysis.

  RESULTS:

  The results showed performance-based self-esteem mediated partially between the stressors and burnout. Performance-based self-esteem was the strongest predictor of burnout over time, followed by private life stressors. Women experienced more work stress than did men. Men had stronger associations between work stressors and burnout, while women had stronger associations between performance-based self-esteem and burnout.

  CONCLUSIONS:

  Individual characteristics along with both private life and work stressors are important predictors of burnout. Factors associated with burnout differ somewhat between women and men.

 • 31.
  Blom, Victoria
  Stockholms universitet.
  Striving for self-esteem: Conceptualizations and role in burnout2011Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  When self-esteem is dependent on competence individuals invest a great deal of effort in their accomplishments in order to validate themselves. The aim of the present thesis was to develop a theoretically sound and valid concept and measure of contingent self-esteem dependent on competence, and examine its vulnerable implications and role in burnout. In Study I a concept and measure of contingent self-esteem dependent on competence, termed competence-based self-esteem (CBSE), was developed. Confirmatory factor analyses showed its distinctiveness from other sources of self-esteem and revealed two dimensions comprising behaviors referring to: i) Self-esteem conditional upon competence and ii) Frustrated self-critical strivings. The new scale showed high reliability and gained both convergent and discriminative validity through different methods in different samples. Study II set out to experimentally test the vulnerable implications of CBSE in a performance situation. The results showed that high, as compared to low, scorers on the scale exhibited stronger physiological reactivity and momentary exertion coupled with frustrated mood. Study III focused on the role of self-esteem contingent on competence in the burnout process and its association with work- and private-life stressors over time in working women and men. The analyses showed that contingent self-esteem was a predictor of burnout. In addition, women scored higher on both contingent self-esteem and burnout and reported higher general life stress than did men, whereas men showed stronger associations between work stressors and burnout. The results of the three studies suggest that contingent self-esteem, where outcomes of one’s acts and performance serve to compensate an impoverished basic self-worth, facilitates the understanding of stress-related vulnerability and ill-health.

 • 32.
  Blom, Victoria
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi. Karolinska Insitutet.
  Bergström, Gunnar
  Karolinska institutet.
  Hallsten, Lennart
  Karolinska Institutet.
  Bodin, Lennart
  Karolinska Institutet.
  Svedberg, Pia
  Karolinska Institutet.
  Genetic susceptibility to burnout in a Swedish twin cohort.2012Ingår i: European Journal of Epidemiology, ISSN 0393-2990, E-ISSN 1573-7284, Vol. 27, s. 225-231Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Most previous studies of burnout have focused on work environmental stressors, while familial factors so far mainly have been overlooked. The aim of the study was to estimate the relative importance of genetic influences on burnout (measured with Pines Burnout Measure) in a sample of monozygotic (MZ) and dizygotic (DZ) Swedish twins. The study sample consisted of 20,286 individuals, born 1959–1986 from the Swedish twin registry who participated in the cross-sectional study of twin adults: genes and environment. Probandwise concordance rates (the risk for one twin to be affected given that his/her twin partner is affected by burnout) and within pair correlations were calculated for MZ and DZ same—and opposite sexed twin pairs. Heritability coefficients i.e. the proportion of the total variance attributable to genetic factors were calculated using standard biometrical model fitting procedures. The results showed that genetic factors explained 33% of the individual differences in burnout symptoms in women and men. Environmental factors explained a substantial part of the variation as well and are thus important to address in rehabilitation and prevention efforts to combat burnout.

 • 33.
  Blom, Victoria
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Bodin, Lennart
  Bergström, Gunnar
  Hallsten, Lennart
  Svedberg, Pia
  The Importance of Genetic and Shared Environmental Factors for the Associations between Job Demands, Control, Support and Burnout.2013Ingår i: PloS one, ISSN 1932-6203, Vol. 8, nr 9, s. e75387-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Within occupational health research, one of the most influential models is the Job Demands-Control-Support model. Numerous studies have applied the model to different domains, with both physical and psychological health outcomes, such as burnout. The twin design provides a unique and powerful research methodology for examining the effects of environmental risk factors on burnout while taking familial factors (genetic and shared environment) into account. The aim of the present study was to investigate the impact of familial factors on the associations of burnout with job demands, control and support. A total of 14 516 individuals from the Swedish Twin Registry, who were born between 1959 and 1986, and who participated in the Study of Twin Adults: Genes and Environment (STAGE) by responding to a web-based questionnaire in 2005, were included in the analyses. Of these, there were 5108 individuals in complete same-sex twin pairs. Co-twin control analyses were performed using linear mixed modeling, comparing between-pairs effects and within-pair effects, stratified also by zygosity and sex. The results indicate that familial factors are of importance in the association between support and burnout in both women and men, but not between job demands and burnout. There are also tendencies towards familial factors being involved in the association between control and burnout in men. These results offer increased understanding of the mechanisms involved in the associations between work stress and burnout.

 • 34.
  Blom, Victoria
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Bodin, Lennart
  Bergström, Gunnar
  Svedberg, Pia
  Applying the demand-control-support model on burnout in managers and non-managers.2016Ingår i: International Journal of Workplace Health Management, ISSN 1753-8351, E-ISSN 1753-836X, Vol. 9, nr 1, s. 110-122Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to study the demand-control-support (DCS) model on burnout in male and female managers and non-managers, taking into account genetic and shared family environmental factors, contributing to the understanding of mechanisms of how and when work stress is related to burnout. Design/methodology/approach – A total of 5,510 individuals in complete same-sex twin pairs from the Swedish Twin Registry were included in the analyses. Co-twin control analyses were performed using linear mixed modeling, comparing between-pairs and within-pair effects, stratified by zygosity and sex. Findings – Managers scored higher on demands and control in their work than non-managers, and female managers seem to be particularly at risk for burnout facing more demands which are not reduced by a higher control as in their male counterparts. Co-twin analyses showed that associations between control and burnout as well as between demands and burnout seem to be affected by shared family environmental factors in male non-managers but not in male managers in which instead the associations between social support and burnout seem to be influenced by shared family environment. Practical implications – Taken together, the study offers knowledge that shared environment as well as sex and managerial status are important factors to consider in how DCS is associated to exhaustion. Originality/value – Using twin data with possibilities to control for genetics, shared environment, sex and age, this study offers unique insight into the DCS research, which focusses primarily on the workplace environment rather than individual factors.

 • 35.
  Blom, Victoria
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Richter, Anne
  Hallsten, Lennart
  Svedberg, Pia
  The associations between job insecurity, depressive symptoms and burnout: The role of performance-based self-esteem2018Ingår i: Economic and Industrial Democracy, ISSN 0143-831X, E-ISSN 1461-7099, Vol. 39, nr 1, s. 48-63Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Despite agreement on the negative effects of job insecurity, more knowledge needs to be generated on the health effects in terms of burnout and depressive symptoms and for whom job insecurity has these negative effects. The present study aims to investigate the associations between job insecurity and burnout and depressive symptoms respectively, by studying the moderation influences of performance-based self-esteem (PBSE), a form of contingent self-esteem. A population-based sample with 4145 twins was used. The results showed that job insecurity was significantly associated with both burnout and depressive symptoms, and that PBSE acted as a moderator, so that the associations were stronger for individuals with high PBSE than for individuals with low PBSE. The study contributes by including a personality characteristic to gain more knowledge about the mechanisms of job insecurity on mental ill-health, and by illustrating that job insecurity has an impact on severe health outcomes in terms of burnout and depressive symptoms.

 • 36.
  Blom, Victoria
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi. Karolinska Inst, Dept Clin Neurosci, Stockholm, Sweden.;Stockholm Univ, Dept Psychol, Stockholm, Sweden.
  Svedberg, Pia
  Karolinska Inst, Dept Clin Neurosci, Stockholm, Sweden..
  Bergstrom, Gunnar
  Karolinska Inst, Div Intervent & Implementat Res, Inst Environm Med, Stockholm, Sweden..
  Mather, Lisa
  Karolinska Inst, Dept Clin Neurosci, Stockholm, Sweden..
  Lindfors, Petra
  Stockholm Univ, Dept Psychol, Stockholm, Sweden..
  Stress in paid and unpaid work as related to cortisol and subjective health complaints in women working in the public health care sector2017Ingår i: International Journal of Workplace Health Management, ISSN 1753-8351, E-ISSN 1753-836X, Vol. 10, nr 4, s. 286-299Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose - Focusing on 420 women employed within the woman-dominated health care sector, the purpose of this paper is to investigate how any variation in their total workload (TWL) in terms of paid and unpaid work relate to various subjective health complaints (SHC) (n = 420) and the neuroendocrine stress marker cortisol (n = 68). Design/methodology/approach - The authors explored how any variation in their TWL in terms of paid and unpaid work related cross-sectionally to SHC (n = 420), and the neuroendocrine stress marker cortisol (n = 68). Findings - Hierarchical regression analyses showed that stress of unpaid work was most strongly related to diurnal variations in cortisol. Both stress of paid and unpaid work as well as TWL stress, but not hours spent on TWL, were related to SHC. Practical implications - Taken together, objective measures of hours spent on various TWL domains were unrelated to outcome measures while perceptions of having too much TWL and TWL stress were linked to both cortisol and SHC, i.e. how individuals perceive a situation seem to be more important for health than the actual situation, which has implications for research and efforts to reduce individual TWL. Originality/value - This study is unique in showing that unpaid work and perceptions having too much TWL relate to stress markers in women working in the public health care sector.

 • 37.
  Blom, Victoria
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Sverke, Magnus
  Bodin, Lennart
  Bergström, Gunnar
  Lindfors, Petra
  Svedberg, Pia
  Work-home interference and burnout: a study based on Swedish twins.2014Ingår i: Journal of Occupational and Environmental Medicine, ISSN 1076-2752, E-ISSN 1536-5948, Vol. 56, nr 4, s. 361-6Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: This study sets out to investigate the impact of work-home interference on burnout in women and men, while taking genetic and family environmental factors into account.

  METHODS: A total of 4446 Swedish twins were included in the study. The effects of work-home conflict (WHC) and home-work conflict (HWC) on burnout between and within pairs were analyzed with co-twin control analyses.

  RESULTS: Both WHC and HWC were significantly associated with burnout. Genetic factors may be involved in the association between HWC and burnout in women. Familial factors were not involved for WHC and burnout, neither for women nor for men.

  CONCLUSIONS: This study shows the importance to encounter WHC per se to prevent burnout. Because of genetic confounding in HWC and burnout in women, preventive efforts may also take into account individual characteristics.

 • 38.
  Blomqvist, Veronica
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lundqvist, Kristina
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Förändringsbenägenheten hos fyra familjer med fysiskt inaktiva barn: inställningar, förväntningar, hinder och möjligheter2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka livssituationen och erfarenheterna hos familjer med fysiskt inaktiva barn, samt kartlägga hur förändringsbenägna familjerna var, med avseende på ökning av den fysiska aktiviteten. Vidare var syftet att undersöka familjernas inställning till beteendeförändringen och deras förväntningar på ISFAB-projektet. Frågeställningarna var: Hur ser familjernas livssituation och erfarenheter ut? Vilka förväntningar har familjerna på ISFAB-projektet? Hur förändringsbenägna är familjerna? Vilka möjligheter och hinder ser familjen med avseende på beteendeförändringen?

  Metod

  Denna studie är en liten del av ett större forskningsprojekt vars titel är Interventionsstudie för ökad fysisk aktivitet riktad mot normalviktiga och överviktiga inaktiva barn, vilket vi valt att förkorta ISFAB-projektet. Författarna till denna uppsats hade under ISFAB-projektet rollen som livsstilscoach för fyra familjer i Stockholm. Som datainsamlingsmetod för den här studien användes ett motiverande samtal med varje familj. Samtalen behandlade familjernas förväntningar på projektet och vilka möjligheter och hinder man såg mot en beteendeförändring. Förändringsberedskapen bedömdes med hjälp av en visuell analog skala (VAS) och den transteoretiska modellen (TTM).

  Resultat

  Gemensamt för familjerna var att de hade förväntningar på att ISFAB-projektet skulle ge dem ny inspiration och nya idéer till vad familjen kan göra tillsammans, samt att få hjälp att ändra sin livsstil och hitta nya lösningar till hur de kan integrera mer fysisk aktivitet i vardagen. Familjerna skattade sin förändringsberedskap som medelhög till hög på VAS-skalan. Enligt vår bedömning befann sig samtliga barn i förberedelsestadiet i den transteoretiska modellen. Föräldrarna befann sig i förberedelsestadiet eller begrundarstadiet. En av de mest positiva möjligheterna med ökad fysisk aktivitet tyckte familjerna var att det är roligt att röra på sig och de hade en positiv inställning till fysisk aktivitet. I vår studie verkade barnen vilja ägna sig mer åt fysisk aktivitet, men de var beroende av sina föräldrar och deras prioriteringar, vad gäller tid, pengar och aktiviteter.

  Slutsats

  Anmärkningsvärt är att familjerna, trots barnens inaktivitet, upplever att de har en hög beredskap för förändring. Problemet verkar ligga i att barnen under övrig fritid, då de inte är på en organiserad aktivitet, är alldeles för stillasittande framför TV eller datorn, samt att de i stor utsträckning åker buss eller får skjuts till och från skolan och övriga aktiviteter. Vi drar slutsatsen att egentligen behöver dessa barn inte nödvändigtvis fler fasta organiserade aktiviteter i veckan, utan istället mer vardagsmotion och mindre stillasittande tid hemma.

 • 39.
  Borgström, Christian
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ericsson, Johanna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  ”Golf är bara golf… jag håller på med det här för att jag själv tycker att det är kul och då blir det inte lika läskigt”: En kvalitativ intervjustudie om professionella golfspelares förmåga att hantera press2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med arbetet var att undersöka hur fyra professionella golfspelare hanterar pressade situationer under tävling samt få en fördjupad förståelse för när den pressade situationen uppstår.

  Frågeställningarna var:

  1. Hur agerar spelarna vid pressade situationer?

  2. När uppstår de pressade situationerna?

  3. Finns det någon skillnad och/eller samband mellan kvinnliga och manliga golfspelare?

  Metod

  Vi valde att göra en kvalitativ studie där vi intervjuade fyra personer. Undersökningsgruppen utgjordes av elitaktiva golfspelare mellan 20 och 30 år. Urvalet grundades på ett strategiskt urval där goda meriter både nationellt och internationellt och att spelarna hade spelat som professionell golfspelare i minst 2 år. Vi använde oss av en halvstrukturerad intervju där vi intervjuade två män och två kvinnor.

  Resultat

  Det framkom i intervjuerna att alla spelarna agerar på sitt individuella sätt när de kommer i en pressad situation. Det var bara en av intervjupersonerna som trivdes i en stressad situation. De pressade situationerna uppkommer vid olika tillfällen, allt från innan tävlingen, under pågående runda eller när tekniken sviker. Familjen och personer som står spelarna nära har en stor betydelse i hur spelarna agerar och trivs på golfbanan. Intervjupersonernas syn på hur kvinnor och män agerar och hanterar stressade situationer är att männen blir mer aggressiva än vad kvinnorna blir, annars så tror de inte skillnaderna är så stora mellan män och kvinnor.

  Slutsats

  Slutsatser som vi kan dra utifrån denna studie är att våra informanter påverkas av press och stress på något sätt, antingen positivt eller negativt. Enligt våra informanter så är de stressade situationerna ytterst individuella. Hanteringen av de stressade situationerna är också individuella. Av egen kunskap och stor erfarenhet från de här situationerna vet vi att mentalträning är en viktig del om man ska lyckas i golf. Det krävs en mentalstyrka för att hantera de pressade situationerna på ett bra sätt. Det är hur man hanterar den pressade situationen som är det viktiga och det har en stor inverkan på resultatet.

 • 40.
  Bäcklander, Gisela
  KTH.
  To see or not to see: Importance of sensemaking in employee self-direction2019Ingår i: Nordic Journal of Working Life Studies, ISSN 2245-0157, E-ISSN 2245-0157, Vol. 9, nr 2, s. 25-45Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Being self-directed is one of the most sought-after employee attributes. The present study examines managers’ approaches to and conceptualization of employee self-directedness through semi-structured interviews with 13 managers from five companies in the Stockholm area. Analysis suggests two different emphases in trying to increase self-direction, with differing underlying assumptions: an evaluation emphasis where self-direction is conceptualized as an inherent property of the individual, and a cultivation emphasis suggesting a more interactionist perspective of self-direction as an emergent behavior based on the interaction of individual and situational characteristics. Further, a “seeing work”-skill emerged in all interviews, implicating situational judgment and attention as core to what is ultimately seen as successful self-direction. Managers with a cultivation emphasis mentioned as viable tactics those focused on supporting sensemaking and thus enriching the working situation to enable better discretionary situational judgements.

 • 41.
  Bäcklander, Gisela
  et al.
  KTH.
  Rosengren, Calle
  Lunds universitet.
  Lid Falkman, Lena
  Handelshögskolan.
  Stenfors, Cecilia
  Karolinska institutet.
  Seddigh, Aram
  Stressforskningsinstitutet.
  Osika, Walter
  Karolinska Institutet.
  Stenström, Emma
  Handelshögskolan.
  Navigating the Activity Based Working Environment – Relationships of Self-Leadership, Autonomy and Information Richness with Cognitive Stress and Performance2019Ingår i: Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, E-ISSN 2002-2867, Vol. 4, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Activity Based Working Environment (ABWE) offices, employees are allowed increased autonomy and are expected to choose where, when, with whom, and to some degree with what, to work; in other words, employees are expected to self-lead to a higher degree and to coordinate and align with colleagues. Effects of these expectations on employees’ cognitive stress and performance are understudied. In the present study, Swedish ABWE workers (N = 416) are compared with workers in cell offices (N = 30) and landscape offices (N = 64), and relationships of self-leadership, information richness, and autonomy with cognitive stress and performance were examined using regression analysis. Results show no relationship between office type and outcomes. For cognitive stress, information richness had the largest negative relationship, followed by self-leadership: goal-setting and autonomy. For performance, self-leadership: goal-setting had the largest positive relationship, followed by information richness. This suggests that when organizational situations cannot be strongly structured – for example because the best work process is not known, or innovation or different collaboration constellations are needed – they need instead to be enriched so that employee orientation and coordination do not become too much of a burden on the individual employee, disrupting cognitive functioning and performance.

 • 42.
  Carlsson, Andreas
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Låg kunskap om trötthet ger tröttare idrottare2013Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 22, nr 1, s. 28-32Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En intervjustudie med idrottare och deras tränare visar på likheter, men också en del intressanta skillnader i sättet att se på trötthetsbegreppet. Artikeln diskuterar vad det kan bero på och ger förslag på hur tränare kan bli bättre på att läsa av sina utövares trötthet.

 • 43.
  Carlsson, Andreas
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lundqvist, Carolina
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  The Coaching Behavior Scale for Sport (CBS-S): A psychometric evaluation of the Swedish version.2016Ingår i: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 26, nr 1, s. 116-123Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present study validated a Swedish version of the 47-item Coaching Behavior Scale for Sport (CBS-S). Sample 1 consisted of 506 team sport athletes [262 men and 244 women; mean age: 22.20, standard deviation (SD) = 3.90] distributed across 41 coaches at the two highest national levels of various sports. Athletes completed the CBS-S and established questionnaires of coaching behaviors (LSS), self-confidence (CSAI-2R), and coach-athlete relationship (CART-Q). An additional sample of 39 basketball players (21 men and 18 women; mean age = 17.40, SD = 2.39) completed the CBS-S twice, approximately 4 weeks apart. Confirmatory factor analysis showed an acceptable model fit for the seven-factor version of the CBS-S, although two items of the negative personal rapport subscale displayed insufficient factor loadings. Correlations between the subscales of the CBS-S and established instruments were in accordance with theoretical expectations, supporting the concurrent validity. Cronbach's alpha (> 0.82) for all dimensions provided support for the reliability of the CBS-S, and test-retest correlations indicated moderate stability over time. Cultural differences in the assessment of coaching behaviors and the usability of the CBS-S by coaches for self-reflection and development are discussed.

 • 44. Chroni, S
  et al.
  Brückner, S
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Shoenfelt, E
  When Experts in the Field Experience Burnout – Lessons Learned2019Ingår i: Proceedings from the 34th Annual Conference of the Association for the Applied Sport Psychology, 2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 45. Chroni, S
  et al.
  Hutter, V
  Ryba, T
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Signature Experiences: When “Experts” on Stress and Coping Battle Burnout2019Ingår i: Proceedings of The 15th European Congress of Sport Psychology (FEPSAC), 2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 46.
  Clement, Damien
  et al.
  College of Physical Activity and Sport Sciences, West Virginia University.
  Ivarsson, Andreas
  Center of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Halmstad University..
  Tranaeus, Ulrika
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap. Musculoskeletal and Sports Injury Epidemiology Center, Institute of Environmental Medicine Karolinska Institutet.
  Johnson, Urban
  Center of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Halmstad University..
  Stenling, Andreas
  Department of Psychology, Umeå University.
  Investigating the influence of intra-individual changes in perceived stress symptoms on injury risk in soccer.2018Ingår i: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 28, nr 4, s. 1461-1466Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research has shown that high levels of stress and stress responsivity can increase the risk of injuries. However, most of the research that has supported this notion has focused on between-person relationships, ignoring the relationships at the within-person level. As a result, the objective of this study was to investigate if within-person changes in perceived stress symptoms over a one-month time period could predict injury rates during the subsequent three months. A prospective design with two measurement points (Time 1 - at the beginning of the season and Time 2 - one month into the season) was utilized. A total of 121 competitive soccer players (85 males and 36 females; Mage = 18.39, SD = 3.08) from Sweden and the United States completed the Kessler Psychological Distress Scale (KPDS) and a demographic sheet at Time 1. The KPDS was also completed at Time 2 and all acute injuries that occurred during the subsequent three-month period were recorded. A Bayesian latent change scores model was used to determine if within-person changes in stress symptoms could predict the risk of injury. Results revealed that there was a credible positive effect of changes in stress symptoms on injury rates, indicating that an increase in reported stress symptoms was related to an increased risk for injury. This finding highlights the importance of creating caring and supportive sporting environments and relationships and teaching stress management techniques, especially during the earlier portion of competitive seasons, to possibly reduce the occurrence of injuries. This article is protected by copyright. All rights reserved.

 • 47.
  Clements, Lucie
  et al.
  Trinity Laban Conservatoire of Music & Dance.
  Nordin-Bates, Sanna M
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Chappell, Kerry
  University of Exeter.
  Watson, Debbie
  Redding, Emma
  Trinity Laban Conservatoire of Music & Dance.
  May, Jon
  University of Plymouth.
  The development and validation of a dance-specific creativity questionnaire.: 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 48.
  Cohen, Rhonda
  et al.
  London Sport Institute.
  Nordin, Sanna M
  Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance.
  Abrahamson, Earle
  London Sport Institute.
  Psychology and Sports Rehabilitation2010Ingår i: Sports Rehabilitation and Injury Prevention / [ed] E. Abrahamson & P. Comfort, John Wiley & Sons, 2010, s. 275-296Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Cumming, Jennifer
  et al.
  School of Sport and Exercise Sciences, University of Birmingham.
  Nordin, Sanna M
  London Sport Institute.
  Horton, R
  Reynolds, S
  Examining the direction of imagery and self-talk on dart-throwing performance and self efficacy2006Ingår i: The Sport psychologist, ISSN 0888-4781, E-ISSN 1543-2793, Vol. 20, s. 257-274Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The study investigated the impact of varying combinations of facilitative and debilitative imagery and self-talk (ST) on self-efficacy and performance of a dart-throwing task. Participants (N = 95) were allocated to 1 of 5 groups: (a) facilitative imagery/facilitative ST, (b) facilitative imagery/debilitative ST, (c) debilitative imagery/facilitative ST, (d) debilitative imagery/debilitative ST, or (e) control. Mixed-design ANOVAs revealed that performance, but not self-efficacy, changed over time as a function of the assigned experimental condition. Participants in the debilitative imagery/debilitative ST condition worsened their performance, and participants in the facilitative imagery/facilitative ST condition achieved better scores. These findings demonstrate that a combination of facilitative imagery and ST can enhance performance whereas debilitative imagery and ST can hamper it.

 • 50. Davis, P.
  et al.
  Gustafsson, H.
  Skoog, T.
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Haberl, P.
  Mindfulness and the Relation with Stress, Affect and Burnout in Elite Junior Athletes2014Ingår i: Proceedings from The 19th annual congress of the European College of Sport Science (ECSS 2014): Sport Science around the Canals, 2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
123456 1 - 50 av 283
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf