1 - 40 of 40
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Hellström, Daniel
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Bäckman Buchar, Fanny
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Betydelsen av nära relationer: En kvalitativ studie om individer som lyckats bibehålla sin viktminskning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka om individer som genomgått en viktminskning fått stöd i nära relationer som bidragit till att de lyckats bibehålla vikten, och hur stödet i så fall sett ut. Det undersöktes utifrån följande frågeställningar: (1) Har individen haft stöd i nära relationer som varit av betydelse för bibehållandet? (2) Vilken typ av socialt stöd upplever individen att hen haft under bibehållandet?

  Metod

  Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Deltagarna i studien var tre medlemmar på Itrim. Samtliga deltagare hade genomgått en viktminskning med minst tio procent och bibehållit den lägre vikten i mer än ett år. Intervjuerna spelades in för att sedan skrivas ut i text och analyseras. Under analysprocessen plockades meningsbärande enheter ut som svarade på studiens frågeställningar och som vidare taggades och kategoriserades. Författarna hade en teorineutral ingång för att behålla öppenhet gentemot det deltagarna berättade för att inte undgå intressant information som forskningen tidigare eventuellt missat.

  Resultat

  Resultatet tyder på att socialt stöd från vänner och familj varit av betydelse för deltagarnas bibehållande av vikten. Liknande eller anpassad livsstil, inspiration och bekräftelse, personlig assistans och emotionellt stöd var de komponenter som visade sig varit av betydelse. Även stödet deltagarna fått från Itrim visade sig fylla en viktig funktion. Stödet innehöll beståndsdelar som enligt självbestämmandeteorin (SDT) ingår i människans fundamentala behov för bibehållen och ökad motivation (tillhörighet, autonomi och kompetens). Relationerna mellan deltagarna och personal på Itrim beskrevs som vänskapsrelationer och skulle kunna likställas med det som författarna definierar som nära relationer.

  Slutsats

  Individerna hade en socialt stödjande miljö som gav goda förutsättningar att applicera de strategier individerna hade för sitt bibehållande. Vilket behov av stöd respondenterna hade och vad de ansåg var stödjande var individuellt. Troligtvis är det fördelaktigt att både miljön i hemmet och på andra arenor är stödjande, i kombination med att det sociala stödet tillgodoser källor som bidrar till känsla av tillhörighet, autonomi och kompetens.

 • Cederblad Staglianó, Louise
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Unilateral axelsmärta hos crossfit-atleter: Samband mellan rörlighet, isokinetisk styrka och smärta2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Research shows that the shoulder is the most usual injury location among crossfit athletes. Crossfit is practiced by over 1 million registered athletes, but there are very few studies on the subject since it is a relative new sport, and there is still no investigating study concerning crossfit and shoulder pain.

  Aim: The aim with this study was to describe aspects of mobility and strength among crossfit athletes with unilateral shoulder pain, as well as to study correlations between range of motion, strength and pain among these athletes.

  Questions: Where there any differences in range of motion, strength, strength ratio ER/IR and grip strength in painful and pain free shoulder, and where there any differences seen in range of motion and strength between the dominant and the non-dominant hand/shoulder?

  Method: The study was performed with a descriptive cross over study design and statistical analysis of quantitative data on 14 crossfit athletes with unilateral shoulder pain. The participants were tested on one occasion concerning range of motion measured with agoniometer, isokinetic strength measured with 1080 Quantum, grip strength, and they also answered a questionnaire with pain- and exercise related questions as well as the Handedness Questionnaire.

  Results: Range of motion in abducted external rotation was significantly lower in the painful shoulder (p=0,023), and the recorded strength in supine external rotation was significantly reduced in the painful shoulder (p=0,018). There was no significant difference in strength ratio ER/IR between the shoulders, neither in standing nor supine position, but the strength ratio was higher than the normal ratio on both shoulders. There was no significant difference in grip strength between the hands, neither between painful and pain free hand/shoulder, norbetween dominant and non-dominant hand. Dominant hand/shoulder was significantly stronger in one arm strict press compared to non-dominant (p=0,006). There was no significant difference in range of motion between dominant and non-dominant shoulder, but range of motion in abducted external rotation was greater in the dominant shoulder, close to statistical significance (p=0,054).

  Conclusions: The study shows that unilateral shoulder pain among crossfit athletes correlates with reduced range of motion and strength in supine external rotation. The strength ratio ER/IR in both painful and pain free shoulder was higher than the normal ratio which suggest that crossfit athletes is stronger in external rotation than the normal individual. Since crossfit is a sport with high demands on stability and strength of the shoulder girdle, it is of great importance that the rotator cuff musculature is strong enough to handle this load. This study suggests that range of motion and strength in external rotation is correlated to shoulder pain. Further research is demanded to confirm these results, to find out if reduced strength contributes to pain or vice versa, as well as to evaluate possible rehabilitation strategies with this group of patients.

 • Jörlund, Hanna
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Hallgren, Linn
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Psykologiska faktorer för en skadefri idrottskarriär: en intervjustudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att få kunskap om skadefria idrottare på svensk elitnivå och förstå eventuella friskfaktorer. Många idrottare på hög nivå är skadade eller har varit skadade. Därför behövs det kunskap kring varför vissa idrottare lyckas hålla sig skadefria. Studien har utgått från följande frågeställning: Finns det strategier och i så fall vilka strategier använder sig friska idrottare av för att hålla sig skadefria?

   

  Metod

  Metoden som användes för att uppnå studiens syfte var kvalitativ metod. Intervjuer genomfördes med sex idrottare på svensk elitnivå i åldern 23-25 år. Inklusionskriterierna för att delta i studien var att idrottaren skulle vara äldre än 20 år vid intervjutillfället samt varit skadefri från allvarlig skada majoriteten av sin idrottskarriär, det vill säga inte ha mer än fyra veckors frånvaro totalt under idrottskarriären från träning och tävling på grund av skada. Svensk elitnivå definierar vi som minst division 3 för lagidrottare och deltagande på svenskt mästerskap för individuella idrottare. Intervjuerna var semistrukturerade. De spelades in och transkriberades. Analysen bestod av en induktiv innehållsanalys. Författarna kondenserade innehållet i intervjuerna som kategoriserades och sedan gjordes till teman.

   

  Resultat

  Huvudfynd i studien var att samtliga av idrottarna använde sig av individuella copingstrategier samt att de upplevde att de hade socialt stöd. Betydelsefulla friskfaktorer såsom god planeringsförmåga, kunskap och allsidig träning framkom. Det skapades sex teman. Dessa teman var vardagsstruktur, allsidig träning, kunskap, copingstrategier, återhämtningsstrategier och socialt stöd.

   

  Slutsats

  Denna studie visar att miljö, omgivning och stöd kring idrottare spelar stor roll för idrottarens välmående och skadefrihet. Förhoppningsvis kan resultatet användas av personer som har en stor inverkan på idrottare såsom tränare, föräldrar samt av idrottaren själv. Detta för att öka förståelsen för varför en idrottare håller sig skadefri.

 • Krooks, Mikael
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Winther, Adam
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Alternativ undervisning: undervisningen för elever som är närvarande men inte deltar i ämnet idrott och hälsa2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställning

  Syftet med studien är att, med utgångspunkt i ett läroplansteoretiskt perspektiv, öka kunskapen om hur lärare i idrott och hälsa förhåller sig till och arbetar med elever som är närvarande på lektionen men inte deltar.

  För att besvara syftet har följande frågeställningar utformats:

  • Vilken alternativ undervisning erbjuder lärarna sina elever?
  • Hur kan lärarnas utsagor om alternativ undervisning förstås i ljuset av innehållet i läroplanen?

  Metod

  Detta är en kvalitativ intervjustudie med idrottslärare i fokus. Fyra idrottslärare har intervjuats genom en halvstrukturerad intervjuform. Denna metod valdes för att få så utvecklade och djupa svar som möjligt och där vi samtidigt kunde anpassa våra frågor efter respondentens svar.

  Resultat

  Studien visar på att intervjupersonerna använder sig utav någon form av alternativ undervisning men att den alternativ undervisningen som erbjuds i låg grad är planerad och genomtänkt. Respondenterna visade på få kopplingar mellan alternativ undervisning och läroplanen. De vill säga, en mycket låg grad av planerad alternativ undervisning förekom.

  Slutsats

  Enligt respondenterna finns det ett flertal orsaker som har en påverkan på användningen av planerad alternativ undervisning, exempelvis tidsaspekten, bedömning av elevernas deltagande och tryggheten. Men dem var enade om att de skulle vilja använda sig av planerad alternativ undervisning om mer tid fanns tillgängligt. De menar att den alternativa undervisningen skulle kunna fungera som en inkörsport till den ordinarie undervisningen.

 • Hasselstrand, Niclas
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Idrottsskada - tillfälligt uppehåll eller livskris: En kvalitativ studie om elitsatsande ungdomars psykiska reaktion under skadeuppehåll2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställning

  Syftet med denna studie var att undersöka den psykiska reaktionen hos unga svenska idrottare i elitförberedande miljö under sin skade- och rehabiliteringsperiod. Hur påverkades unga elitsatsande idrottare psykiskt av en skada som genererar i lång frånvaro? Hur upplevde de sin sociala och vardagliga situation? Vad för känslor upplevde den skadade elitsatsande idrottaren under sin skadeperiod?

  Metod

  Fyra skadade idrottare, två flickor och två pojkar i åldrarna 16-18 år deltog i studien. Samtliga befann sig i en elitförberedande miljö, bland annat NIU. Sporterna som deltagarna utförde var fotboll och alpint och hade en skada som genererade i frånvaro från spel och träning i minst 6 veckors tid. I intervjun togs det reda på hur de unga idrottarna upplevde sin rehabiliteringsperiod ur ett psykologiskt perspektiv. Intervjuguiden var semistrukturerad och resultatet analyserades genom en deduktiv innehållsanalys utefter "Intergrated model of psychological response to sport injury" (Wiese-Bjornstal et al. 1998), med fokus på att ta reda på hur deltagarna reagerar på sin skadesituation.

  Resultat

  Deltagarnas berättelser kategoriserades in i tre teman; Emotionell reaktion, Kognitiv respons och Beteendemässig reaktion. I intervjuerna framkom kategorier så som sorg, anspänning, ilska och depression, frustration och leda, målanpassning, känsla av förlust eller lättnad, användning av socialt stöd, riskbeteende med mera. Copingstrategier i form av andra träningsformer, tankesätt och acceptans av situation framkom som ett sätt att lugna ned sig bland deltagarna.

  Konklusion

  De unga idrottarna reagerade väldigt starkt i början av sin skadeperiod och upplevde känslor som ilska, förvirring, sorg, känsla av utanförskap och ensamhet, samt ångesttankar och identitetskris. Deras reaktion berodde mycket på personliga faktorer och faktorer i individens omgivning. Acceptans av skada underlättade idrottarnas situation och var beroende av deltagarens copingstrategier och sociala stöd.

 • Svärling, Lisa
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Caspersson, Josefin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Högintensiv styrketräning och välmående: en kvantitativ studie med syfte att undersöka fysisk kapacitet och psykiskt mående hos otränade studenter före och efter sex veckor med ledarledd högintensiv styrketräning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Summary

  Background

  A human’s well-being increases with physical activity. There exist many evidence-based research findings that strengthen this theory. However, despite the positive benefits of physical activity, few people are physically active today. This affects the members of the society in a negative way.

  An especially vulnerable group for this negative trend includes young students. Students often have a constant high workload with ongoing studies, work and important life choices to make. In many cases, this situation can lead to stress and other psychological and physical risk factors. Since young studying people are the future of our society, more research and promotional work should be placed here to put an end to this increasing problem. The aim is to examine the physical and mental well-being of young students before and after six weeks of leadership-led, high intensity strength training.

  Method

  To be able to respond to this study's questions, an intervention was conducted with a quantitative methodology. 12 previously untrained students, both men and women, with an average age of 24 years were recruited by email. Physical capacity and previous experience of physical activity were appreciated by themselves. The test leaders selected the persons who met the criteria after the announcement. The criteria for attending were to study at college or university and to be low to moderately active, not have any planned physical activity in their daily lives and not train in the elite level.

  The selected participants performed physical and psychological tests before a six-week training period, consisting of high intensity strength training. High intensity strength training involved weight training in high intensity performance with many repetitions. For the most part functional full body exercises where low weights or body weight were used.

  After the training period had ended, the same tests were conducted. The data from the tests was then collected and compiled with descriptive statistics.

  Results

  After six weeks of intervention with leadership-led high intensity strength training, both the physical and the psychological tests showed good results. Almost all tests showed an increase

  in physical capacity and psychological well-being in the participants, and the increase in relation to a majority of the tests were significant. For a full report see appendix 3. Six weeks of leadership-led, high-intensity exercise gave lust for continued psychical activity.

  Conclusion

  Six weeks of leadership-led, high-intensity exercise significantly increases the physical capacity and the psychological well-being of untrained students. Six weeks of leadership-led, high-intensity exercise gave lust for continued psychical activity.

 • Nyberg, Christoffer
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Norengård, Jessica
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Lever hälsopedagogstudenter som de lär?: En kvalitativ studie för att öka förståelsen kring hälsopedagogstudenters uppfattning om stillasittande2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim

  The aim of this study was to get an increased understanding of health education students general perception and their own experience of long-term sedentary behavior. 

   

  Issues: How do health education students think of long-term sedentary behavior in everyday life? Do they think about taking short breaks during long lasting sedentary sessions? For how long do the students estimate they are sedentary?

   

  Method

  By a qualitative method, six interviews were conducted with students at the health education program at the Swedish school of sport and health sciences, in Stockholm. The interviews were semi-structured, and the interviews were recorded and transcribed. Based on a phenomenological approach, the data was analyzed. 

   

  Results

  The students’ experience that sedentary behavior occurs in a large extent, people generally sit too much. The students believe that they themselves sit less than the average population. It also emerged that the students had become more aware of their own sedentary behavior, and therefore thinking about breaking their own sedentary behavior. Finally they estimated that they spend 6,5 hours a day sedentary. 

   

  Conclusions

  The education and knowledge acquired by the students influence their behavior. Increased knowledge can thus be assumed to influence behavior, even though the students in this study did not verbally expresse this. Further research is necessary to determine whether knowledge is sufficient to influence behavior, or if there other methods better suited. 

   

  Furthermore the students’ knowledge has generated a picture of sedentary behavior as a problem in the society. They feel that sedentary behavior occurs in a large extent and it needs to be reduced. 

   

  Keywords: sedentary, students, GIH, knowledge, behavior, health education, conscious

 • Hansson, Björn
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Functional and molecular responses to concurrent exercise of the arm extensors2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim 

  As most concurrent exercise studies to date have focused on lower limb muscles, this study explored the acute response to concurrent exercise of the arm extensors. Specifically, the effects of a preceding bout of aerobic exercise on the subsequent molecular and functional response to resistance exercise was explored.

  Method 

  Eleven men performed unilateral consecutive bouts of arm extensor aerobic exercise (~40 min) and resistance exercise (4 sets of 7 reps) interspersed by 15 min recovery. The contralateral arm performed resistance exercise only. Peak concentric power was assessed during the resistance exercise bout. Muscle biopsies were taken from the m. triceps brachii of each arm immediately before, 15 minutes and 3 h after the resistance exercise bout. Muscle samples were assessed for gene expression of markers involved in regulating protein turnover.

  Results 

  There was no difference in mean concentric peak power in AE + RE vs. RE limb. Gene expression of MuRF-1, atrogin-1, and PGC-1a were significantly greater in AE + RE compared to RE (arm x time interactions P < 0.05). Myostatin expression generally decreased in both AE + RE and RE (main effect of time P < 0.05).

  Conclusions

  Inconclusive results suggest that aerobic exercise does not alter power output during subsequent resistance exercise. Aerobic exercise, performed prior to resistance exercise, alters the expression of markers involved in muscle remodelling processes and anabolic signalling in the arm extensors compared to resistance exercise alone.

 • Sundblad, Jakob
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Bagge, Daniel
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Idrottslärares arbete med friluftsliv på gymnasiet: En undersökning om friluftslivsundervisningens förutsättningar ur ett läroplansteoretiskt perspektiv2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim: The aim of the study is to explore how teachers teach and assess, practically as well as theoretically, friluftsliv in physical education and health (PEH) in upper secondary school. The study aims to examine how teachers experience working with the curriculum in their mission to mediate and teach what they consider should be taught in their interpretation of the curriculum from 2011. It also intends to examine how much time the teachers devote to friluftsliv, if the work is affected by geographical circumstances, resources and support from the head of the school. Also finding out what possibilities and difficulties, according to the teachers, exist in teaching of friluftsliv.

  Research questions: What should pupils learn in friluftsliv according to teachers and what methods are used to assess it? Does the curriculum format provide conditions for teachers that enable them to understand what should be taught in friluftsliv?

  Method: The empirical material was gathered through a web-based survey with 51 responding teachers in PEH. The survey was posted in forums for teachers in PEH on social media as well as emailed to the principals of upper secondary schools throughout the country. The demand for answering the survey was having taught under the curriculum from 2011. Processing of the data was performed in Excel, where tables and diagrams of frequency was created for analysing the results as correctly as possible based on the aim of the study.

  Results: The results of the study indicate that the main focus is activity centred teaching and skill training of activities with elements of friluftsliv. The theoretical assessments are based on written tests and individual assignments and the practical on the ability to plan, movement techniques and skills in techniques connected to friluftsliv. Some of the teachers experience difficulties with what the learning purpose of friluftsliv is, how the view of friluftsliv as recreation can be integrated and the goal to develop the pupils abilities in the teaching of friluftsliv.

  Conclusions: The teachers assign a relatively small part of the total time for PEH to teaching of friluftsliv. The goal to develop abilities is considered harder than working with the central content. Teachers opinions on possibilities and difficulties seems to be varied locally and can’t be related to geographical circumstances in a wider sentence or the support from the head of the school, but rather resources and time have the greatest impact.

 • Karlsson Wirström, Beatrice
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Mert, Adem
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  ”Kunskap, attityder och inställning till styrketräning för barn och ungdomar”: en kvantitativ enkätstudie om föräldrars syn och kunskap om barn och ungdomar i förhållande till styrketräning.2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar: Syftet är att få fram information samt åsikter om föräldrars kunskap, förståelse och attityd till begreppet styrketräning för barn och ungdomar i dagens samhälle. Vi utgick från ett teoretiskt perspektiv från Pierre Bourdieu som beskriver bakomliggande faktorer i form av habitus och fält till en individs synsätt. Våra frågeställningar var följande; 1. Känner föräldrar till de rekommendationer och riktlinjer kring styrketräning för barn och ungdomar som finns? 2. Är föräldrar positiva eller negativa till styrketräning för barn och ungdomar? 3. Uppmanar föräldrar sina barn till fysisk aktivitet som inkluderar eller separat tillämpar styrketräning?

  Metod: Studien omfattar svarsenkäter från föräldrar till elever på två skolor i Stockholms län (n = 234). Deltagarna bestod av 175 kvinnor och 58 män, därav bortfall på en person. Deras barn var i åldrarna 12-16 år. Vi använde kvantitativ metod i form av online-enkät med flera olika frågekonstruktioner. Enkäten besvarades av föräldrarna där de utgick från både sin egen samt deras barns bakgrund, erfarenheter och åsikter om styrketräning för barn och ungdomar.

  Resultat: Resultaten visade att majoriteten av deltagarna (84.5%), ej läst eller kände till rekommendationer och riktlinjer från RF. En liten del kände däremot till RF:s material (15,5%). Av föräldrarna angav 80 (41%) stycken en eller flera anledningar för att inte styrketräna, medan 43 stycken (23%) inte såg någon anledning eller enbart såg positiva effekter av styrketräning. Resten av deltagarna (36%) svarade “övrigt” på frågan. Uppmuntran från föräldrar visade på mer positiva siffror utifrån en skattningsskala på 1-5. Av deltagarna skattade sig 181 personer att de uppmuntrar (77,4%), 31 deltagare svarade osäkert (13,2%) och 22 deltagare skattade att de inte uppmuntrar sina barn till styrketräning (9,4%).

  Slutsats: Föräldrar till högstadieelever i denna studie har en mestadels positiv samt varierad syn på styrketräning. Deltagarna framhåller de positiva effekterna med styrketräning, men en viss osäkerhet tillsammans med gamla föreställningar kvarstår fortfarande.

 • Söderquist, Emelie
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Multidimensionell perfektionism och stöd för de grundläggande psykologiska behoven: Ur ett tränarperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse kring perfektionism samt ledarskapsbeteenden hos tränare i estetiska idrotter. Specifikt undersöks huruvida det finns ett samband mellan tränares perfektionistiska drag och det stöd de ger för sina adepters grundläggande psykologiska behov. De grundläggande psykologiska behoven består av autonomi, kompetens och tillhörighet och behövs för att känna inre/självbestämd motivation. Perfektionismen är ett personlighetsdrag där man strävar efter felfrihet. Detta personlighetsdrag bland tränare, tillsammans med hur tränare upplever att de skapar motivation genom de psykologiska behoven för sina adepter, finns det i dagsläget ingen forskning om.

  Frågeställning 1: Finns det samband mellan tränares egna nivåer av perfektionism och tränarnas upplevelser av deras stöd för grundläggande psykologiska behov (kompetens, autonomi och tillhörighet)?

  Frågeställning 2: Finns det samband mellan tränares perfektionism och stöd för grundläggande psykologiska behov å ena sidan, och deras ålder och arbetserfarenhet å andra sidan?

  Metod

  För att samla in information om tränares underliggande perfektionism och ledarskapsbeteenden valde författaren att utgå från en kvantitativ metod, i form av webbenkäter till tränare tillhörande konståkning- och gymnastikförbunden.

  Resultat

  Resultaten visade resultaten att tränare med högre nivåer av SPP och OOP sade att de gav mindre stöd för kompetens, samt tränare med högre nivåer av samtliga perfektionismtyper (SOP, SPP eller OOP) sade sig ge mindre autonomistöd till adepterna. Mera perfektionistiska tränare sade sig dock inte ge mindre stöd för tillhörighet. Resultatet visade även att ålder och erfarenhet har positiva samband med stöd för de grundläggande behoven samt att yngre, mindre erfarna tränare tenderar att vara mer perfektionistiska än äldre, mer erfarna tränare.

  Slutsats

  Slutsatsen utifrån resultaten är att tränares perfektionism har ett samband med det stöd de upplever att de ger för sina idrottares grundläggande psykologiska behov. Det föreslås därför att tränare skulle kunna ha nytta av att bli mer medvetna och reflekterade kring deras ledarskapsbeteenden i relation till sin perfektionism.

 • Vesterlund, Sabina
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning. FIHD - Forskarskolan för idrott och hälsas didaktik, GIH.
  Hälsa med andra ord: Innebörden av att genomföra och värdera street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet2018Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  To grasp what learning, teaching and knowing health might be in relation to a physical activity, the study explores what ninth grade students find difficult, and what they need to discern in teaching to experience the knowing of participation and evaluation of street dance classes through the concepts comprehensibility, manageability and meaningfulness. These concepts are brought from Aron Antonovsky perspective of salutogenic health by Sense of Coherence (SOC). However I do not claim to embrace the complete SOC since it relates to life as a whole (Antonovsky, 1991; 2005).

  The aim of the study is to investigate how to deal with the content of teaching making the students develop the ability to participate and evaluate physical activity in relation to the concepts mentioned. Furthermore by using the onset of phenomenography and theory of variation the study explores ways for teachers and students to discern critical features of the content of teaching.

  The study design used is Learning study. It is a cyclic, pedagogical design aiming for making it possible for teachers to scientifically explore the quality of their own teaching in relation to a specific content being taught. In a Learning study teachers are collaborating with content of teaching, trying to discern critical features of the content to make these aspects come clear for the students in renewed teaching. A phenomenographic perspective is used to discern how the students’ experiences of the teaching content vary. The theory of variation is used for planning and carrying out lessons and evaluating them in order to make the critical aspects discernable for the students.

  Three lessons within one Learning study cycle were staged. They were videotaped and field notes were taken. The sample consisted of three groups of ninth grade students, 15 to 16 years of age (n=52) and three teachers.

  Three critical aspects according to the object of learning were discerned in the study:

  • Experiences of comprehensibility, manageability and meaningfulness within the context of street dance.
  • Experiences of different forms of comprehensibility, manageability and meaningfulness within different situations of the context of street dance.
  • Within the context of street dance experience how the actions and experiences of comprehensibility, manageability and meaningfulness by oneself simultane-ously relates to actions and experiences of comprehensibility, manageability and meaningfulness of others.

  The study shows how young students’ ability to carry through and evaluate street dance with point of departure in the meaning of comprehensibility, manageability and meaningfulness may be improved when the students are offered a variation in the critical features of the subject content.

 • Al Saleh, Hazem
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Silver med guldsmak: En observationsstudie av skotteffektivitet i herrhandboll mellan Sverige och Frankrike under OS i London 20122018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med föreliggande studie är att göra en jämförelse mellan det svenska och det franska handbollslagens prestationer i form av skotteffektivitet från olika positioner under OS i London 2012 herrhandboll.

  Följande frågeställningar kommer att besvaras:

  •  Hur skiljer sig skotteffektiviteten mellan Sverige och Frankrike?
  •  Vilka positioner är avgörande för målgörande i internationell handboll?
  •  Skillnaden mellan officiell statistik och studiens statistik?

  Metod

  För att besvara frågeställningarna har 16 handbollsmatcher (herrhandboll) från de Olympiska spelen i London 2012, observerats och videoanalyserats. Sju bedömningskriterier valdes som omfattar alla parametrar som avspeglar skotteffektivitet.

  Sex, sju och niometers skott. Kantskott, kontring, genombrott och de totala skotten.

  Resultat

  Sverige och Frankrike spelade åtta matcher under de Olympiska spelen 2012 i London. Av dessa vann Sverige fem matcher och förlorade tre, och det franska laget vann sju matcher och förlorade en. Båda lagen sköt 356 skott, och utav de skotten blev det 228 mål för Sverige och 229 mål för Frankrike. Dessa siffror gör att skotteffektiviteten är 64 procent för bägge lagen, men Frankrike är effektivare i niometersposition och kontring. Statistiken i tabellen stämmer bättre för Sverige än Frankrike, vad gäller variabler som genombrott, sexmeters och kantskott. Ingen skillnad mellan lagen vad gäller skotteffektivitet.

  Slutsats

  Skotteffektiviteten skiljer sig inte stort mellan lagen. Sverige kan förbättra sin skotteffektivitet genom att utveckla och förbättra kvaliteten på niometersposition. Försvarsspelet och målvaktsspelet är andra kategorier som spelade stor roll att Frankrike vann OS i London 2012.

 • Carlberg, Ida
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Några elevers syn på hälsa och skolans hälsoarbete: En kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The purpose of this study is to investigate how some high school students experience their school's health work as well as their view on/understanding of health. Since the study is conducted in collaboration with the Swedish Institute FMS particular attention will be paid to a special intervention, named FMS. The research questions read: How is health presented in the students’ stories about the school’s health work? Where does the school's health work take place according to the students' stories? How do the students experience the subject Sport and Health? How do the students experience FMS:s health intervention?

  Method: A qualitative method has been used where nine students have been interviewed individually with the ambition to understand the phenomenon from the interviewees own perspective. A total of 18 interviews have been conducted since all participating students were interviewed on two different occasions.

  Results: Health for the students is primarily about feeling good and having the energy to perform. The pathogenic perspective appears the most when talking about physical health, while the salutogenic perspective becomes clearer when they argue about mental health and even more clear in social health. When the students talk about the opportunities and difficulties they experience about their own health, it mainly involves physical activity and diet. Here is a picture of how students seem to be about improving their health by being physically active and eating "good". Occasions when it is not possible to be physically active or to eat "good" therefore means that the students experience a difficulty for their own health.

  The school’s health work seems to, according to the student’s stories, mainly take place in the subject of Sport and Health, which is a subject the majority experiences provides good information and is fun. All students experience that the health intervention FMS has given them a deeper insight into what they can and can not do and what they need to improve with themselves. Overall, the interviewees describe how they think the FMS has been very good and fun.

  Conclusions: Regardless of whether a health work has a pathogenic or salutogenic perspective is it important for the school to think about how health is expressed in education and other health initiatives as it can ultimately affect students' approach to their health.

 • Virtanen, Aleksis
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Harju, Niklas
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Kan man förbättra anaerob kapacitet och effekt med hjälp av intervallträning på is?: En studie på unga elitishockeyspelare2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie var att ta reda på om man kan träna annorlunda jämfört med den traditionella ishockeyträningen på is för att bibehålla eller förbättra den anaeroba kapaciteten. 

  Kan man med hjälp av högintensitetsträning på is under sju och en halv minut förbättra den anaeroba kapaciteten bättre jämfört med konventionella ishockeyövningar under pågående säsong?

   

  Metod

  Sexton spelare från ett av lagen i J20 superelit som är den högsta serien för ishockeyspelare under 20 år. Testpersonerna delades in i en testgrupp som bestod av sju personer och en kontrollgrupp som bestod av nio personer. Studiens träningsprogram bestod av fem veckors högintensiv träning en gång i veckan för testgruppen och bestod av maximal skridskoåkning i tjugo sekunder från den förlängda mållinjen till den röda mittlinjen på ishockeyrinken och sedan fram och tillbaka så många gånger som hanns med. Detta gjordes åtta gånger med en vila på 45 sekunder mellan varje set. Kontrollgruppen tränade samtidigt som vanligt på isen. Efter fem veckor gjordes Wingate cykeltestet om för att se om några förbättringar skett.

   

  Resultat

  Resultatet visar en generell peak power och peak 0-5 sekunder ökning över tid för grupperna. Båda grupperna ökade sina värden men kontrollgruppens ökning var störst. Peak 0-5 sekunder och average power visade sig ha en interaktion efter ett Post Hoc test, alltså en skillnad mellan grupperna. Kontrollgruppen ökade sina värden på average power men inte testgruppen. Träningen hade ingen effekt på P.O 25-30 sekunder som förblev oförändrad i båda grupperna. Båda grupperna uppvisade en signifikant ökning i power drop (W/kg) efter träningsperioden. Dock sågs ingen skillnad i % power drop då peak power samtidigt ökade.

   

  Slutsats

  Slutsatsen i denna studie var att både den högintensiva intervallträningen på is och den traditionella isträningen ökar den anaeroba effekten hos unga elitishockeyspelare. Vanligtvis sänker den konventionella isträning den anaeroba effekten under den pågående säsongen. Detta gör det svårt att tolka resultatet i studien som troligtvis beror på skillnader i testgrupperna och suboptimala testförhållanden.

 • Markström, Fredrik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Improviserad förberedelse: Fotbollstränares användning av lärandemetoder2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställning

  Syftet med detta arbete är att samla information genom intervjuer om hur lärandemetoder används, samt om och i så fall hur tränarna anpassar dessa utifrån träningsaktivitet och syftet med träningsaktiviteten. Detta för att ta reda på hur fotbollstränare vet vad de ska göra i olika situationer och hur de förhåller sig till olika situationer i träning.

  Frågeställningar:

  • Hur använder sig fotbollstränare av olika lärandemetoder?
  • Hur skiljer sig val av lärandemetod till träningsaktivitet och syftet med träningsaktiviteten?
  • Hur balanserar fotbollstränare lärandemetoder till individen respektive gruppen?

  Metod

  För att samla information om fotbollstränares användande av lärandemetoder i förhållande till träningsaktivitet så har en kvalitativ semi-strukturerad intervju genomförts. Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide bestående av tre delar, inledning, huvuddel och avrundning. Huvuddelen som avsågs vara stommen i guiden bestod vidare av tre teman utifrån studiens frågeställning. Utifrån varje tema så hade ett visst antal frågor förberetts, sammanlagt 15 frågor, som var konturerade att vara öppna frågor.

  Resultat

  Av resultat som presenteras så går det att utläsa att tränarna beskriver en form av improviserad förberedelse i sina sätt att skapa lärande. Att tränarna vet hur de ska agera i olika situationer baseras på tränarnas samlade kunskap och erfarenheter. Tränarna beskriver även en flexibilitet som de använder sig av för att skapa lärande, vilket också tyder på ett upplevt ansvar hos tränarna att det som ska förmedlas går fram.

  Slutsats

  Av de diskuterade resultaten så kan en slutsats dras att tränare behöver reflektera mer över hur de använder lärandemetoder, för att kunna vara förberedda på hur de kan bemöta de pedagogiska situationer som kommer att uppstå under en träning och vara flexibel i sitt agerande.

 • Linderholm, Kim
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Eriksson, Julia
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Hälsa i ämnet Idrott och hälsa: gymnasieelevers upplevelse av hälsoundervisningen2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim: The purpose of this study is to find out what knowledge of health students experience that they learn in physical education and health, and how health is evident in the subject. The study intends to answer the following questions:

  1. What do the students experience that they learn about health in the subject of physical education and health?

  2. What views of health appears?

  3. What do the students think should be included in a health education?

   

  Method: The method used to answer the study's research questions is qualitative interviews. Eight individual interviews with high school students who study the course Sport and Health 1 were conducted in two different schools in the Stockholm area. The interviews were then analyzed using Aron Antonovsky's theory on health, to visualize salutogenic and pathohenic perspectives on health.

   

  Results: The results showed that students learn a lot about how physical exercise leads to their health and that in relation to physical exercise it is also important to think about their diet. It also appears that the students have a similar view of health, with a focus on physical aspects of health. However, there are students who emphasize the importance of thinking about mental aspects of health. What the students would like to change in the health education is that they want to know more about how they can handle stress and more about how drugs affect the body.

   

  Conclusion: The conclusion of the study show that the students experience that they have sufficient knowledge of health in the health education, and that physical exercise is the health aspect that has the most focus during class. The students' approach to health differs to a certain extent from the content of the teaching, as they also raise mental aspects of health slightly more, which is also something they want to know more about Students have an interest in knowing more about how they can handle stress in their daily lives and want to know more about the effects of drugs and doping.

 • Stahl, Erik
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Wittsell, Axel
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Strategi för en vinnande vardag: Svenska elittränares syn på periodisering och planering av taktik inom fotboll2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka hur svenska elittränare resonerar kring periodisering och taktikens roll inom periodiseringen.

  Frågeställning

  1. Hur implementerar svenska elittränare periodisering av taktik?

  2. När implementerar svenska elittränare periodisering av taktik?

  Metod

  Studien genomfördes via semistrukturerade intervjuer som undersökte komplexa samband kring hur tränare prioriterade och periodiserade sin taktik kopplat till belastning på bästa sätt. Urvalet av tränare baserades på huvudtränare från Allsvenskan och Superettan. Urvalet är baserat på tränare som tros ha god kunskap om syftet och frågeställningarna. Tränarna informerades om de etiska huvudkraven och gav senare sitt samtycke. Intervjuerna baserades på en standardiserad intervjuguide och frågorna ställdes så öppet som möjligt för att få ett rikare innehåll. Det genomfördes intervjuer med fem tränare. Datan analyserades genom transkribering. Från transkribering skapades huvudteman utifrån liknande svar från flera tränare. Datan har analyserats och författarna är medvetna om att resultat har tolkats och reflekterats genom författarnas tidigare erfarenheter och detta medverkar till subjektivitet.

  Resultat

  Resultatet visade på 5 olika teman.

  Periodisering som verktyg, men inte som absolut sanning

  Periodisering av fysik och mentala förmågor används som modell för att i första hand klara av att spela fotboll och träna enligt arbetssätt på optimalt sätt för att a) undvika skador b) träna så likt matchen så ofta som möjligt. Däremot beskriver tränarna en vardag där spelare inte alltid är mottagliga eller dagar under säsongen där modellen behöver anpassas till rådande förutsättningar för dagen.

  Spelarnas mottaglighet/mental periodisering

  Spelarnas mentala välbefinnande och mottaglighet för träning anses centralt för att tränarna ska få ut maximalt av instruktioner eller taktiska direktiv i träning.

  Taktiken är övergripande

  Tränarna ville ha en träning som förbereder spelarna för match, tränarna ville träna som laget ska uppträda taktiskt i match för att få maximal överföring mellan träning och match. Taktiken fanns alltid med i träningen.

  Periodernas olika krav

  Tränarna förklarade att olika perioder hade olika krav och målsättningar. Försäsongen består mycket att förbereda inför säsongen, men där man också har tid att taktiskt förbereda för tävlingssäsong. Tävlingssäsong karaktäriserades av att allt fokus låg på nästa match. Eftersäsongen var den period då mottagligheten från spelaren var låg så taktik jobbades i stort sett aldrig med.

  Eftersäsongsplan

  Här framkom varierande resultat där tränarna hade olika filosofi kring vad eftersäsong skulle innehålla.

  Slutsats

  Matchen står alltid i fokus för periodisering av taktik. Balansen mellan att få ut maximal effekt av sin taktiska träning samt träna spelarnas beslut och aktioner så matchlikt som möjligt utgjorde olika prioriteringar vid olika tidpunkt. Vidare beskriver tränarna mottagligheten och förmågan att ta emot och omsätta instruktioner vid träning som viktig faktor kopplat till när man valde att implementera sin taktik i träning.

 • Arvidsson, Elin
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Rosenqvist, Andreas
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Alla vill dansa bugg, eller?: En studie om utvecklingen inom barn-, ungdoms- och juniorbugg2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Studiens syfte var att analysera organisatoriska faktorer till deltagarantalets förändringar i barn-, ungdoms- och junioridrott inom dansen bugg. De frågor som studien avsåg att besvara var följande: ”Vilka bidragande organisatoriska faktorer kan ha påverkat den kraftiga reduceringen av antalet unga tävlingsdansare i bugg?” samt ”Finns förslag, och i så fall vilka, på hur utvecklingen inom deltagarantalet i tävlingsklasserna barn, ungdom och junior i bugg ska kunna förändras?”

  Metod

  Metoden som använts i studien är en semistrukturerad kvalitativ intervjumetod med syftet att undersöka organisationens syn kring buggens utveckling under det senaste decenniet. Utifrån ett bekvämlighets- och målinriktat urval har fem kanslister intervjuats från tre olika nivåer inom buggens organisation. Den insamlade empirin har därefter analyserats för att allsidigt utforska och belysa problemområdet.

  Resultat

  Resultatet visar ett flertal olika organisatoriska faktorer som kan ha påverkat den kraftiga reduceringen av unga tävlingsdansare i bugg. Samtliga respondenter lyfter i sina intervjuer att samhället har en inverkan på antalet medlemmar. Även faktorer som föreningarnas intresse och kunskap kan ha haft en inverkan. Det nya tävlingssystemet ansågs av föreningarna som en bidragande faktor. Det finns en osäkerhet gällande vilken del av organisationen som bär ansvaret över barn- och ungdomsutvecklingen. Det kan vara en faktor till reduceringen i sektionen. Ett flertal förslag lyftes för förändring, bland annat samarbete och gemenskap mellan föreningar. Även utbildning, digitalisering, marknadsföring och förändring av distriktens användningsområde lyftes upp som förslag.

  Slutsats

  Vid analysen av den insamlade empirin framgår ett flertal organisatoriska faktorer till deltagarantalets förändring i barn-, ungdoms- och juniorbugg, vilket upplevs ha bidragit till reduceringen inom dansen. Det finns, i dagsläget, ingen färdig plan för att vända den nedåtgående trenden inom barn-, ungdoms- och juniorsektionerna i bugg. Dock finns ett stort intresse att färdigställa ett hållbart koncept för tidigare nämnda sektioner.

 • Nordvall, Gabriella
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Buhrman Lindberg, Catharina
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  ”Man åker ju inte bara ut i skogen för att ställa upp ett tält, utan också för att sitta vid en eld och mysa och känna ett lugn”: En kvalitativ studie om undervisning och bedömning i friluftsliv2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim with this study is to investigate how teachers in physical education are teaching and working with assessment in outdoor education. Further on, we also want to see how the geographical location of each school might be a factor to consider when it comes to the conditions for managing outdoor education. The following issues have been used: How does teachers implement outdoor education in their teaching in physical education? What conditions, for example, economic, time, or the vicinity to nature, does one has to consider important to teach outdoor education? In what ways do the teachers work with the content of the curriculum and how do they create situations for assessment. In what way do the teachers look at how the different conditions affect the education in outdoor education itself?

  Method

  Our study is based on qualitative interviews where the focus was to understand how and why the teachers looked upon certain areas within outdoor education, rather than gathering quantitative facts. There were six certified teachers being interviewed from upper secondary schools in Jämtland, Södermanland, Småland and Västergötland. As the interviews began we assured all the participants their answers were confidential and that they could end the interview at any time. The interviews were held over Skype with a voice recorder.

  Results

  The results we found were that most of the teachers had a very similar way of looking at outdoor education. Most of them agreed that conditions such as, economic, time and material, plays a big part when it comes to what education they will be able to implement. The teachers also found a connection between the location of the school and what type of outdoor education they can carry through. All of them thought that the activity itself should be in focus, and that will decide in what environment it will take place.

  Conclusions

  The conclusion we can make based on the findings of this study was that many teachers looked at the limitations of outdoor education and therefore decided that it was a difficult element to work with. With a wider view toward outdoor education one could interpret the curriculum in multiple ways, and then find new possibilities with outdoor education. If one were to look at the four overall perspectives, written in the curriculum, one could easily work with environmental sustainability and the historical aspects of the different places one has access to.

 • Hildingsson, Malin
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Tranaeus Fitzgerald, Ulrika
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Alricsson, Marie
  Linnéuniversitetet.
  Perceived motivational factors for female football players during rehabilitation after sports injury - a qualitative interview study.2018In: Journal of exercise rehabilitation, ISSN 2288-176X, Vol. 14, no 2, p. 199-206Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Compliance with a rehabilitation program is significant among athletes following a sports injury. It is also one of the main factors that influence the rehabilitation process; moreover, the outcome is also influenced by the athlete's motivation. It is primarily an autonomous motivation, resulting in rehabilitation adherence. The aim of this study was to investigate the perceived motivation of female football players during rehabilitation after a sports injury and the extent to which these motivating factors were autonomous. Qualitative interviews, based on a semistructured interview guide with injured female football players undergoing rehabilitation, were analyzed using content analysis. The motivational factors that were described were their set goals, social support as well as external and internal pressures during rehabilitation. The perceived autonomy varied somewhat but overall, they experienced external motivation; therefore, the behavior was not entirely self-determined. Results are expected to provide a better understanding of women football players' motivation in relation to their rehabilitation; hence, physiotherapists and coaches who are part of the rehabilitation process can contribute by increasing the autonomous motivation, thus, improving the compliance and outcome of the rehabilitation.

 • Rosendahl, Emil
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Esh, Anik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Lokal Pedagogisk Planering: En textanalys av tio LPP2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka några idrottslärares tolkning av den nationella kursplanen för idrott och hälsa och hur denna tar sig i uttryck genom LPP. Studien utgår från nedanstående frågeställningar

  1. Vad innehåller en LPP?

  2. Hur skiljer sig LPP från den nationella kursplanen?

  Metod I studien har vi utgått från en kvalitativ textanalys ifrån tio olika LPP, med hjälp av Googles-sökmotor har vi sökt på ”pedagogisk planering åk 7-9 idrott och hälsa” för att få tillgång till det material som skall analyseras. Studien utgick ifrån de tio första LPP som dök upp i resultatet från sökningen.

  Resultat Genom analys av LPP har det visat sig att idrottsläraren har olika stora möjligheter att fritt formulera en egen LPP som inte alls behöver vara identisk med den nationella kursplanen. En tolkning vid arbetet med LPP, är att se det som ett uttryck eller försök till att förändra skolans styrning av ämnet. Överlag tolkas det som att lärare runt om i Sverige har använt sig av LPP för att förenkla och förtydliga ämnets mål. Genom att ha skrivit en LPP fick lärarna en annan typ av ansvar då de inte bara följde kursplanen utan även tolkade den på ett eget sätt. En LPP kunde vara nästan ”identisk” som den nationella kursplanen, men även ha fria tolkningar av kursplanen. Detta berodde på hur långt utanför ramarna läraren valde att gå.

  Slutsats Utifrån resultatet av studien kan det sammanfattas att det varierar väldigt mycket hur skolornas LPP ser ut. Generellt sett är det svårt att få fram ett tydligt svar för hur det ser ut i hela landet. Detta beror på att den insamlade data från nätet var väldigt begränsad och i liten omfattning. Det kan tolkas att Skolverket inte uppmanar lärarna att skriva LPP då det inte förekommer på deras hemsida överhuvudtaget.

 • Meyer Diaz, Hans
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Elevers tankar om bollspel i ämnet idrott och hälsa: En intervjustudie av elever i årskurs 6 om bollspel2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim

  The purpose of the study was to investigate which opinions pupils of the 6th grade have on ball games in the subject of sport and health.

  • How do pupils describe ball games on the subject of sport and health?
  • In the subject of sport and health, what effect do the pupils consider ball games have in their development and learning?
  • How do the pupils think that the curriculum affects the use of ball games in the teaching of the subject?

  Method

  Eight pupils from a public school in 6th grade participated in the study. In order to answer the aim of the study, a qualitative approach was used consisting of interviews. The tools used to facilitate the interview process were an audio recorder and an interview guide.

  Results

  All pupils describe that ball games occur often in the subject of sport and health. The pupils considered ball games to have a positive effect on their development and learning, by providing them with good exercise and teaching them about cooperation. The negatives are the risk of injury, reduced motivation and risk of discord. The pupils felt that the governing documents had an impact on the use of ball games in the teaching. The pupils do not agree on whether ball games should be conducted in a competitive way or a recreational way. Pupils also consider that activities like swimming or orientation are being overridden because of the amount of ball games in the teaching.

  Conclusions

  There are two heterogeneous groups when it comes to ball games, the competition-oriented and the recreational-oriented. Ball games help to achieve some of the assignments that exist in the subject of sport and health, for instance the pupil’s mobility skills. However, since it does not cover the entire curriculum, teaching assignments should therefore be complemented with other activities as well.

 • Berglund Nilsson, Mikael
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Fysisk aktivitet och PISA-resultat: En studie om relationen mellan elevers fysiska aktivitetsvanor och PISA-resultat2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  This study has used data, taken from the OECD’s PISA-test results and questionnaire answers, in order investigate the relationship between PISA-results and different forms of physical activity. PISA-tests run every three years, in countries which are members of the OECD, in order to compare their national education systems.

  Physical activity is argued to have an effect on academic results and, therefore, an increase in physical activity should result in better results on the PISA-tests.

  Aim

  This study aims to look at how three different physical activity measures, the amount of days with physical activity in school, the amount of days with moderate physical activity and vigorous activity, respectively, is associated with the PISA scores for those specific groups.

  Method

  The students who completed the PISA-tests also got to answer questions regarding their physical activity habits. These physical activity data, available as means within each different answer, were compared to their group’s PISA-score. Analyses were done using One Way Measure ANOVA tests and Tukeys HSD Post-Hoc tests in order to see difference between numbers of days of physical activity.

  Results

  The result of the study showed that one day of moderate and vigorous physical activity is better than no physical activity and that an increasing number of days of physical activity is better up till 4-6 days of physical activity. Students who have 1-2 days of physical activity in school perform better than students who do not have any physical activity or more than two days of physical activity.

  Conclusions

  The overall conclusion is that youths who engage in physical activity reach better results on the PISA-tests than people who are not physically active and that an increasing number of days, up till 6 days with physical activity, is better than one.

 • Nowik, Daniel
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Tellström, Amanda
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Specialidrottslärares erfarenhet av rehabilitering för skadade elever: En kvalitativ studie riktad mot riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka hur specialidrottslärare på RIG och NIU ger stöttning samt förmedlar strategier till elever kring mentala situationer under en rehabilitering.

  Frågeställningarna studien ska besvara är följande:

  • Hur anpassas undervisningen för skadade elever på RIG och NIU i form av stöttning?
  • Vilka metoder förekommer på gymnasier för att bidra till elevernas motivation till rehabilitering?

  Metod

  Datainsamlingen till studien gjordes i form av intervjuer utifrån en intervjuguide. Sex specialidrottslärare med olika idrotter intervjuades, fyra från NIU och två från RIG utspritt på tre olika skolor i Mellansverige intervjuades. Intervjuerna spelades in och transkriberades.

  Resultat

  Samtliga specialidrottslärare menade att motivation behövdes för att orka med att genomföra en rehabilitering och att de hade ett ansvar att finnas där som ett socialt stöd för de skadade eleverna. En motivation för eleverna blev att ta sig igenom delmål utifrån ett rehabiliteringsprogram. Specialidrottslärarna ville få eleverna att känna delaktighet under skadeperioden och de stöttades till att uppnå sina delmål. Specialidrottslärarna ansåg att stöttning var en självklar del av undervisningen, framför allt under en skadeperiod då positiv stöttning bör komma från alla håll och kanter. Det är lättare att ge stöttning till elever som är tillsammans med övriga i gruppen, då gruppdynamiken ger positiv inverkan mentalt på den skadade eleven. En del av specialidrottslärarna använder sig av en strategi med målsättningar, där de sätter upp delmål för att få en progression med rehabiliteringen.

  Slutsats

  Undervisningen anpassas så att skadade elever i största mån ska utöva sin rehabilitering i anslutning till gruppen för att den skadade eleven ska känna sig inkluderad. Detta också för att specialidrottsläraren ska kunna ge stöttning och feedback under lektionstimmarna i skolan.

 • Hemmingsson, Erik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences. Karolinska insitutet.
  Early Childhood Obesity Risk Factors: Socioeconomic Adversity, Family Dysfunction, Offspring Distress, and Junk Food Self-Medication.2018In: Current Obesity Reports, E-ISSN 2162-4968, Vol. 7, no 2, p. 204-209Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE OF REVIEW: To explore the sequence and interaction of infancy and early childhood risk factors, particularly relating to disturbances in the social environment, and how the consequences of such exposures can promote weight gain and obesity.

  RECENT FINDINGS: This review will argue that socioeconomic adversity is a key upstream catalyst that sets the stage for critical midstream risk factors such as family strain and dysfunction, offspring insecurity, stress, emotional turmoil, low self-esteem, and poor mental health. These midstream risk factors, particularly stress and emotional turmoil, create a more or less perfect foil for calorie-dense junk food self-medication and subtle addiction, to alleviate uncomfortable psychological and emotional states. Disturbances in the social environment during infancy and early childhood appear to play a critical role in weight gain and obesity, through such mechanisms as insecurity, stress, and emotional turmoil, eventually leading to junk food self-medication and subtle addiction.

 • Nooijen, Carla F J
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences. Karolinska Institutet.
  Kallings, Lena
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology.
  Blom, Victoria
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport Psychology research group. Karolinska Institutet.
  Ekblom, Örjan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology.
  Forsell, Yvonne
  Karolinska Institutet.
  Ekblom, Maria
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control. Karolinska Institutet.
  Common Perceived Barriers and Facilitators for Reducing Sedentary Behaviour among Office Workers.2018In: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 15, no 4, article id E792Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Qualitative studies identified barriers and facilitators associated with work-related sedentary behaviour. The objective of this study was to determine common perceived barriers and facilitators among office workers, assess subgroup differences, and describe sedentary behaviour. From two Swedish companies, 547 office workers (41 years (IQR = 35–48), 65% women, 66% highly educated) completed questionnaires on perceived barriers and facilitators, for which subgroup differences in age, gender, education, and workplace sedentary behaviour were assessed. Sedentary behaviour was measured using inclinometers (n = 311). The most frequently reported barrier was sitting is a habit (67%), which was reported more among women than men (X2 = 5.14, p = 0.03) and more among highly sedentary office workers (X2 = 9.26, p < 0.01). The two other most reported barriers were that standing is uncomfortable (29%) and standing is tiring (24%). Facilitators with the most support were the introduction of either standing- or walking-meetings (respectively 33% and 29%) and more possibilities or reminders for breaks (31%). The proportion spent sedentary was 64% at the workplace, 61% on working days, and 57% on non-working days. This study provides a detailed understanding of office workers’ ideas about sitting and means to reduce sitting. We advise to include the supported facilitators and individualized support in interventions to work towards more effective strategies to reduce sedentary behaviour.

 • Viol, Frida
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Vad anser gymnasieelever om olika undervisningsstilar i Idrott och hälsa?: - En kvantitativ studie av Mosstons 11 undervisningsstilar2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim

  The aim of the study is to study upper secondary school students’ experiences and perceptions of Mosston's teaching styles.

  Issues:

  - Which of the 11 teaching styles do the students have the most experience of?

  - What teaching styles do the students think would be the most fun?

  - What teaching styles do the students think they should learn the most through?

  - What teaching styles do the students think would motivate them to learn?

  Method

  151 questionnaires were collected from upper secondary school students. The sample is based on a convenience selection in selecting schools and an additional sample selection in the selection of classes to get all three school years in upper secondary school. The statistics program SPSS version 25 for Mac was used. Significance level was set to p <0.05. First, descriptive analyzes were performed on all data. As the data was ordinal and the number of participants few, a non-parametric test needed to be done. Therefore Friedman's two-way analysis of variation was chosen. To analyse the significant difference, a Wilcoxon character ranks test was made to see between which styles there was a significant difference.

  Results

  The students had the most experience of the so-called practice style and least experience of self-teaching style. Most fun the students thought that the practice style would be, while the convergent discovery style would be least fun. Most instructive and motivational, the students thought that the practice style would be, while the self-teaching style appeared to be the least instructive and motivational.

  Conclusion

  More studies of the subject of teaching styles are required, and then qualitative character supplementary questions can be asked. One conclusion from the study is that it is not possible to determine whether the results are related to the students having the most experience of the practice style.

 • Lundgren, William
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Personlig träning och beteendeförändring: Hur personliga tränare arbetar med motivation för att främja klienternas beteendeförändringar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund

  Detta examensarbete undersökte hur fem personliga tränare i Sverige arbetar med motivation för att främja sina klienters beteendeförändring under perioden sex månader och framåt. Det teoretiska paradigmet var utformat av self determination teorin (självbestämmande teorin) och den transteoretiska modellen.

  Syfte och frågeställning

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personliga tränare arbetar för att främja sina klienters beteendeförändring sex månader och framåt, för att sedan kunna utvärdera deras arbetssätt utifrån teori inom beteendeförändring och motivation. För att uppnå syftet med uppsatsen formulerades följande huvudfrågeställning: Hur arbetar personliga tränare med motivation för att främja sina klienters beteendeförändring sex månader och framåt?

  Metod

  Studien utgick från en kvalitativ metod med en deduktiv ansats, fallstudie gjordes på gymkedja X där fem personliga tränare intervjuades via telefonintervjuer. I empirikapitlet framställs intervjupersonernas svar som även jämförs med varandra. Till sist kommer analysen där empirin tolkas utifrån tidigare forskning och relevant teori inom området, olika samband mellan teori och empiri framställs.

  Resultat

  Följande områden viktiga för en lyckad beteendeförändring: Förflyttning mot inre motivation, få klienterna att uppleva att det nya beteendet är en naturlig del av livet, stärka klienternas vinster med fysisk aktivitet samt förebygga återfall.

  Slutsats

  Intervjupersonerna ansåg att arbetet med relationen till klienterna och klienternas relatering till kunskap och miljön där beteendeförändringen äger rum är det viktigaste. Arbetet kring detta ger de personliga tränarna bra förutsättningar för att sedan öka klienternas kompetens och autonomi vilket innebär att klienterna i sin tur drivs mer av inre motivation vilket resulterar i en lyckosam beteendeförändring.

 • Bäckström, Åsa
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Nairn, Karen
  University of Otago, Dunedin, New Zealand.
  Skateboarding beyond the limits of gender?: Strategic interventions in Sweden2018In: Leisure Studies, ISSN 0261-4367, E-ISSN 1466-4496Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sweden prides itself as a country where young women can enjoy gender equality. Yet many young women skateboarders still experience discomfort when skateboarding in public spaces. We argue that diverse strategies are required to intervene in the intransigent problem of gender inequality in the male-dominated sport of skateboarding. We discuss two intertwined strategies adopted in Swedish skateboarding contexts, strategic visibility and strategic entitlement. Strategic visibility is premised on making girls a special case, separated from the boys, and therefore highly visible. The other intervention goes beyond the limits of gender, aiming to achieve strategic entitlement, which takes-for-granted girls’ participation and competence. Drawing from ethnographic data, we explore the paradoxical spaces of these interventions, identifying the benefits and risks of each strategy. We conclude that both strategies are important, yet the latter breaks new ground. Strategic entitlement, which constructs skateboarding girls as ordinary and indistinguishable from boys, no longer constructs gender as a limiting factor. Interventions to promote gender equality should include strategies that seek to go beyond gender and strategies that acknowledge the significance of gender. We need to keep experimenting with and researching the unintended consequences of all strategies for challenging and changing male dominance in sport and leisure.

 • Grönquist, Kenny
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Jakobsson, Tobias
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Drogproblematikens vara eller icke vara i gymnasieskolan: En studie om två gymnasieskolors drogförebyggande arbete2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim: The aim of the study is to investigate the problem of drugs that may exist in the school environment at upper secondary schools. Furthermore, there is an aim to investigate how school staff carry through with the drug preventive work. Is there a drug problem at the schools? What preventive drug work is in affect at the schools? What is the effect of the drug preventive work at the schools?

  Method: The study is qualitative with an inductive approach, where fact based interviews with semistructured structure has been chosen as the method of collecting empiri. The selection for the study comprises two upper secondary schools in the Stockholm area, which differ in admission points where a PE teacher, curator and principal was interviewed at the respective schools. The selection for the study where a convenience selection in combination with a hand-picked selection. The interviews were processed with a hermeneutic approach and empirin was analyzed on the basis of system theory and the salutogenic perspective.

  Results: The results show that the schools have a drug problem regarding pupils where drug problems may be more or less visible. Overall, respondents perceive that students today have a more liberal view of drugs than before. All respondents agree that the principal has ultimate responsibility, but that all school staff must contribute to the work. The structure of the drug prevention work differs from the two schools, and this can be seen in the light of the fact that one school has a more open problem. All respondents pushes the importance of a good school environment and that this is the most effective method for successful drug prevention work. The respondents mention that there is a problem with confronting students as they often deny and that custodians can get upset. Respondents also argue that there is no structure and clear framework for how the drug prevention work should be realized. 

  Conclusion: A conclusion that can be drawn from the system theory is that the Swedish school system from macro systems down to micro systems has too many closed self-referencing systems and where communication, which is the key in the system theory, is inadequate between the different system levels. Nevertheless, the willingness of the two schools is to work more with the drug prevention, and the focus is on creating a safe and developing school environment that goes hand in hand with the salutogenic perspective.

 • Österberg, Magnus
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Elitfotbollsklubbarna i Stockholms NIU-verksamhet: en kvalitativ studie av klubbarnas verksamhet på gymnasiet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställning

  Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur de elitföreningar i Stockholm som bedriver specialidrott fotboll i skolan upplever samarbetet med de olika skolorna. Syftet är också att undersöka och beskriva vilka svårigheter respektive utvecklingsmöjligheter föreningarna upplever.

  Gymnasieskolans ramar och regler måste föreningarna förhålla sig till men vägen dit och prioriteringarna kan se olika ut. De frågeställningar som användes är:

  • Hur beskriver föreningen sitt samarbete med gymnasieskolan?
  • Hur upplever föreningen att målet att utbilda elitspelare påverkas av samarbetet med gymnasieskolan?
  • Vilket utvecklingsområde är det viktigaste i samarbetet med gymnasiet?

  Metod

  Studiens ansats är kvalitativ och den datainsamlingsmetod som använts är semistrukturerade enskilda intervjuer. Enligt Bryman (2011) tillåter semistrukturerade intervjuer att respondenternas svar leder till eventuella följdfrågor. Studiens intervjuguide är uppbyggd tematiskt.

  Resultatet

  Resultatet visar att de undersökta föreningarnas förhållningssätt till både studier och fotbollsträningen i gymnasiet är att det är ett helhetskoncept. Skillnaderna i hur föreningarna prioriterar finns men målet är detsamma. Som helhet är klubbarna nöjda med sina respektive samarbeten och förslag på utvecklingsmöjligheter finns hos samtliga.

  Slutsats

  Den Nationella Idrottsutbildningen, NIU, kanske inte är den perfekta lösningen men fungerar i de undersökta föreningarna väl. Formerna för utbildningen, faciliteterna och andra resurser håller hög klass rakt igenom. Det finns anledning för vidare studier i ämnet för att utvecklingen ska ske i hela landet.

 • Wikås, Johan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Imagery - the power of the mind: En intervention om visualiseringens påverkan på truppgymnasters upplevda nervositet inför tävling2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Studien avsåg undersöka om visualisering kan påverka eventuell nervositet och självförtroendet hos gymnaster inför tävling i truppgymnastik, samt huruvida PETTLEPmodellen kontra traditionell visualisering1 ger olika resultat. Följande frågeställningar avses besvaras genom studien:

  1. Har visualisering enligt PETTLEP-modellen någon påverkan på nervositet och självförtroende inför en tävling?

  2. Skiljer sig eventuell nervositet och självförtroende inför en tävling hos gymnaster beroende på om PETTLEP-modellen eller traditionell visualisering används?

  Metod

  19 deltagare (ålder 17,09, ± 0,92) fullföljde studien. De placerades i en interventions- (IG) och en kontrollgrupp (KG) utan randomisering. IG genomgick ett PETTLEP-program (nio sessioner under tre veckor). Visualiseringen utfördes cirka 15 minuter före träning i ett rum intill hallen. IG guidades av studiens författare. KG utförde två sessioner med traditionell visualisering. I studien användes Immediate Anxiety Measurement Scale (IAMS), the Sport Imagery Ability Questionnaire (SIAQ) och en manipulationscheck som mätinstrument.

  Resultat

  En mixed ANOVA visade att den enda signifikanta skillnaden var självförtroendets påverkan, p = > .05. Självförtroendets påverkan ökade från M = -0,13 till M = 2,00 för IG. Intensiteten av mental och fysisk nervositet ökade hos KG från M = 3,90 respektive M = 3,70 vid första tillfället till M = 5,20 respektive M = 4,90 vid sista tillfället. Intensiteten av fysisk nervositet och självförtroendet ökade från M = 3,87 respektive M = 3,88 till M = 4,38 respektive M = 4,50 för IG. Den mentala nervositetens påverkan ökade från första till sista tillfället för IG (M = -0,5 resp. M = 0,75). Frekvensen av mental och fysisk nervositet för KG ökade från M = 3,70 resp. M = 3,60 till M = 4,90 resp. M = 4,40.

  Slutsats

  Självförtroendets påverkan på prestationen ökade hos IG medan KG minskade. Det kan inte fastställas att studiens innehåll var den enda bidragande faktorn till resultatet. Ett flertal skillnader kunde utläsas (ej signifikanta), men trend och effektstorlek talar för en viss förändring på ett fåtal av resultaten. Således behövs mer forskning inom området.

  1Traditionell visualisering, till skillnad från PETTLEP-modellen, tar inte hänsyn till neurovetenskapligt framtagna rekommendationer så som PETTLEP-modellen gör

 • Lidin, Matthias
  et al.
  Karolinska institutet.
  Hellénius, Mai-Lis
  Karolinska institutet.
  Rydell-Karlsson, Monica
  Karolinska institutet.
  Ekblom Bak, Elin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology.
  Long-term effects on cardiovascular risk of a structured multidisciplinary lifestyle program in clinical practice.2018In: BMC Cardiovascular Disorders, ISSN 1471-2261, E-ISSN 1471-2261, Vol. 18, no 1, article id 59Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Cardiovascular disease is still the leading cause of premature death world-wide with factors like abdominal obesity, hypertension and dyslipidemia being central risk factors in the etiology. The aim of the present study was to investigate the effects on cardiovascular risk factors and cardiovascular risk after 6 months and 1 year, in individuals with increased cardiovascular risk enrolled in a lifestyle multidisciplinary program in a clinical setting.

  METHOD: Individuals with increased cardiovascular risk were referred from primary health care and hospitals to a program at an outpatient clinic at a department of cardiology. The program consisted of three individual visits including a health check-up with a physical examination and blood sampling, and a person-centered dialogue for support in behavioural change of unhealthy lifestyle habits (at baseline, 6 months and 1 year). Furthermore, five educational group sessions were given at baseline. Cardiovascular risk was assessed according to Framingham cardiovascular risk predicting model.

  RESULTS: One hundred individuals (mean age 59 years, 64% women) enrolled between 2008 and 2014 were included in the study. Waist circumference, systolic and diastolic blood pressure and total cholesterol decreased significantly over 1 year. In parallel, cardiovascular risk according to the cardiovascular risk profile based on Framingham 10-year risk prediction model, decreased with 15%. The risk reduction was seen in both men and women, and in participants with or without previous cardiovascular disease.

  CONCLUSION: Participating in a structured lifestyle program over a year was associated with significant improvement in multiple cardiovascular risk factors and decreased overall cardiovascular risk.

  TRIAL REGISTRATION: The study is registered at www.clinicaltrials.gov (ClinicalTrial.gov ID: NCT02744157 ).

 • Ekblom Bak, Elin
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology.
  Ekblom, Örjan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology.
  Andersson, Gunnar
  HPI Health Profile Institute AB.
  Wallin, Peter
  HPI Health Profile Institute AB.
  Ekblom, Björn
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, Björn Ekblom's research group.
  Physical Education and Leisure-Time Physical Activity in Youth Are Both Important for Adulthood Activity, Physical Performance, and Health.2018In: Journal of Physical Activity and Health, ISSN 1543-3080, E-ISSN 1543-5474, p. 1-10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The importance of youth physical activity (PA) for adulthood PA, performance, and health was retrospectively evaluated. Methods: A total of 258,146 participants (49% women), aged 19–70, with a first-time health-profile assessment between 1982 and 2015, provided self-reported data on current perceived health, PA, lifestyle, and physical education class participation, and PA outside school hours before age 20. Data on anthropometrics, blood pressure, and estimated maximal oxygen consumption (VO2max) were obtained. Results: Women participating in physical education class, compared with those who did not, had significantly lower OR (range: 0.81–0.87) for perceiving poor overall health, general obesity, and high diastolic blood pressure after adjustment for potential confounders, and increased OR (range: 1.17–1.23) for exercising regularly and a normal/high VO2max in adulthood. For men, the ORs were significantly lower (range: 0.66–0.86) for poor perceived overall health, general, and abdominal obesity. These associations were seen for participants up to 70 years. Increased PA outside school hours revealed even stronger beneficial associations. In joint analyses, both youth and current PA were important for lower OR of poor health and being obese in adulthood. Conclusions: Physical education class participation and additional PA after school hours were both important for perceived health, PA, VO2max, and metabolic health in adulthood up to 70 years.

 • Nilsson, Viktor
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Phunipananta Muñoz, Antonio
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Gymnasieelevers psykiska hälsa, fysiska aktivitet och studieresultat: En kvantitativ studie av korrelationen mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet samt mellan studieresultat och fysisk aktivitet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka psykisk hälsa, fysisk aktivitet och studieresultat bland gymnasieelever i årskurs tre. I studien har följande frågeställningar använts.

  - Vilken inverkan har uppskattad fysisk aktivitet på studieresultat? Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor?

  - Hur påverkas elevers uppskattade psykiska hälsa av fysisk aktivitet? Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor?

  - Hur påverkar elevernas fysiska aktivitetsnivå deras självkänsla?

  Metod

  I studien användes en kvantitativ metod som gick ut på att göra en enkätundersökning på gymnasieelever som gick i årskurs tre. Kontakt togs med gymnasieklasser som går i årskurs tre för att genomföra undersökningen. Urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval. Eleverna går ett studieförberedande program och svarade på frågor som handlar om elevernas psykiska hälsa, fysiska aktivitet och deras betyg. Totalt samlades 189 godkända enkäter in. Resultaten analyserades med hjälp av Excel och SPSS.

  Resultat

  Resultatet visar på låg korrelation mellan fysisk aktivitet och studieresultat bland gymnasieeleverna. Det visas även en låg korrelation mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet. Det fanns endast en korrelation bland kvinnornas fysiska aktivitetsnivå kontra studieresultat, det samma gällde psykisk hälsa kontra fysiska aktivitet, bland männen fanns ingen korrelation. Självkänsla och fysisk aktivitetsnivå hade också en låg korrelation.

  Slutsats

  Dataanalysen från undersökningen visar att det inte är någon större korrelation bland de mätningar som genomförts i studien. Enligt studien är det endast ett mindre samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat och slutsatsen som kan dras utifrån detta är att det är möjligt att uppnå höga betyg trots att man inte är fysiskt aktiv. Samma sak gäller även mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa, då korrelationen där är relativt låg. Korrelationen är också relativt låg mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa och slutsatsen som kan dras utifrån det är att det är möjligt att ha en god psykisk hälsa och prestera bra i skolan trots låg fysisk aktivitet.

 • Tasci, Tiglath
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Koria, Cherbel
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Vidskeplighet inom elitidrott: En kvalitativ studie om förekomsten av vidskepelser inom idrottsvärlden2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim

  The purpose of the study is to examine what kind of superstitions can occur within the world of sports and why these superstitious thoughts occur. The set of questions in this study are: Which rituals are executed? Does the rituals differ between individuals, group of individuals and/or sports, in this case football, tennis, ice hockey and floorball? Which are the underlying factors to the execution of the rituals? Are the rituals executed because of superstition (specific experience/fears) or are they executed as a reference to specific knowledge or reasoning?

  Method

  A qualitative research has been made, containing of six interviews with professionals from four different sports. The selection was based on comfort since we executed the interviews with professionals within our vicinity.

  Results and conclusion

  The study shows that superstition occur intentional and unintentional within world sport. It has also shown that superstition vary a lot depending on individual and sport. The study has shown that superstitions can be all from a specific diet that is intentional superstition, to perform a cross with the hand unintentionally. The study shows that superstitious rituals occur because the individuals that perform a sport want to feel comfortable or to get a sense of control during a situation that is not manageable. Furthermore has the study shown that the underlying factors to superstitions also are to increase the professionals´ performance and in some cases even to prevent injuries?

 • Storm, Mårten
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Det målgörande bollinnehavet: En studie om hur målen görs i Svenska Superligan i innebandy för herrar2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka vad som händer under det målgörande bollinnehavet under spel fem mot fem i herrarnas SSL i innebandy samt att se hur stor andel av målen som görs på kontring och vad som skiljer lagens agerande vid kontringsmålen jämfört med de andra målen. De målgörande bollinnehaven studeras utifrån följande frågeställningar: Var vinner laget bollen? Hur vinner laget bollen? Vad händer efter bollvinsten? Hur lång är durationen på bollinnehavet? Varifrån görs målen?

  Metod

  Data samlas in genom strukturerade observationer av de första fem omgångarna i herrarnas SSL säsongen 2017–2018, totalt 30 matcher. Matcherna kodas enligt beskrivningen under rubrik 4.1

  Resultat

  Svaren på frågeställningarna 1–4 skiljer sig mellan de mål som gjordes genom kontring och de mål som gjordes på annat sätt. Vid kontringsmålen vanns ofta bollen genom en duell på egen planhalva och tre-fyra spelare attackerade sedan direkt. Vid de mål som inte gjordes på kontring startade det ungefär lika många bollinnehav på den offensiva planhalvan som på den defensiva. Bollen flyttades ofta till en ny yta direkt efter erövring och anfallsspelet karaktäriserades ofta av en hög rörlighet och många inbladade spelare innan avslut. Det gjordes många mål på mycket nära avstånd till målburen. Zon 5C1 var det område där flest mål gjordes. 

  Slutsats

  Under de målgörande bollinnehaven var intensiteten generellt hög, mycket hände på kort tid. Spelarna agerar samlat och bestämt i omställningarna. Spelarna fattade beslut och agerade snabbt och rörligheten på samtliga spelare var ofta hög. Det agerades nästa alltid snabbt direkt efter bollvinst, därefter blev det antingen en kontring, där spelarna gick rakt och snabbt mot motståndarens mål, eller ett anfallsspel där bollen flyttades till en ny yta för att börja bygga upp ett anfall.    

 • Mattsson, Casey
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Sandström, Eva
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Damerna först!: En kvantitativ jämförelse av ett damallsvenskt lag och det svenska damlandslaget2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim

  The aim of this study was to compare a Swedish top league soccer team to the Swedish national team during a competitive game. Comparisons included measurements in player load, total distance covered, high-speed running (HL), very high-speed running (MHL) and sprint (S). The research questions were: Is there a difference in player load and total distance covered between the teams? Is there a difference in player load and total distance covered between different playing positions? Is there a difference in HL, MHL and S in performed and meters covered between different positions and between the two teams?    

  Method

  The number of participants were eight female soccer players (age 27±1,8, length 168±4,7, weight 65±4,7). They played in the top of the league during the season of 2017. A GPS system (MinimaxX S4) was used to collect data. The game was played on nature grass in the last round of the season. The National team values were supplied by SVFF where 12 players participated (age 28±4,5, length 174±5, weight 64±4,2).

  Results

  The Swedish league team had 186 higher player load than the National team where no significant difference was found. Furthermore, the Swedish league team’s midfielders were loaded 19 % more than the national team’s. The Swedish league attackers were loaded 33 % more than the national team’s. The difference in player load between the defenders was 7 % higher for the Swedish league team’s. The Swedish league team covered 15 % more meters in total distance where no significant difference was seen. All players in the Swedish league team covered the longest distance. There were no significant difference between number of performed and meters covered in HL, MHL and S. The Swedish league team covered 1 % more meters HL and 13 % more meters MHL than the National team. The National team covered 3 % more meter S than the Swedish league team. The National team performed 19 % more HL and 9 % more MHL than the Swedish league team. In total, the National team performed more HL, MHL and S than the Swedish league team.     

  Conclusion

  No significant difference was found between the two teams. Although, the National team covered higher number of S performed and meters which is in accordance to previous surveys which shows more high-speed actions is performed in higher competition levels during a game. The survey should be expanded to further examine the demands for women’s soccer. 

 • Brattsell, Ann-Christin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Excentrisk träning av quadriceps i kombination med träning av höft- och bålmuskulatur vid patellar tendinopati: en pilotstudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim: The aim of this study was to evaluate changes over time during eccentric quadriceps training with a previously unstudied exercise dosage in combination with hip and core exercises for a period of 12 weeks in patients with patellar tendinopathy. The outcome measures were: pain, self-evaluated symptoms, functions and ability to participate in sport, functional jumptest and patellar tendon tissue changes.

  Method: This was an uncontrolled pilot study. Twelve patients diagnosed with patellar tendinopathy using clinical testing and ultrasound imaging participated in the study voluntarily (2 female and 10 men, mean age 29.2 years, duration of symptoms > 3 months). To evaluate the intervention a visual analogue scale (VAS) was used to measure pain at rest and during activity. The Victorian Institute of Sport Assessment score (VISA-P) was used to evaluate self-assessed symptoms, function and ability to participate in sport. One-leg hop test for distance (OLH) was used as a functional test. Changes in the patellar tendon were examined using ultrasound imaging and colour doppler. Measurements took place at baseline and at 12 weeks. The exercise program contained eccentric quadriceps training (drop-squat on one leg) standing on a decline board, quadriceps stretching in combination with hip and core exercises performed 3 times per week for twelve weeks. P-value was set at < 0.05 and a tendency was included between 0.05 < p < 0.1

  Results: At 12 weeks a significant reduction of pain was observed at rest (from 64 to 11.5) and during activity (from 80 to 21) as well as improved VISA-P scores (from 44 to 71.5). A significant improvement was observed on the functional hop test (from 103 to 132 cm). No significant changes in the patellar tendon were observed with ultrasound imaging. Although there was a tendency towards structural improvement of the patellar tendon (p=.083) after 12 weeks of intervention.

  Conclusion: After twelve weeks of intervention a significant improvement was observed with respect to pain and function. It would be of interest to examine long-term changes of this combined training program. These results may be used as a foundation for a future randomised controlled intervention study.