1 - 33 av 33
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Grönstedt, Chris
  et al.
  Viksell, André
  Modellbaserad undervisning i friluftsliv: En pilotinterventionsstudie om hur en platspedagogik möliggör lärande för elever2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie är att genomföra och undersö̈ka modellbaserad undervisning inom friluftsliv med fokus på platspedagogiken och få svar på frågeställningarna:

  ●  Vilka upplevelser har eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen?

  ●  Vad för lärandeerfarenheter skaffar sig eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen?

  Metod

  I studien har en kvalitativ ansats tillämpats för att söka svar på frågeställningarna. Mer specifikt har en pilotinterventionsstudie på två lektioner med efterföljande kvalitativa intervjuer genomförts med 22 stycken elever i en skolklass i årskurs 6 belägen i södra Norrland. I de kvalitativa intervjuerna har semistrukturerade fokusgruppsintervjuer implementerats där varje fokusgrupp bestod utav 5-6 elever. Respondenterna i studien valdes ut via ett bekvämlighetsurval. I studien används den platsbaserade pedagogiken som teoretiskt ramverk.

  Resultat

  Den platspedagogiska undervisningsmodellen har i denna studie visat sig medföra en större meningsfullhet för elevernas friluftsundervisning. Dessutom har modellen bidragit till ökad platskännedom bland studiens deltagare utifrån ett historiskt- och nutida perspektiv. Samtidigt har de fått möjlighet att utveckla sitt lärande inom delar av kunskapskraven i friluftsliv och utevistelse. En intressant aspekt i resultatet var att eleverna upplevde ett större intresse att återkomma till den plats de hade kännedom kring. Däremot upplevde eleverna att friluftsliv är något som måste utövas ute i naturen och därför hade de inte kopplat lektionsserien till friluftsliv om den hade genomförts i en stadsmiljö eller på skolgården.

  Slutsats

  Den platspedagogiska undervisningsmodellen är en möjlig metod för att bemöta den problematik som forskning visat finnas i den svenska skolans friluftsundervisning, och kan skapa nya möjligheter för elevers lärande i friluftsliv i skolan.

 • Kjetselberg, Eveline
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Tollefors, Sanna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Orsaker till avhopp och återupptagande av en idrott: En kvalitativ studie bland kvinnliga utövare inom ishockey och friidrott2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka orsaker det finns till att kvinnliga utövare inom friidrott och ishockey slutar utöva sin idrott. Studien undersökte vilka anledningar det finns till att vissa idrottare återvänder till sin idrott. Utöver detta ämnar studien ta fram förslag på åtgärder.

  -          Vilka orsaker upplever kvinnliga utövare inom friidrott och ishockey att det finns till att de slutar utöva sin idrott?

  -          Vad kan det finnas för orsaker till att kvinnliga utövare inom friidrott och ishockey väljer att komma tillbaka till sin idrott efter att de slutat?

  -          Vad skulle enligt utövarna behöva förbättras för att få fler att stanna kvar inom idrotten respektive få färre att sluta?

  Metod

  Studien har använt ett kvalitativt tillvägagångssätt där sex intervjuer genomförts och analyserats. Intervjudeltagarna bestod av tre kvinnliga friidrottare respektive tre kvinnliga ishockeyspelare som samtliga hade kommit tillbaka till idrotten efter avslutade idrottskarriärer. Intervjuguiden hade en hierarkisk struktur med huvudfrågor och följdfrågor och var semistrukturerad.

  Resultat

  De främsta och vanligast förekommande orsakerna till avhopp är bristande motivation, skador och möjligheten att få ihop livspusslet med allt vad det innebär. Den främsta orsaken till återkomst är att idrottarna brinner för idrotten och fortsatt har en idrottsidentitet. De rekommendationer och förslag på förändringar som framkommer är bättre nivåanpassning, bättre förutsättningar samt att idrottarna ska bli mer uppmärksammade.

  Slutsats

  Slutsatsen som kan dras är att både när det gäller orsaker till avhopp och orsaker till återkomst inom friidrott och ishockey finns det intrapersonliga, interpersonliga och miljömässiga anledningar. Om förbund och föreningar kan uppmärksamma detta kan förhoppningsvis fler utövare bli kvar inom idrotten eller återvända trots att de har slutat. 

 • Eldh Bastman, Marlie
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ljungström, Helena
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lärares syn på friluftsliv i skolan: En kvalitativ undersökning av gymnasielärare i idrott och hälsa2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet är att undersöka hur sex idrottslärare som undervisar i idrott och hälsa 1 på gymnasiet i Stockholm, väljer att bedriva sin undervisning i friluftsliv. Studien avser att ta reda på vad som påverkar lärarnas val av innehåll i friluftslivsundervisningen. För att besvara syftet har vi tagit fram följande frågeställningar: 1. Vilket ämnesinnehåll i friluftsliv är det som bedrivs i skolorna och är det något särskilt som dominerar? 2. Hur påverkar lärarnas syn på skolbaserat friluftsliv valet av innehåll i undervisningen? 3. Bedriver lärarna friluftsliv i skolans närområde?

  Metod: För att besvara studiens frågeställningar har det förts kvalitativa intervjuer med fem män och en kvinna som är lärare i idrott och hälsa. Vi gjorde ett bekvämlighetsurval där de lärare som ville och kunde vara med i vår studie intervjuades. Vid intervjuerna ställdes frågor via en intervjuguide som utgick från studiens syfte och frågeställningar. För att fördjupa förståelsen för lärarnas tankar och åsikter kring friluftsliv har den hermeneutiska spiralen använts som analysverktyg.

  Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att lärarna ser friluftsliv som en aktivitet, och att man gör något ute i naturen. Fem av lärarna har en bred definition av friluftsliv och beskriver det som det exklusiva friluftslivet (det friluftsliv som utförs på en speciell plats, oftast långt ut på landsbygden och kräver speciella egenskaper från deltagarna.) Detta resulterar i att de inte anser sig ha tiden för att bedriva denna typ av friluftsliv i skolan. Dock är det en lärare som påpekar att det inte spelar så stor roll vad man gör, utan huvudsaken är att man är utomhus. Aktiviteter som ämnesinnehållet mestadels består av är traditionella idrotter som bland annat orientering och skridskoåkning. Alla lärare utom en menade att tillgängligheten till naturområden är så begränsad att innehållet i friluftsliv påverkas. Studiens slutsats är att det finns många olika faktorer som påverkar hur skolfriluftsliv bedrivs. En är att själva idrottsläraren kan påverka mycket bara genom sin inställning till skolfriluftsliv och eleverna. Andra faktorer är skolans förutsättningar så som ekonomi, material och skolledning. Trots begränsningarna bedriver lärarna någon form av friluftsliv i närområdet. Lärarna skulle därför kunna tillämpa nya undervisningssätt, så som platsresponsiv pedagogik.

 • Sigurbergsson, Snorri
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Framtidsutsikter för isländsk ishockey: Landslagstränarnas perspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställning

  Syftet med denna studie var att beskriva och undersöka det isländska herrlandslaget i ishockey, dess utveckling och framtida utmaningar. Frågeställningar som hjälpte till för att besvara syftet var:

  - Hur har tränarna arbetat med utvecklingen av ishockeylandslaget?

  - Vad krävs enligt tränarna för att ishockeyn ska utvecklas på Island?

  Metod

  Undersökningen har en kvalitativ ansats, med halvstrukturerade intervjuer som har genomförts för att samla in data. Fyra tränare intervjuades. Samtliga tränare har varit förbundskaptener för det isländska herrlandslaget någon gång mellan åren 1999 till 2018. Intervjuerna spelades in med hjälp av telefon, blev transkriberade i sin helhet och tematiskt analyserade med meningskodning.

  Resultat

  Utifrån intervjuerna framkom det att tränarna under sin tid som förbundskaptener har arbetat med att utveckla den fysiska träningen, skapa mer utbildningsmaterial för tränare och spelare samt försöka att maximera tiden med landslagstruppen. För att ishockeyn ska fortsätta utvecklas enligt tränarna behöver Islands trupp bättre fysik, möjlighet att spela fler och bättre matcher, ett större samarbete mellan klubbarna och förbundet, mer tid ihop med landslaget, utöka och ha ett större spelarutbyte med andra länder samt anställa en person driver utvecklingen av ledare och spelare på Island.

  Slutsats

  Utifrån studiens resultat kan en slutsats dras att det finns många områden som måste förbättras så att det isländska herrlandslaget i ishockey kan höja sin nivå och kvalificera sig till en högre grupp på VM. Vidare måste fysiska kvaliteter förbättras hos de enskilda spelarna vilket i sin tur kommer generera att ishockeyn på Island utvecklas.

  Nyckelord:

  Ishockey, Island, sport, tränare, spelare

 • Barakat, Mohammed
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Östergren, Rolf
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  ”Maten är kass, men lärarna är snälla”: Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. Avslutningsvis syftar uppsatsen till att diskutera recensionssystemet i en större samhällskontext - som ett resultat av och en del i vår samtid.

  • Vilka ämnen och teman förekommer i recensionstexter av gymnasieskolor samt hur frekvent är förekomsten? 
  • Hur värderas (positivt, negativt eller neutralt) de olika temana i recensionerna? 
  • På vilket sätt är recensionstexterna konstruerade och hur kan det tolkas?
  • På vilket sätt framträder en skolmarknadsdiskurs i recensionstexterna?

  Metod

  De kvantitativa frågorna undersöks genom en innehållsanalys av slumpmässigt utvalda recensioner på gymnasieskolor i Stockholms län. De förekomna orden kvantifieras och delas in i temankategorieroch subkategorier. En bedömning görs även utifrån om de förekomna orden lyfts i en positiv, negativ eller neutral kontext. Den kvalitativa delen utgörs av en textanalys inspirerad av diskursanalysen. Av ett antal utvalda recensioner, baserat på dess innehållsliga relevans, analyseras dessa semantiskt med diskursanalytiska verktyg. I diskussions- och analysdelen behandlas resultatet utifrån det teoretiska ramverket och tidigare forskning. 

  Resultat

  Av innehållsanalysen framgår att de vanligast förekommande temana var allmänna värdeomdömen om skolan, att kommentera lärare samt skolans upplägg och utbildningens kvalité. Det är även vanligt att sociala aspekter så som atmosfär och gemenskap lyfts fram i recensionerna. Av den kvalitativa delen framgår det att recensenterna uttrycker sig på ett sätt som speglar skolmarknadsdiskursen. I somliga fall framgår tydligt hur recensenten anammat skolmarknadsdiskursen.

  Slutsats

  Resultatet indikerar att recensionssystemet riskerar att generera segregerande effekter. Framförallt utifrån den asymmetriska tillgången av information och att skola och identitet knyts allt närmare varandra. Detta förtydligas och ställs på sin spets i hur recensionerna är konstruerade och kan, i vissa fall, tänkas vara svårare att bearbeta då gemene elev tenderar att se recensenter som objektiva (till skillnad från övrig tillgänglig information).

 • Storm, Mårten
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lind, Mattias
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Spelvolym i innebandyns smålagsspel: en kvantitativ studie i icke-linjär pedagogik2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Väldigt lite är känt om hur olika träningsmetoder påverkar teknisk utveckling hos innebandyspelare. Syftet med studien var att undersöka hur olika typer av smålagsspel i innebandy påverkar spelvolymen samt antal avslut och avslut på mål. Frågeställningarna för arbetet var: skiljer sig spelvolymen i innebandyns smålagsspel mellan spel två mot två (2v2), 3v3, 4v4 och 5v5? Skiljer sig antalet avslut i innebandyns smålagsspel mellan spel 2v2, 3v3, 4v4 och 5v5? Skiljer sig antalet avslut på mål i innebandyns smålagsspel mellan spel 2v2, 3v3, 4v4 och 5v5?

  Metod

  Två testgrupper rekryterades till studien där grupperna bestod av två olika amatörlag. Det ena laget var ett damveteranlag där 15 spelare deltog, med en medelålder på 38 år, med 2-15 års erfarenhet av organiserad innebandy. Det andra laget var ett pojklag med 21 deltagande spelare, i åldrarna 12-13 år, med 5-6 års erfarenhet av innebandy. Datainsamlingen skedde sedan under respektive lags ordinarie träning där fyra olika spelformer filmades. Ena laget filmades tio gånger för vardera spelform och det andra laget filmades tio gånger för vardera spelform förutom en, där en spelsekvens försvann på grund av oförutsedda händelser. Varje spelsekvens var en minut lång. Därefter analyserades filmmaterialet varpå spelvolym, antal avslut samt avslut på mål registrerades för varje minut spelad i de olika spelformerna. Rådata sammanställdes och genomgick sedan en statistisk analys för att undersöka om spelen skiljde sig signifikant i någon del.

  Resultat

  Grupp A visade på signifikant skillnad i spelvolym mellan alla spelformer där den högsta volymen hittades i spel 2v2, därefter följde 3v3, 4v4 och sist 5v5. Alla smålagsspel för grupp A visade signifikant fler avslut och avslut på mål jämfört med spel 5v5 men ingen signifikant skillnad hittades smålagsspelen emellan. I grupp B hittades samma mönster för spelvolym som i grupp A, dock visades ingen signifikant skillnad mellan spelformerna 4v4 och 5v5. Antalet avslut var signifikant högre i alla smålagsspel jämfört med 5v5, dock hittades endast signifikans mellan 2v2 och 5v5 när det kom till avslut på mål.

  Slutsats

  Studien indikerar att en minskning i antalet spelare verkar vara ett effektivt sätt att öka frekvensen på de tekniska aktionerna under spel. För teknikträning i spel verkar därför smålagsspel vara att föredra framför fullstort spel 5v5. Mer forskning på området behövs för att öka förståelsen kring möjliga användningsområden för innebandyns smålagsspel.

 • Lundin, Joel
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Handboll som integrationsarena?: En studie om hur elithandbollsföreningar arbetar med inkludering och integrering2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med uppsatsen var att identifiera och analysera hur svenska elithandbollsföreningar arbetar med frågor om integration och inkludering. Följande frågeställningar ställdes: Vilka riktlinjer och policydokument finns för integreringsarbete utfärdat av Svenska handbollsförbundet? Hur framträder integreringsarbete på elithandbollsföreningars hemsidor? Hur talar företrädare för elithandbollsföreningar om integrering och inkludering?

  Metod

  I uppsatsen används en kvalitativ ansats och studien inspireras av innehållsanalys av dokument och intervjuer. I uppsatsen studeras vad Svenska handbollsförbundet och fjorton elitherrhandbollsklubbar i Svenska handbollsligan förmedlar via sina hemsidor om integration och social inkludering. Vidare har tre intervjuer genomförts med personer som arbetar på strategiska positioner inom klubbarna. I analysen används tre olika kategorier: integration in till idrott, integration genom idrott och avsaknad av integration. 

  Resultat

  Frågor om integrering är svagt formulerade på Svenska handbollsförbundets hemsida. Resultaten visar att integreringsarbetet framkommer svagt eller saknas på elithandbollsföreningarnas hemsidor. I intervjuerna talar informanterna om integrering in till idrott och menar att det kan bidra med nyrekrytering av spelare och ökat publiktryck. Informanterna talar även om integrering genom idrott och menar att handbollen kan bidra till att fostra goda samhällsmedborgare och att deras klubbar driver olika integreringsprojekt. Informanterna talar även om avsaknad av integrering och menar att dels att det borde fokuseras på att skapa mötesplatser för alla medborgare, dels att det görs för lite för att locka invandrare och nyanlända till handbollen.

  Slutsats

  Handbollen är en relativt svag integrationsarena när det handlar om att locka invandrare och nyanlända till sporten. Svenska handbollsförbundet och elitherrhandbollsklubbar har inte integrationsfrågan som en prioriterad fråga på sina hemsidor. Företrädare för elitherrhandbollsklubbar talar om att integrering är en viktig fråga och att handbollen kan bidra till att fostra goda samhällsmedborgare. Av särskild vikt är nyrekrytering av spelare samt att öka publiktrycket i samband med matcher.

 • Rosén, Anna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Mycket snack och lite verkstad! – en narrativ studie om mötet med yoga2019Ingår i: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, artikel-id 1 febArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • Skans, Gustav
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Inkludering av nyanlända elever i idrottsundervisning i skolan: En kvalitativ studie om lärare i idrott och hälsas erfarenhet av arbete med inkludering2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka lärares erfarenheter av nyanlända elever i ämnet idrott och hälsa och lärares kunskaper om inkludering.  

  Två frågeställningar som studien undersökte var: 1. Hur lärare i idrott och hälsa arbetar med nyanlända elever och att inkludera nyanlända i ordinarie undervisning? 2. Vilka påverkansfaktorer lärarna i idrott och hälsa uppfattar är avgörande för att lyckas med att få eleverna inkluderade i undervisningen?

  Metod: Studien är kvalitativ och intervjuerna i studien var semistrukturerade. Urvalsprocessen skedde genom ett handplockat urval där informanterna valdes efter vissa kriterier. Informanterna skulle vara lärare i idrott och hälsa på en grundskola och ha erfarenhet av att ha arbetat med nyanlända i idrott och hälsa. Det teoretiska ramverket i studien utgår ifrån Nilholms och Göranssons (2013) definition av inkludering och inkluderingsarbete

  Resultat: Informanterna betonar vikten av att ha kunskaper om de nyanlända eleverna samt svårigheter som uppstår när de nyanlända kommer med begränsade kunskaper i idrott och hälsa, och/eller där kulturella/religiösa normer begränsar elevens förhållningssätt till exempelvis dans, simning. Detta påverkar lärarnas arbete med att utforma undervisningen och deras förhållningssätt till inkludering. I studien framkommer det stor skillnad avseende vilka skolerfarenheter nyanlända elever har, ett hjälpmedel på en skola kanske inte är rätt för en annan skola. Vidare framträder en liten förståelse från skolledningen kring vikten av information om eleverna till idrottsläraren.

  Slutsats: För att lyckas med inkludering av nyanlända i idrott och hälsa behöver skolor genom systematiska förhållningssätt ge resurser, skapa lyhördhet och aktivt arbeta för gemenskap, olikhet och deltagande. Dessa begrepp som också var studiens analysverktyg kan utgöra en grund för hur skolor kan arbeta med inkludering. Ett sådant systematiskt arbete kräver att alla på skolan står bakom arbetet och att skolor, utifrån sina egna förutsättningar, kan skapa en handlingsplan för hur arbetet med inkludering av nyanlända ska gå till. 

   

   

 • Eriksson, Oskar
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Arvidsson, Elin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Motorisk förmåga för unga med funktionsnedsättning: En studie av balans och upplevd balansförmåga2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka statisk och dynamisk balansförmåga för individer med varierad grad av funktionsnedsättning genom uppmätt balansförmåga, upplevd balansförmåga samt eventuella korrelationer mellan balansförmåga och upplevd balansförmåga.

  Frågeställningar som studien avser att besvara:

  • Vilket värde får deltagarnas statiska och dynamiska balansförmåga utifrån två av testen i Movement ABC?

  •Hur skattar deltagarna sin individuella upplevda statiska och dynamiska balansförmåga?

  • Hur förhåller sig eventuella korrelationer mellan deltagarnas utförda förmåga och skattningen av utförandet?

  Metod

  Metoden baseras på två balanstester från testbatteriet Movement ABC. De två balanstesterna, både statiskt och dynamiskt, kompletterades med ett individuellt subjektivt skattningsformulär angående upplevd balansförmåga. Resultaten analyserades med Spearman´s korrelationsanalys.

  Resultat

  De beskrivande resultaten angående statisk balans uppmätte 5/8 deltagare som Mycket bra/OK respektive dynamisk balans uppmätte 3/8 deltagare som Mycket bra/OK. Resultaten från det individuella självskattningsformuläret skattade 7/8 deltagare Mycket bra/OK. Inga signifikanta resultat framkom i korrelationsanalysen efter att empirin analyserats, då urvalsgruppen inte var tillräckligt i antal för att fastställa någon statistisk skillnad.

  Slutsats

  Deltagarna i studien uppvisade en högre prestation i det statiska kontra det dynamiska testet. Majoriteten av deltagarna skattade sin balansförmåga som Mycket bra och OK oavsett resultat på utförd balanstest. Då studien bestod av en liten urvalsgrupp visade analysen inte på några signifikanta resultat dras inga större slutsatser.

 • Karapidakis, Alexander
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kalliolevo, Arttu
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Bantning inom brottning: En hermeneutisk studie som analyserar brottares upplevelser2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur brottare upplever bantning. Studien kommer att undersöka seniorbrottare och genomföras i Stockholm. Följande frågeställningar är i fokus vid denna studie:

  • Hur upplever brottare i studien att bantningsprocessen kommer att påverkas av det nya invägningssystemet?
  • Hur upplever brottare i studien att det nya invägningssystemet påverkar deras inställning inför bantning?

  Metod

  I denna studie kommer vi att använda oss av den kvalitativa metoden hermeneutik. Eftersom studien följer en hermeneutisk ansats och har som mål att skapa förståelse av upplevelser är det fördelaktigt med intervjuer då vi kan få djupare svar. Intervjuerna utformades utifrån en semistrukturerad mall. Urvalet var strategiskt och bestod av sex seniorbrottare i Stockholm. Analysmetoden grundar sig i ett hermeneutiskt förhållningssätt till vår data.

  Resultat

  Sammanfattningsvis visar resultaten att brottarna i studien upplever att bantningsprocessen inte kommer att påverkas av det nya invägningssystemet vad gäller förekomsten av bantning, bantningsmetoderna och bantningsprocessen. Däremot upplever brottarna att det nya invägningssystemet har påverkat hur stor andel av sin kroppsvikt brottarna kan banta. Resultaten tyder även på att brottarna överlag har blivit mer negativt inställda inför bantning efter införandet av det nya invägningssystemet.

  Slutsats

  Brottarna i studien upplever att bantningsprocessen inte kommer att påverkas av det nya invägningssystemet vilket verkar bero på att bantning är djupt inrotad i brottningskulturen. Däremot verkar det nya invägningssystemet leda till att brottare kommer banta en mindre andel av sin kroppsvikt, vilket främst beror på den minskade återhämtningstiden mellan invägning och tävling. Det nya invägningssystemet verkar dessutom ha påverkat brottares inställning inför bantning. Flera brottare upplever att de nya reglerna gör att bantningsprocessen har blivit psykiskt jobbigare och mer ohälsosam.

 • Marey, Etienne-Jules
  et al.
  Demeny, Georges Emile Joseph
  Etudes de physiologie artistique: faites au moyen de la chronophotographie. 1. sér., no. 1, Des mouvements de l'homme1893Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • Åstrand, Per-Olof
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Department of Physiology, Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet, Stockholm.
  Experimental studies of physical working capacity in relation to sex and age1952Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • Lundvall, Suzanne
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Brun Sundblad, Gunilla
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  “Learning nothing” in Physical Education and Health (PEH)?: a nine year follow-up study2018Ingår i: Physical Education and Sport help build a Healthy Society, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract

   “Learning nothing” in Physical Education and Health (PEH)? – a nine year follow-up study

  The school subject Physical education and health (PEH) has during the last decades been under debate in several countries. Reports claim that students learn sport but not health. Literature also points to a gap between curriculum, pedagogy and assessment. Changes in society show new scenarios around health, wellbeing and illness among young people, and a growing uneven distribution of access to physical activity and knowledge in health. This leads to questions about students’ learning experiences from school PEH.

  The aim of the presentation is to, with the help of a nine year follow-up study, describe and analyze students’ attitudes to participation and learning in PEH over the school years.

  Method

  The study was based on a population from randomly selected schools in Sweden, with students born 1991, 1988 and 1985. The year of the baseline study was 2001. Follow-up studies were made three, six and nine years later. The collecting of data was made by a self developed and adopted questionnaire with closed and open answers.The presentation will focus on the follow up study of the students born 1991, made six and nine years after the base line study. In 2010, 75% of the original population (1290) answered a revised, almost identical questionnaire. Frequency of data was analysed with descriptive statistics and cross tabulations. Chi-square was used for examining group differences *p<0.05 **p<0.01, ***p<0.001.Values >0.05 were considered as statistically non-significant (n.s.)

  The results show a significant difference in participation pattern between male and female students, where 18% of the female students in relation to 8% of the male students, never or very seldom participated in PEH in their older ages. From 15 to 18 years of age, one third of those who experience that they learned “nothing” remained in this category. Leaving school, 21% of the students at the age of 18 thought that they knew well how to train and be physically active by their own. 2 out of 10 regarded themselves as not having this knowledge. Over one third of the students were uncertain of the relationships between health, life style and environment. The students’ general attitudes towards PEH in upper secondary school, as described in the open answers, have been categorised in two main themes: a request to get the opportunity to become more engaged in school physical activity, and a claim for a restructuring of  how PEH is organised and taught.

  Conclusions

  One conclusion from the study is the need for defined and understandable learning tasks with learning outcomes possible to be shared and assessed by both teachers and students. Possible pedagogical models will be discussed with the departure point from the concept health literacy and curriculum theory.

 • Yttergren, Leif
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Idrottshistoriska forskningsgruppen.
  Demonstrationssporterna och olympiska spelen: En analys av basebolls, glimas och gutnisk idrottsdeltagande i Stockholmsolympiaden 19122018Ingår i: Idrott, historia & samhälle, ISSN 0280-2775, s. 120-137Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Ivarsson, Andreas
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Stenling, Andreas
  Umeå Universitet.
  Lundkvist, Erik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  "Mirror, mirror, on the wall is there any evidence at all?”: Critical reflections on evidence in sport psychology research2017Ingår i: Idrottsforskaren, nr 2, s. 35-40Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Two common objectives in sport and exercise psychology research are to determinate if there is a relationship between two or more variables or if an intervention is effective or not (i.e., casual effects). Based on results obtained from a research study we are often eager to conclude that there are strong (or weak) evidence for the proposed relationship or intervention. This procedure might seem straightforward but there are several problems and critical issues that influence researcher’s assessments of the level of evidence. Unfortunately many researchers in the sport and exercise psychology field does not acknowledge these problems and critical issues when interpreting study results, which leads to flawed conclusions about the level of evidence (Ivarsson & Andersen, 2016). In this article we will: (a) highlight what we believe are some of the most critical issues in the sport and exercise psychology field for assessing the level of evidence, and (b) provide suggestions for how to deal with these issues.

 • Bjerkefors, Anna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Positive Effects of Kayak and Kayak Ergometer Training by people with Paraplegia2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Background Spinal cord injury (SCI) results in a complete or partial loss of motor and/or sensory function below the injury level. An SCI causes extensive functional impairment compelling many persons to wheelchair usage. Maintaining an adequate strength and control of trunk and shoulder muscles becomes essential, as the majority of every day tasks will be performed in a sitting position. Moreover, physical exercise is crucial to avoid risks connected with a sedentary life-style. Therefore, it becomes important to find suitable, effective, and attractive physical activities to retain and even improve motor functions achieved during rehabilitation. Ideally, such a training activity should be versatile and have the potential to improve several capacities beneficial to everyday life and thereby increase the independence of persons with SCI. Kayak paddling appears to fulfil several of the criteria for such an activity.

  Objectives The overall aims were to see if, and to what extent, a period of training on a modified kayak ergometer could influence functional performance as well as specific qualities, such as, shoulder muscle strength and sitting balance control in a group of post-rehabilitated persons with thoracic SCI.

  Methods Ten adult post-rehabilitated persons with thoracic SCI performed 30 sessions of kayak ergometer training for a 10-week period, with progressively increased intensity and balance demand in the medio-lateral direction. Pre- and post-training measurements included performance in functional wheelchair tests, maximal voluntary shoulder muscle strength, and trunk stability in response to support-surface translations.

  Results There were significant improvements with training in functional performance, shoulder muscle strength, and the ability to maintain an upright sitting posture in response to balance perturbations in the group of persons with SCI.

  Conclusions The improvements in test-performance observed with the kayak ergometer training in the persons with SCI should enhance their capacity to master similar challenges in everyday life, which, in turn, might lead to a greater independence.

 • Qvarfordt, Anna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap. University of Gävle.
  Anti-doping – a legitimate effort?: Elite athletes' perspectives on policy and practice2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The global anti-doping enterprise in sport is a comprehensive system in which the athlete is at the centre of regulation, scrutiny and control. There is limited knowledge about the implications of this extensive control system for athletes and about how athletes perceive the system; little is known about possible consequences of these implications and perceptions for the legitimacy of the system. The overall aim of this thesis is to analyse the legitimacy of global anti-doping policy and practice from the perspectives of international elite athletes.

  Four articles are included in this compilation thesis. The first illustrates, based on a discourse analytical approach, how claims for legitimacy of the anti-doping system are produced in policy documents aimed at athletes. The second explores the perceptions and legitimacy of anti-doping policy and practice through a survey aimed at elite athletes in different sports and from different regions of the world. The third article examines, through an interview study, how athletes in different contexts experience the practice of anti-doping and what consequences this may have for the system's legitimacy. The interview study was also the basis for the fourth article, focusing on the athletes' experiences and perceptions of their opportunities for compliance and how this is related to their view of the system's legitimacy. Using the four articles as a basis, the analysis of legitimacy within the anti-doping system is expanded in the thesis through an overarching analytical framework inspired by David Beetham.

  The results show that the legitimacy of the policy documents is based on essentially authoritative, but also rational, arguments for justifying the anti-doping enterprise. Elite athletes are generally in favour of anti-doping policy and the principle that doping should be prohibited. However, when the rules are implemented into practice, problems to do with lack of procedural justice arise which may have an impact on the system's legitimacy. Procedures in the system are perceived as having a negative effect on sportspersons' private life, and as ineffective and unequally implemented across the world; also, athletes have little influence over decision-making processes. Anti-doping practice is moreover perceived to cause structural inequalities due to inequality in access to technology, education and knowledge as well as supportive systems. Most athletes wish to comply with the rules, but many struggle with lack of control and have limited scope for taking responsibility regarding compliance with the doping rules. Even when athletes are dutiful and perform acts that confer legitimacy to the rules and the authorities, some experiences and perceptions could endanger the legitimacy of antidoping, as seen in the overall legitimacy analysis of the thesis. Athletes' perceptions of inequality, ineffectiveness and lack of leeway can be interpreted as a lack of rule conformity to the anti-doping authority. There also appears to be a lack of shared normative beliefs between sportspersons and the anti-doping authorities, as many athletes feel that their opinions are not taken into account. Decision-making processes that do not pay attention to the perceptions of those involved can result in a discrepancy between the rules and the norms.

  The international anti-doping system is a major international enterprise with comprehensive rules that need to be applied equally around the world, and that also need to be legitimated in different countries where athletes have different conditions to comply with the regulations. In this thesis, I have shown that these different conditions have consequences for the ability to comply with the rules and also for the application of the regulations. The far-reaching rules mean that procedures within the system are experienced as causing a number of negative consequences. I have shown that this poses a risk to the legitimacy of the system if these problems are not addressed.

 • Larsson, Kristina
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kallings, Lena
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Ekblom, Örjan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Blom, Victoria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Andersson, Eva
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Ekblom, Maria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Criterion validity and test-retest reliability of SED-GIH, a single item question for assessment of daily sitting time.2019Ingår i: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 19, nr 1, artikel-id 19:17Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Sedentary behaviour has been closely linked to metabolic and cardiovascular health and is therefore of importance in disease prevention. A user-friendly tool for assessment of sitting time is thus needed. Previous studies concluded that the present tools used to assess a number of sedentary behaviours are more likely to overestimate sitting than single-item questions which often underestimate sitting time, and that categorical answering options are recommended. In line with this, the single-item question with categorical answering options, SED-GIH, was developed. The aim of this study was to investigate the criterion validity of the SED-GIH question using activPAL3 micro as the criterion measure. The second aim was to evaluate the test-retest reliability of the SED-GIH questionnaire.

  METHOD: In the validity section of this study, 284 middle-aged adults answered a web questionnaire, which included SED-GIH, wore activPAL and filled in a diary log for one week. Spearman's rho assessed the relationship between the SED-GIH answers and the daily average sitting time as monitored by the activPAL (activPAL-SIT), a Weighted Kappa assessed the agreement, ANOVA assessed differences in activPAL-SIT between the SED-GIH answer categories, and a Chi2 compared the proportions of hazardous sitters between the different SED-GIH answer categories. In the reliability section, 95 elderly participants answered the SED-GIH question twice, with a mean interval of 5.2 days. The reliability was assessed with ICC and a weighted Kappa.

  RESULTS: The SED-GIH question correlated moderately with activPAL-SIT (rho = 0.31), with a poor agreement (weighted Kappa 0.12). In total, 40.8% underestimated and 22.2% overestimated their sitting time. The ANOVA showed significant differences in activPAL-SIT between the different SED-GIH answer categories (p < 0.001). The Chi2 showed a significant difference in proportion of individuals sitting more than 10 h per day within each SED-GIH answer category. ICC for the test-retest reliability of SED-GIH was excellent with ICC = 0.86, and the weighted Kappa showed an agreement of 0.77.

  CONCLUSIONS: The unanchored single item SED-GIH question showed excellent reliability but poor validity in the investigated populations. Validity and reliability of SED-GIH is in line with other questionnaires that are commonly used when assessing sitting time.

 • Nilsson, Johnny
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap. Dalarna university.
  Gürsoy, Adam
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hermanson, Anders
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  DEVELOPMENT OF NONVISUAL SENSORY SKILL IN FOOTBALL2018Ingår i: LASE Journal of Sport Science, ISSN 1691-7669, Vol. 9, nr 2, s. 3-16Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose was to study if young football players can develop theirnonvisual sensory performance, here defined as control of the ball withoutvisual feedback. In total 20 elite male football players participated in thestudy. Their mean age (±SD) was 12.1 (±0.5) years. The participants weredivided into an intervention group (n=12) and a control group (n=8). Theselection of players was based on performance in the non-visual slalom pretest. The study followed a pre- post-test design in which the interventiongroup practiced ball control without visual feedback (nonvisual sensorytraining) three times 30 minutes per week over four weeks as part of theirnormal training. The control group exercised conventional football trainingwith full vision for the same amount of time. The pre- and post-test consistedof two sub-tests performed with and without visual control: 1) a stationaryball control test and 2) a slalom course ball drive test. The results show asignificant improvement in the intervention group in both the stationary ballcontrol test (p<0.001 and Effect Size (ES)=1.59) and in the slalom balldrive test (p<0.004 and ES=1.09). The control group showed no significantchanges in performance between the pre- and post-test.

  Conclusion. Nonvisual sensory skill can be significantly improved in12 training sessions of 30 minutes each in young elite male football players.

 • Åman, Malin
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Henriksson-Larsen, Karin
  Umeå University.
  Forssblad, Magnus
  Karolinska institutet.
  Näsmark, Annica
  Capio Artro Clinic, Stockholm.
  Waldén, Markus
  Linköping University.
  Hägglund, Martin
  Linköping University.
  A Nationwide Follow-up Survey on the Effectiveness of an Implemented Neuromuscular Training Program to Reduce Acute Knee Injuries in Soccer Players2018Ingår i: The Orthopaedic Journal of Sports Medicine, ISSN 2325-9671, Vol. 6, nr 12Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: A cruciate ligament (CL) injury is a severe injury in soccer. Neuromuscular training programs have a well-documented preventive effect, but there are few studies on the effectiveness of such a program at a national level. The Swedish Knee Control Program (KCP) was found to be effective in preventing CL injuries in youth female soccer players. The KCP was implemented nationwide in Sweden in 2010.

  Purpose: To evaluate the effectiveness of the Swedish KCP in reducing acute knee injuries in soccer players at a nationwide level.

  Study Design: Descriptive epidemiology study.

  Methods: All licensed soccer players in Sweden are covered by the same insurance company. Using this insurance database, around 17,500 acute knee injuries that were reported to the insurance company between 2006 and 2015 were included in the study. By matching the number of licensed soccer players with the number of reported injuries each year, the annual incidence of knee and CL injuries was able to be calculated. To evaluate the spread of the KCP nationally, a questionnaire was sent to all 24 Swedish district football associations (FAs) with questions regarding KCP education. The number of downloads of the KCP mobile application (app) was obtained.

  Results: The incidence of CL injuries decreased during the study period for both male (from 2.9 to 2.4 per 1000 player-years) and female players (from 4.9 to 3.9 per 1000 player-years). The overall incidence of knee injuries decreased in both male (from 5.6 to 4.6 per 1000 player-years) and female players (from 8.7 to 6.4 per 1000 player-years). Comparing before and after the nationwide implementation of the KCP, there was a decrease in the incidence of CL injuries by 6% (rate ratio [RR], 0.94 [95% CI, 0.89-0.98]) in male players and 13% (RR, 0.87 [95% CI, 0.81-0.92]) in female players and a decrease in the incidence of knee injuries by 8% (RR, 0.92 [95% CI, 0.89-0.96]) and 21% (RR, 0.79 [95% CI, 0.75-0.83]), respectively (P < .01 for all). This trend corresponded to a reduction of approximately 100 CL injuries each year in Sweden. A total of 21 of 24 district FAs held organized KCP educational courses during the study period. The percentage of district FAs holding KCP courses was between 46% and 79% each year. There were 101,236 downloads of the KCP app.

  Conclusion: The KCP can be considered partially implemented nationwide, and the incidence of knee and CL injuries has decreased in both sexes at a nationwide level.

 • Wahlgren, Lina
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Grönska och skönhet ökar cyklisters upplevelse av trygghet i trafikmiljön2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Regelbunden fysisk aktivitet har positiva hälsoeffekter, och många vill vara fysiskt aktiva, men uppfattar olika hinder för det. Aktiv arbetspendling är en intressant möjlighet i detta sammanhang, då den är tidseffektiv, och avstånden mellan bostad och arbete ofta är lämpliga. Därför är det mycket angeläget att färdvägsmiljöer underlättar cykling, och studier av dem är viktiga för att förstå hur olika miljöfaktorer verkar. Upplevelser av otrygghet i trafikmiljön hindrar cykling. Syftet med denna studie var därför att mäta sambandet mellan upplevelser av trafikmiljön som otrygg eller trygg för cykelpendling, och upplevelser av olika miljöfaktorer i samma färdvägsmiljöer.

  Metod

  797 arbetspendlande cyklister (47 ± 11 år, 40 % män) rekryterades via annonser, och data från deras upplevelser av sina självvalda färdvägsmiljöer i Stor-Stockholms innerstad har nyttjats. För att mäta det användes The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES), som har utvecklats vid GIH. ACRES innehåller utfallsvariabeln ”otrygga eller trygga trafikmiljöer” och ett antal miljöprediktorer, såsom avgaser, hastigheter hos motorfordon, trängsel bland cyklister, grönska och antal rödljus. ACRES har visat god kriterierelaterad validitet och rimlig reproducerbarhet. För att analysera sambanden mellan utfallsvariabeln otrygg eller trygg trafikmiljö och olika miljöprediktorer samt bakgrundsfaktorerna kön, ålder, utbildnings- och inkomstnivå, användes regressionsanalyser. I utfallsvariabeln otrygg eller trygg trafikmiljö (y) står skattningen 1 för mycket otrygg och 15 för mycket trygg. Miljövariablerna (x) skattades på motsvarande sätt med 15-gradiga skalor, utom variabeln ”andel cykelbana/cykelfält/cykelväg”, som har en 11-gradig skala.

  Resultat

  Resultaten visar att cirka 40 procent av skillnaden hos utfallsvariabeln otrygg eller trygg trafikmiljö (y) förklaras av de olika prediktorerna (x). Regressionsekvationen var: y = 12,05 - (0,25 x trängsel i blandtrafik) - (0,18 x färdvägens dragning) + (0,14 x grönska) - (0,14 x hastigheter hos motorfordon) - (0,13 x konflikter) + (0,11 x andel cykelbana/cykelfält/cykelväg) + (0,10 x fulhet eller skönhet) + (0,07 x backighet)(alla p-värden ≤ 0,017).

  Slutsatser

  Oberoende av varandra verkar således gröna och vackra färdvägsmiljöer med en hög andel cykelbanor/cykelfält/cykelvägar vara faktorer som påverkar tryggheten i trafiken positivt för cykelpendlare i innerstadsmiljöer. Även backighet verkar ha en positiv verkan på trygghetsupplevelsen, vilket är något förvånande och behöver studeras vidare. Å andra sidan verkar trängsel i blandtrafik, högre hastigheter hos motorfordon, konflikter mellan trafikanter och färdvägar som kräver många riktningsändringar vara faktorer som ökar känslan av otrygghet. Studier som denna utgör ett underlag för arbetet med att skapa goda färdvägsmiljöer för cyklister.

 • Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Cykelhastighetens betydelse i nyttoanalyser: Mäns och kvinnors cykelhastigheter är högre vid längre avstånd2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Avstånd, tid och hastighet vid cykling är viktiga ingångsvärden i hälsoekonomiska värderingar, epidemiologiska studier, trafikmodellering och -planering för cykling. Det är därför viktigt att kunna ange så korrekta värden på dem som möjligt. För det krävs studier av samband mellan dessa variabler, och vilka faktorer i övrigt det är som bestämmer hastigheten vid cykling.

  Metodik

  För detta ändamål har en explorativ studiemodell nyttjats. Empiri från 1661 manliga och kvinnliga cykelpendlare i Stor-Stockholm har använts. Deltagarna svarade på enkäter och ritade in sina färdvägar på kartor. Färdvägsavstånden mättes sedan med en kriteriemetod. Var färdvägarna gick har bestämts i förhållande till Stor-Stockholms innerstad och förorter. Självrapporterade data på hur lång tid cykelturen till arbetet tog, ålder, kön, vikt och längd har nyttjats. Multipel regression har använts.

  Resultat

  Stora variationer i cykelhastigheter vid färd till arbetet noterades. Men genom de multipla regressionsanalyserna kunde visas att 56 % av dessa variationer kan förklaras av variationer i ett relativt litet antal variabler. Intressant nog ökade cykelhastigheten ju längre färdvägsavståndet var. Vidare hade män en högre cykelhastighet än kvinnor, men den sjönk med stigande ålder för både män och kvinnor. De som hade en högre kroppsvikter hade högre cykelhastigheter, förutsatt att den högre kroppsvikten inte berodde på högre BMI, och därmed sannolikt mer av fetma. Då sjönk istället cykelhastigheten. Vidare var den högre bland dem som cyklade i ytterstadens förorter än bland dem som cyklade i innerstaden. Studien visade även att de allra flesta som anger sin färdtid i hela minuter och med multiplar av siffran 5 (alltså 5, 10, 15, 20 min, osv.) systematiskt överskattar den tid som det tar för dem att komma till arbetet. Därmed sjunker också deras beräknade cykelhastigheter. Dessa olika faktorers absoluta och relativa betydelse för cykelhastigheten kommer att presenteras vid föredraget.

  Konklusion

  För första gången någonsin redovisas hur ett antal centrala variabler, både enskilt och sammantaget, påverkar cykelhastigheterna för män respektive kvinnor. Därmed finns nu en klart bättre grund för att cyklingens hastigheter ska kunna beskrivas med mer realistiska värden i hälsoekonomiska värderingar, epidemiologiska studier, trafikmodellering och -planering.

 • Pantzar, Alexandra
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Jonasson, Lars S.
  Umeå University.
  Ekblom, Örjan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Boraxbekk, Carl-Johan
  Umeå University.
  Ekblom, Maria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC). Karolinska Institutet.
  Relationships Between Aerobic Fitness Levels and Cognitive Performance in Swedish Office Workers2018Ingår i: Frontiers in Psychology, ISSN 1664-1078, E-ISSN 1664-1078, Vol. 9, artikel-id 2612Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives: Aerobic exercise influence cognition in elderly, children, and neuropsychiatric populations. Less is known about the influence of aerobic exercise in healthy samples (particularly working age), and of different fitness levels on cognition. Two hypotheses were posed: 1) low fitness levels, compared to moderate and high, will be related to poorer cognitive performance, and 2) breakpoints for the beneficial relationship between VO2 and cognition will be observed within the moderate-to-high fitness span. Design and Methods: The sample consisted of n=362 office workers. A submaximal cycle ergometer test estimated maximal oxygen consumption (VO2max, mL•kg-1•min-1). Based on estimated VO2max participants were split into tertiles; low (n=121), moderate (n=119), and high (n=122). A cognitive test battery (9 tests), assessed processing speed, working memory, executive functions and episodic memory. Results: Both hypotheses were confirmed. Groups of moderate (≈40) and high (≈49) fitness outperformed the group of low (≈31) fitness for inhibition and episodic recognition, whereas no significant differences between moderate and high fitness were observed (ANCOVAs). Breakpoints between benefits fromVO2max for inhibition and recognition were estimated to ≈44/43 mL•kg-1•min-1 (multivariate broken line regressions). Conclusions: Results suggest that it is conceivable to expect a beneficial relationship between VO2max and some cognitive domains up to a certain fitness level. In a sample of healthy office workers, this level was estimated to 44 mL•kg-1•min-1. This has implications on organizational and societal levels; where incentives to improve fitness levels from low to moderate could yield desirable cognitive and health benefits in adults.

 • Ekblom, Örjan
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Ek, Amanda
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Cider, Åsa
  University of Gothenburg.
  Hambraeus, Kristina
  Falun Hospital.
  Börjesson, Mats
  University of Gothenburg.
  Increased Physical Activity Post-Myocardial Infarction Is Related to Reduced Mortality; Results From the SWEDEHEART Registry2018Ingår i: Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, ISSN 2047-9980, E-ISSN 2047-9980, Vol. 7, nr 24, artikel-id e010108Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  With increasing survival rates among patients with myocardial infarction (MI), more demands are placed on secondary prevention. While physical activity (PA) efforts to obtain a sufficient PA level are part of secondary preventive recommendations, it is still underutilized. Importantly, the effect of changes in PA after MI is largely unknown. Therefore, we sought to investigate the effect on survival from changes in PA level, post‐MI.

  Methods and Results

  Data from Swedish national registries were combined, totaling 22 227 patients with MI. PA level was self‐reported at 6 to 10 weeks post‐MI and 10 to 12 months post‐MI. Patients were classified as constantly inactive, increased activity, reduced activity, and constantly active. Proportional hazard ratios were calculated. During 100 502 person‐years of follow‐up (mean follow‐up time 4.2 years), a total of 1087 deaths were recorded. Controlling for important confounders (including left ventricular function, type of MI, medication, smoking, participation in cardiac rehabilitation program, quality of life, and estimated kidney function), we found lower mortality rates among constantly active (hazard ratio: 0.29, 95% confidence interval: 0.21–0.41), those with increased activity (0.41, 95% confidence interval: 0.31–0.55), and those with reduced activity (hazard ratio: 0.56, 95% confidence interval: 0.45–0.69) during the first year post‐MI, compared with those being constantly inactive. Stratified analyses indicated strong effect of PA level among both sexes, across age, MI type, kidney function, medication, and smoking status.

  Conclusions

  The present article shows that increasing the PA level, compared with staying inactive the first year post‐MI, was related to reduced mortality.

 • Petré, Henrik
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).
  Wernstål, Fredrik
  Karolinska Institutet.
  Mattsson, C. Mikael
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap. Karolinska Institutet.
  Effects of Flywheel Training on Strength-Related Variables: a Meta-analysis.2018Ingår i: Sports medicine - open, ISSN 2199-1170, Vol. 4, nr 1, artikel-id 55Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Strength and power development are abilities important for athletic performance in many sports. Generally, resistance training based on gravity is used to improve these qualities. Flywheel training instead utilizes kinetic energy transferred to a flywheel. This allows for eccentric overload and variable resistance throughout the movement. The aim of this review was to identify the effects of flywheel training on multiple strength-related variables affecting athletic performance. The meta-analysis investigates the effects on (1) muscle growth (cross-sectional area (CSA) and volume/mass), (2) maximum dynamic strength, (3) development of power, (4) development of horizontal movement, and (5) development of vertical movement.

  METHODS: The meta-analysis includes 20 experimental studies that met the inclusion criteria. The quality of included studies was ranked according to the PEDro scale. Possible bias was identified in Funnel plot analyses. To enable the compilation of all results analyses, the random effect model was carried out using the software Review Manager Version 5.3 and presented with Forest plots.

  RESULTS: Flywheel training for a period of 4-24 weeks shows statistically significant increases in all strength aspects. Effect sizes were for hypertrophy, CSA 0.59; volume/mass 0.59; maximum strength 1.33; power 1.19; horizontal 1.01 and vertical movement 0.85. The evidence is particularly strong for beneficial effects from flywheel training in the development of maximal strength and power in trained younger individuals, and utilization of this training modality in shorter more intensive blocks.

  CONCLUSIONS: Flywheel training is an effective method for improving several aspects of strength and power with importance for sports performance.

 • Larsson, Håkan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Physical education - educating bodies after postmodernism?2018Ingår i: Educational Philosophy and Theory, ISSN 0013-1857, E-ISSN 1469-5812, Vol. 50, nr 14, s. 1435-1436Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The article offers the author's perspective about what comes after postmodernism and how it affects educational philosophy and theory, focusing on physical education (PE) in schools. The author argues that the adoption of the idea of performative pedagogies as a way to elicit social change also indicates adoption of movement. Education insights about bodies and embodiment from the case of Indian sprinter Dutee Chand are noted.

 • Nyberg, Lina
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Vägen till återhämtning- Stressrelaterad ohälsa & överträning/överträningssyndrom till utmattningssyndrom: En intervjustudie: konsensus i begrepp, diagnostisering och behandling2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att komma närmare i begrepp, diagnos och behandling gällande fenomenen stressrelaterad ohälsa till utmattningssyndrom (UMS). Ielitidrotten finns stressrelaterad ohälsa som överträningssyndrom (OTS). OTS kan också leda till utmattning. Det finns olika stadier av stressrelaterad ohälsa/OTS innan ett UMS utvecklas. Intervjustudien tar upp frågeställningar som rör fenomenen för att få en uppfattning och förklaring bland experter, kliniker och behandlare i Sverige. Frågeställningarna belyser behandlingsvägen för patienter som söker hjälp för stressrelaterad ohälsa. Frågeställningarna vill vidare belysa forskningsläget i de behandlingsmetoder vi använder i de olika faserna av stressrelaterad ohälsa både inom idrottsvärlden och i primärvården i Sverige.

  Metod: Metoden som valdes var en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie som berörde frågeställningarna och syftet. 6 stycken experter varav 3 diagnosförskrivare (1 diagnosförskrivare och 2 experter inom idrottsområdet) och 3 stycken väl valda behandlare varav 2 inom idrottsområdet valdes in. Teman identifierades och frågorna bearbetades. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Analysen bearbetades med systematisk textkondensering.

  Resultat:  6 koder hittades. 1. ”Förmågan att förstå processen” handlar om acceptans.2. ”Sortering i stressrelaterad ohälsa” handlar om att sortera inom fenomenet för att visa på hur stort området är. 3.”Förebyggande arbete är behandlingen ”visar på den viktiga aspekten på allt vi kan göra innan och att få en tidig start är det som är kostnadseffektivt i det långa loppet. 4.”Vägen till läkning” beskriver hur vägen ser ut idag för de som drabbas. Behandlingen är individuell återhämtning med inslag av aktiviteter. Specifika åtgärder med individuell plan i ohälsosamma beteenden kräver bearbetning. 5. ”Hur ska vi tackla framtidens utmaningar?” koden beskriver hur samhället bör förändring i att inte individen värderas enbart av sin prestation. Kunskap och lärande om kropp, stress och återhämtning måste startas i låg ålder. 6. ”Återhämtning” ordet behöver få större slagkraft i alla behandlingar som rör stressrelaterad ohälsa.

  Slutsats: Begreppen är stora, framför allt stressrelaterad ohälsa. Arbete krävs med den medicinska diagnosen UMS för att den ska bli vedertagen både i Sverige och internationellt. Förståelsen om varför och hur en utmattningsprocess kan starta hos individer och behovet av individuell återhämtning och bearbetning måste komma ut tidigare till alla i samhället. Vi bör alltid sträva att stoppa sjukdomsförloppet i stressrelaterad ohälsa i tid. OTS är ett vanligt negativt beteende hos individer som lider av psykisk ohälsa i den stressrelaterade ohälsan. Kopplingen med den mot utmattningsprocessen och UMS bör fortsätta utvecklas. Den kunskapen vi har hittills borde redan nu anammas av vårdpersonal.

 • Andersson, Malin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ger fysisk aktivitet bättre studieresultat?: En enkätundersökning om samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka eventuella samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat hos elever i årskurs nio i en skola utanför Stockholm. I syfte att utföra detta användes följande frågeställning:

  ● Ger en ökad mängd fysisk aktivitet ett högre meritvärde hos elever i årskurs nio?

  Metod Studien är baserad på en enkätundersökning besvarad av 71 deltagare från tre klasser i årskurs nio på en skola utanför Stockholm. Enkäten innehåller frågor om elevens mängd av fysisk träning, fysisk aktivitet och stillasittande samt en fråga om elevens totala meritvärde från terminen innan. Eleverna fick själva uppskatta mängden tid de spenderade på de olika aktiviteterna. Elevernas meritvärden kontrollerades med skolans betygskatalog för att säkerställa att rätt meritvärde var angivet.

  Resultat Resultatet visade inget samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat i form av ökat meritvärde. Det kunde heller inte påvisas något samband mellan fysisk träning och studieresultat. Däremot upptäcktes ett medelstarkt samband mellan ett ökat stillasittande och ett ökat meritvärde.SlutsatsDenna undersökning har inte påvisat något samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat hos den undersökta populationen.

 • Yttergren, Leif
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Idrottshistoriska forskningsgruppen.
  Avhandling om ishockey i Sverige och Finland – teorifattig men resultatrik tegelsten: recension av avhandlingen Ishockeyns amerikanisering: En studie av svensk och finsk elitishockey av Jyri Backman2018Ingår i: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, artikel-id 5 decemberArtikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • Sjöblom, Paul
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Governance of local sports policy: A Swedish case study in the post-NPM era2018Ingår i: Managing sport in a changing Europe: Unpacking the challenges of (public) management of 'sport-for-all' facilities / [ed] Bo Carlsson, Tim Breitbarth & Daniel Bjärsholm, Malmö: Malmö universitet , 2018, s. 449-451Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Governance of local sports policy: A Swedish case study in the post-NPM era

  Aim

  This study is about the distribution of public sport resources in Sweden since 1985 on the local level. A motive is that earlier research has not univocally been able to show if the socioeconomic transformations in society, the change of ideas about how to arrange and govern it, and implemented policy has made any difference for the actual outcome of sport policies.

  The aim is to analyze the governance of public resource allocation to sport in Stockholm city 1985-2017 and its consequences. The research questions are as follows:

  -          How is the resources distributed?

  • How much resources and what resources are distributed?
  • In what ways are they distributed?
  • To whom are they distributed?

  -          Which principles are the basis for resource allocation?

  • What are the guidelines of the decision makers and what are the underlying norms and values?

  -          How are the guiding decisions taken and how are they implemented?

  • Who and what is involved and effect resource allocation, i.e. which actors participate in the decisions, who implement them and what structures affect them?

  Theoretical background and literature review

  The analytical approach starts within historical and political science and research of societal governing. Three forms of political social governing are scrutinized: hierarchic governing, discursive governing and interactive governing. The concept governing is stipulated as a long-term impact that brings on certain specific effects.

  The changes during the last three to four decades that have influenced sport policies on a national level has been thoroughly described. From the beginning of the 1990s, sport scientists discern a gradual change in the stately view of the sport movement’s societal role. They refer among other things to new general principles regarding the governing of aims and results in Swedish administration, and also to more cooperation and trust between governmental actors and to a rapidly growing element of aimed public project funding.[1] At the same time though it is pointed out that “the greater part of sport support today lies within the appropriation of ‘common nature’ that RF has at its independent disposal”, and that ”the state /…/ has avoided political pressure regarding regulation and normative development of sport clubs and federations”.[2]

  The centralized attempts to control have, as earlier on in history, mainly been in form of expressed wishes and interests – not regulations and sanctions. The matter of a new basis for negotiations and its penetration in practice can thereby only be settled empirically.   

  Research design, methodology and data analysis

  The method is a case study of Stockholm city. The empirical data is collected from meeting minutes and decision protocols from the public sports authority, contemporary literature and recorded and transcribed interviews with representatives of politics and public administration. The interviews are qualitative and semi-structured.

  The data consists of leading decisions, i.e. those decisions that – in retrospect – can be seen as indicative on how the public sport resources should be (and have been) used. It could be long-term policy decisions or more direct, acting decisions. Mainly it is decisions and acting on support for sporting facilities and sport clubs that is being analyzed. The concept of support refers mainly to financial support.

  Results/findings and discussion

  The survey about the governing forms and practices indicates, that a lot of different shapes and practices have been used for a long time working parallel as a complement to each other rather than succeeding (replacing) each other.

  Primary results regarding the accomplished sport politics, i.e. the sport policy and administration-effects and consequences, are in the first place that the allowance of public funds to sports has increased during the period. Secondly that the resources are distributed in mainly the same ways (channels) as before and that there are mainly the same physical activities, organizations and social groups as before that are favoured – while others in comparison are disadvantaged. This is a fact in spite of that the politicians since quite a long time are fully aware of which groups have been neglected when it comes to physical activities, what kind of new desires citizens have today, and that there are many new initiatives from public authorities time and again to bring about a change.

  Conclusion, contribution and implications

  The conclusion reads that the structural elements economy, tradition (worked up systems and routine procedures) and culture (normed/standardized behaviours) have influenced the shaping of sports policy after 1985 more than individual actors and their articulated interests and expressed values. A fact is also that politicians and civil servants have a main responsibility regarding the implemented policies, but that they at the same time are forced to take into consideration the investments already done and the economic reality that reigns here and now.

  Interestingly enough international research often come to similar conclusions, which shows that there is much to gain by comparisons on procedures and outcomes of public sport support. Obviously there is local sports policy with high ambitions all around Europe. At the same time economic ideas, established structures and strong traditions often set more or less distinct limits of what could be done.

  The contribution this article provides concerns details on how the leading decisions are taken, by whom and why. The article also elaborates on the routines that make the setting for the civil servants in the local public sport administration and the cultures/traditions that influences the representatives in the public sport authority as well as the employees in the administration.

  References

  Bramham, P. (2008). “Sports policy”. In: Hylton, K. & Bramham, P. (eds.). Sports development: policy, process and practice (2:nd. ed.). Oxon: Routledge.

  Carlsson, B., Norberg, J. & Persson, H. T. R. (2011). The governance of sport from a Scandinavian perspective. International Journal of Sport Policy and Politics, 3:3, 305-309.

  Fahlén, J. & Stenling, C. (2016). Sport policy in Sweden. International Journal of Sport Policy, 8:3, 515-531.

  Houlihan, B. (2011). ”Introduction: Government and civil society involvement in sports development.” In: Houlihan, B. & Green, M. (eds.). Routledge handbook of sports development. London: Routledge.

  King, N. (2009). Sport Policy and Governance: Local Perspectives. Oxford: Butterworth-Heinemann/Elsevier.

  Norberg, J. R. (2011). A contract reconsidered? Changes in the Swedish state’s relation to the sports movement. International Journal of Sport Policy and Politics, 3,3, 311-325.

  [1] Fahlén & Karp, 2010; Fahlén & Stenling, 2016; Norberg, 2011; 2016, p. 205-206; Österlind & Fahlén, 2015.

  [2] Norberg, 2016, p. 206; Carlsson, Norberg & Persson, 2011, p. 305.

 • Fernström, Maria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Forskningsgruppen Mitokondriell funktion och metabolisk kontroll.
  Hög aerob uthållighet förenat med låg risk för hjärt-kärlsjukdom hos svenska unga vuxna2018Ingår i: BestPractice, nr SeptArtikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • Sandamas, Paul
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Gutierrez-Farewik, Elena M
  KTH, Karolinska institutet.
  Arndt, Anton
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC). Karolinska institutet.
  The effect of a reduced first step width on starting block and first stance power and impulses during an athletic sprint start.2018Ingår i: Journal of Sports Sciences, ISSN 0264-0414, E-ISSN 1466-447X, s. 1-9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study investigated how manipulating first step width affects 3D external force production, centre of mass (CoM) motion and performance in athletic sprinting. Eight male and 2 female competitive sprinters (100m PB: 11.03 ± 0.36 s male and 11.6 ± 0.45 s female) performed 10 maximal effort block starts. External force and three-dimensional kinematics were recorded in both the block and first stance phases. Five trials were performed with the athletes performing their preferred technique (Skating) and five trials with the athletes running inside a 0.3 m lane (Narrow). By reducing step width from a mean of 0.31 ± 0.06 m (Skating) to 0.19 ± 0.03 m (Narrow), reductions were found between the two styles in medial block and medial 1st stance impulses, 1st stance anterior toe-off velocity and mediolateral motion of the CoM. No differences were found in block time, step length, stance time, average net resultant force vector, net anteroposterior impulse nor normalised external power. Step width correlated positively with medial impulse but not with braking nor net anteroposterior impulse. Despite less medially directed forces and less mediolateral motion of the CoM in the Narrow trials, no immediate improvement to performance was found by restricting step width.